صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۰.۰۴۷ (۰.۴۲۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۰.۴۳ %۲.۸۳۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۱.۷۸۱ %۱۱.۴۱۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۵.۲۹۶ %۳۲.۷۳۸
۶ ماه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۱۰.۵۵۹ %۵۱.۹۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۲۱.۳۸۶ %۱۲۶.۸۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۱۵۷.۶۸۶ %۱۵۸۱.۹۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۰۳.۲ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۱)% (۹۷.۵۶)%