اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,751,400
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,248,600
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,759,315,990,087
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,400
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,877
قیمت آماری هر واحد (ریال): 951,987
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,004,400 1,002,877 50,890- 12,070 15,548,889 18,140 12,828,635 2,751,400 2,759,315,990,087
  2 1397/03/28 1,003,352 1,001,833 50,630- 24 15,536,819 5,462 12,810,495 2,757,470 2,762,525,214,666
  3 1397/03/27 1,002,446 1,000,931 50,793- 0 15,536,795 0 12,805,033 2,762,908 2,765,481,264,036
  4 1397/03/26 1,001,981 1,000,467 50,039- 0 15,536,795 0 12,805,033 2,762,908 2,764,198,401,849
  5 1397/03/25 1,019,350 1,017,836 49,944- 0 15,536,795 0 12,805,033 2,762,908 2,812,187,926,346
  6 1397/03/25 1,001,757 1,000,000 50,185- 0 15,536,795 0 12,805,033 2,762,908 2,762,908,699,258
  7 1397/03/24 1,016,744 1,015,232 49,565- 6,436 15,536,795 4,984 12,805,033 2,762,908 2,804,992,058,846
  8 1397/03/23 1,016,233 1,014,721 49,451- 864 15,530,359 8,901 12,800,049 2,761,456 2,802,106,933,931
  9 1397/03/22 1,015,649 1,014,142 49,902- 662 15,529,495 2,869 12,791,148 2,769,493 2,808,658,724,434
  10 1397/03/21 1,015,118 1,013,609 47,082- 10,683 15,528,833 203,727 12,788,279 2,771,700 2,809,419,097,087
  11 1397/03/20 1,014,467 1,013,045 44,688- 98 15,518,150 7,452 12,584,552 2,964,744 3,003,418,325,437
  12 1397/03/19 1,013,852 1,012,433 44,977- 0 15,518,052 0 12,577,100 2,972,098 3,009,051,555,263
  13 1397/03/18 1,013,323 1,011,905 45,870- 0 15,518,052 0 12,577,100 2,972,098 3,007,481,868,807
  14 1397/03/17 1,012,854 1,011,437 45,782- 0 15,518,052 0 12,577,100 2,972,098 3,006,089,501,975
  15 1397/03/16 1,012,343 1,010,927 45,652- 0 15,518,052 0 12,577,100 2,972,098 3,004,573,461,789
  16 1397/03/15 1,011,833 1,010,417 45,522- 0 15,518,052 0 12,577,100 2,972,098 3,003,058,108,433
  17 1397/03/14 1,011,406 1,009,991 45,475- 3,388 15,518,052 7,980 12,577,100 2,972,098 3,001,790,977,540
  18 1397/03/13 1,010,815 1,009,403 45,275- 1,415 15,514,664 64,536 12,569,120 2,976,690 3,004,678,830,231
  19 1397/03/12 1,010,318 1,008,936 43,312- 0 15,513,249 0 12,504,584 3,039,811 3,066,974,608,155
  20 1397/03/11 1,009,853 1,008,471 45,041- 0 15,513,249 0 12,504,584 3,039,811 3,065,560,809,594
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق