صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۳۰۶,۵۲۹ ۱۴.۳۴ % ۸۴۱,۲۵۹ ۳۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۴۴۳ ۴۴.۳۳ % ۴۲,۱۰۴ ۱ % ۲۷۵,۷۸۷ ۱۲.۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۳۰۶,۵۴۴ ۱۴.۳۶ % ۸۴۰,۸۱۳ ۳۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۱۰۷ ۴۴.۳۵ % ۴۰,۹۴۸ ۰.۹۸ % ۲۷۵,۷۸۶ ۱۲.۹۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۳۰۶,۱۷۶ ۱۴.۳۵ % ۸۴۰,۴۵۶ ۳۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۵۵۴ ۴۴.۴ % ۳۹,۷۹۳ ۰.۹۵ % ۲۷۶,۶۹۳ ۱۲.۹۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۳۰۴,۰۸۹ ۱۳.۸۱ % ۸۴۱,۹۰۰ ۳۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۷,۶۲۲ ۴۶.۲ % ۳۸,۸۱۸ ۰.۹ % ۲۷۴,۸۱۹ ۱۲.۴۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۳۰۴,۲۵۸ ۱۳.۸۳ % ۸۴۱,۶۹۷ ۳۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۱۱۱ ۴۶.۱۹ % ۳۷,۶۴۰ ۰.۸۷ % ۲۷۴,۸۶۹ ۱۲.۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۳۰۴,۲۶۱ ۱۳.۸۴ % ۸۴۱,۲۵۱ ۳۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۱۱۱ ۴۶.۲۳ % ۳۶,۴۶۳ ۰.۸۵ % ۲۷۴,۸۷۳ ۱۲.۵۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۳۰۴,۲۶۵ ۱۳.۸۵ % ۸۴۰,۸۰۵ ۳۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۱۱۱ ۴۶.۲۶ % ۳۵,۲۸۸ ۰.۸۲ % ۲۷۴,۸۷۷ ۱۲.۵۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۳۰۳,۰۹۵ ۱۳.۸۱ % ۸۴۰,۵۵۸ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۶۱۲ ۴۶.۳۳ % ۳۴,۲۴۴ ۰.۸ % ۲۷۳,۶۸۱ ۱۲.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۳۰۴,۷۴۸ ۱۳.۹ % ۸۳۸,۳۰۷ ۳۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۰۵۵ ۴۶.۳۶ % ۳۲,۶۱۴ ۰.۷۵ % ۲۷۴,۹۸۰ ۱۲.۵۵ %