اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,489,412
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,510,588
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,505,462,385,153
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,100
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,600
قیمت آماری هر واحد (ریال): 974,688
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,006,100 1,004,600 29,912- 1,638 15,385,412 2,467 11,926,116 3,489,412 3,505,462,385,153
  2 1397/02/02 1,005,584 1,004,081 23,927- 2,089 15,383,774 1,213 11,923,649 3,490,241 3,504,486,405,474
  3 1397/02/01 1,005,121 1,003,618 22,719- 0 15,381,685 0 11,922,436 3,489,365 3,501,990,432,289
  4 1397/01/31 1,004,504 1,003,001 21,768- 0 15,381,685 0 11,922,436 3,489,365 3,499,836,472,063
  5 1397/01/30 1,003,992 1,002,491 21,652- 2,119 15,381,685 2,852 11,922,436 3,489,365 3,498,055,666,114
  6 1397/01/29 1,003,504 1,002,003 21,536- 1,507 15,379,566 221,659 11,919,584 3,490,098 3,497,089,833,417
  7 1397/01/28 1,002,851 1,001,436 20,844- 16,583 15,378,059 8,792 11,697,925 3,710,250 3,715,578,516,816
  8 1397/01/27 1,002,465 1,001,032 22,936- 598 15,361,476 0 11,689,133 3,702,459 3,706,278,506,606
  9 1397/01/26 1,001,997 1,000,564 22,744- 0 15,360,878 0 11,689,133 3,701,861 3,703,949,616,188
  10 1397/01/25 1,017,640 1,016,208 25,451- 0 15,360,878 0 11,689,133 3,701,861 3,761,861,843,780
  11 1397/01/25 1,001,432 1,000,000 25,451- 0 15,360,878 0 11,689,133 3,701,861 3,701,862,080,692
  12 1397/01/24 1,016,584 1,015,153 24,800- 0 15,360,878 0 11,689,133 3,701,861 3,757,955,771,731
  13 1397/01/23 1,016,060 1,014,629 24,678- 347 15,360,878 2,333 11,689,133 3,701,861 3,756,017,027,652
  14 1397/01/22 1,015,598 1,014,169 24,557- 1,518 15,360,531 26,784 11,686,800 3,703,847 3,756,325,847,878
  15 1397/01/21 1,015,044 1,013,626 23,833- 277 15,359,013 5,709 11,660,016 3,729,113 3,779,924,510,818
  16 1397/01/20 1,014,635 1,013,219 23,898- 37,321 15,358,736 6,190 11,654,307 3,734,545 3,783,911,294,462
  17 1397/01/19 1,013,618 1,012,191 24,140- 749 15,321,415 943 11,648,117 3,703,414 3,748,561,514,155
  18 1397/01/18 1,013,052 1,011,625 23,568- 0 15,320,666 0 11,647,174 3,703,608 3,746,663,512,898
  19 1397/01/17 1,012,483 1,011,058 22,655- 0 15,320,666 0 11,647,174 3,703,608 3,744,562,412,129
  20 1397/01/16 1,011,982 1,010,557 22,555- 2,926 15,320,666 696 11,647,174 3,703,608 3,742,708,524,046
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi