صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۹,۹۰۵ ۵.۵۸ ۲۹۹,۵۳۱ ۱۱.۹۸ ۳۰۲,۶۸۴ ۱۳.۷۹ ۳۰۶,۵۲۹ ۱۴.۳۴
اوراق ۷۸۸,۶۷۱ ۴۰.۰۵ ۹۲۸,۸۲۲ ۳۷.۱۶ ۸۳۸,۷۴۲ ۳۸.۲۱ ۸۴۱,۲۵۹ ۳۹.۳۶
وجه نقد ۵۴۴,۲۲۹ ۲۷.۶۳ ۱,۲۳۸,۲۷۹ ۴۹.۵۴ ۱,۰۲۵,۶۷۹ ۴۶.۷۳ ۹۴۷,۴۴۳ ۴۴.۳۲
سایر دارایی ها ۱۳,۵۴۹ ۰.۶۸ ۳۶,۵۱۱ ۱.۴۶ ۲۱,۳۱۹ ۰.۹۷ ۲۱,۴۷۳ ۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۶,۵۱۸ ۵.۴ ۲۷۲,۰۱۶ ۱۰.۸۸ ۲۷۳,۴۰۹ ۱۲.۴۵ ۲۷۵,۷۸۷ ۱۲.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد