اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,759,948
تعداد واحدهای باقی مانده: 240,052
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,771,085,518,200
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,391
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,340
قیمت آماری هر واحد (ریال): 985,476
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 1,003,391 1,002,340 16,864- 0 15,067,010 0 10,337,178 4,759,948 4,771,085,518,200
  2 1396/12/04 1,002,925 1,001,874 16,326- 0 15,067,010 0 10,337,178 4,759,948 4,768,866,007,019
  3 1396/12/03 1,002,459 1,001,408 16,262- 1,454 15,067,010 3,040 10,337,178 4,759,948 4,766,651,929,420
  4 1396/12/02 1,001,982 1,000,933 16,163- 0 15,065,556 0 10,334,138 4,761,534 4,765,974,793,078
  5 1396/12/01 1,001,527 1,000,478 15,982- 16,484 15,065,556 9,258 10,334,138 4,761,534 4,763,807,793,270
  6 1396/11/30 1,017,735 1,016,685 15,934- 198,784 15,049,072 2,177 10,324,880 4,754,308 4,833,632,696,337
  7 1396/11/30 1,001,050 1,000,000 15,934- 198,784 15,049,072 2,177 10,324,880 4,754,308 4,754,307,067,357
  8 1396/11/29 1,016,668 1,015,573 16,076- 135 14,651,504 105,445 10,320,526 4,557,701 4,628,676,486,458
  9 1396/11/28 1,016,139 1,015,069 15,866- 0 14,651,369 0 10,215,081 4,663,011 4,733,277,965,898
  10 1396/11/27 1,015,480 1,014,409 14,628- 0 14,651,369 0 10,215,081 4,663,011 4,730,198,877,778
  11 1396/11/26 1,015,003 1,013,932 14,554- 6,601 14,651,369 2,705 10,215,081 4,663,011 4,727,977,038,504
  12 1396/11/25 1,014,525 1,013,454 14,492- 1,565 14,644,768 2,826 10,212,376 4,659,115 4,721,800,361,308
  13 1396/11/24 1,013,970 1,012,900 14,067- 2,858 14,643,203 12,258 10,209,550 4,660,376 4,720,495,878,362
  14 1396/11/23 1,013,554 1,012,486 13,988- 0 14,640,345 0 10,197,292 4,669,776 4,728,083,997,471
  15 1396/11/22 1,013,033 1,011,966 14,016- 1,310 14,640,345 79,915 10,197,292 4,669,776 4,725,653,276,503
  16 1396/11/21 1,012,515 1,011,467 13,716- 0 14,639,035 0 10,117,377 4,748,381 4,802,828,976,474
  17 1396/11/20 1,012,010 1,010,962 13,604- 0 14,639,035 0 10,117,377 4,748,381 4,800,433,348,839
  18 1396/11/19 1,011,489 1,010,441 13,505- 3,735 14,639,035 1,569 10,117,377 4,748,381 4,797,960,437,356
  19 1396/11/18 1,010,939 1,009,891 13,439- 2,253 14,635,300 12,465 10,115,808 4,746,215 4,793,161,283,102
  20 1396/11/17 1,010,434 1,009,389 13,404- 20,798 14,633,047 4,442 10,103,343 4,756,427 4,801,086,986,919
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق