اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,237,092
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,762,908
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,247,592,118,167
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,797
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,244
قیمت آماری هر واحد (ریال): 955,677
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,004,797 1,003,244 47,567- 2,934 15,489,021 10,968 12,283,075 3,237,092 3,247,592,118,167
  2 1397/02/31 1,004,250 1,002,702 46,652- 3,795 15,486,087 4,623 12,272,107 3,245,126 3,253,892,920,704
  3 1397/02/30 1,003,764 1,002,218 46,415- 11,675 15,482,292 198 12,267,484 3,245,954 3,253,154,290,006
  4 1397/02/29 1,003,312 1,001,758 47,059- 0 15,470,617 0 12,267,286 3,234,477 3,240,162,587,931
  5 1397/02/28 1,002,812 1,001,258 46,766- 0 15,470,617 0 12,267,286 3,234,477 3,238,547,193,489
  6 1397/02/27 1,002,349 1,000,796 46,662- 517 15,470,617 4,538 12,267,286 3,234,477 3,237,051,723,831
  7 1397/02/26 1,001,836 1,000,286 46,462- 2,017 15,470,100 7,243 12,262,748 3,238,498 3,239,423,636,399
  8 1397/02/25 1,018,684 1,017,137 47,581- 1,250 15,468,083 2,280 12,255,505 3,243,724 3,299,311,256,468
  9 1397/02/25 1,001,547 1,000,000 47,581- 1,250 15,468,083 2,280 12,255,505 3,243,724 3,243,723,558,280
  10 1397/02/24 1,017,095 1,015,550 47,216- 917 15,465,583 204,089 12,250,945 3,244,754 3,295,210,322,452
  11 1397/02/23 1,016,497 1,015,043 43,818- 539 15,464,666 2,184 12,046,856 3,447,926 3,499,794,664,446
  12 1397/02/22 1,015,870 1,014,419 43,294- 0 15,464,127 0 12,044,672 3,449,571 3,499,310,836,723
  13 1397/02/21 1,015,396 1,013,934 42,757- 0 15,464,127 0 12,044,672 3,449,571 3,497,638,049,332
  14 1397/02/20 1,014,875 1,013,415 42,613- 1,183 15,464,127 4,498 12,044,672 3,449,571 3,495,846,890,855
  15 1397/02/19 1,014,380 1,012,922 42,464- 16,285 15,462,944 3,635 12,040,174 3,452,886 3,497,504,501,391
  16 1397/02/18 1,013,719 1,012,256 43,400- 1,006 15,446,659 2,192 12,036,539 3,440,236 3,482,400,409,928
  17 1397/02/17 1,013,143 1,011,610 41,996- 3,581 15,445,653 5,998 12,034,347 3,441,422 3,481,377,625,979
  18 1397/02/16 1,012,802 1,011,270 40,917- 330 15,442,072 936 12,028,349 3,443,839 3,482,651,065,695
  19 1397/02/15 1,011,790 1,010,260 38,320- 0 15,441,742 0 12,027,413 3,444,445 3,479,784,878,915
  20 1397/02/14 1,011,258 1,009,729 38,259- 0 15,441,742 0 12,027,413 3,444,445 3,477,956,475,215
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق