صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۹۹,۹۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۰۰,۰۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۳۳,۴۰۹,۵۴۲,۲۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۲۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۸۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۱۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱,۰۱۱,۲۴۷ ۱,۰۰۹,۸۳۲ ۱,۰۱۴,۱۹۸ ۴,۳۶۶ ۶۵۳ ۲۷,۶۱۰,۵۳۸ ۷,۱۱۶ ۲۴,۲۱۰,۵۰۸ ۳,۳۹۹,۹۸۰ ۳,۴۳۳,۴۰۹,۵۴۲,۲۲۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۰,۸۸۶ ۱,۰۰۹,۴۷۲ ۱,۰۱۳,۹۹۶ ۴,۵۲۴ ۱,۹۰۸ ۲۷,۶۰۹,۸۸۵ ۷,۱۴۴ ۲۴,۲۰۳,۳۹۲ ۳,۴۰۶,۴۴۳ ۳,۴۳۸,۷۰۸,۶۵۵,۰۳۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱,۰۱۰,۴۶۸ ۱,۰۰۹,۰۵۴ ۱,۰۱۳,۷۳۶ ۴,۶۸۲ ۵۷۶ ۲۷,۶۰۷,۹۷۷ ۱۵,۲۶۲ ۲۴,۱۹۶,۲۴۸ ۳,۴۱۱,۶۷۹ ۳,۴۴۲,۵۶۶,۹۵۹,۹۰۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱,۰۰۹,۹۶۱ ۱,۰۰۸,۵۴۷ ۱,۰۱۳,۳۷۰ ۴,۸۲۳ ۰ ۲۷,۶۰۷,۴۰۱ ۰ ۲۴,۱۸۰,۹۸۶ ۳,۴۲۶,۳۶۵ ۳,۴۵۵,۶۵۱,۲۳۲,۲۲۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۹,۴۸۰ ۱,۰۰۸,۰۴۶ ۱,۰۱۳,۰۱۵ ۴,۹۶۹ ۰ ۲۷,۶۰۷,۴۰۱ ۰ ۲۴,۱۸۰,۹۸۶ ۳,۴۲۶,۳۶۵ ۳,۴۵۳,۹۳۳,۳۴۲,۷۱۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۹,۰۳۰ ۱,۰۰۷,۵۹۶ ۱,۰۱۲,۷۳۰ ۵,۱۳۴ ۶۹۲ ۲۷,۶۰۷,۴۰۱ ۲,۵۳۶ ۲۴,۱۸۰,۹۸۶ ۳,۴۲۶,۳۶۵ ۳,۴۵۲,۳۹۱,۹۳۱,۱۶۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۸,۵۸۰ ۱,۰۰۷,۱۴۷ ۱,۰۱۲,۴۴۲ ۵,۲۹۵ ۵,۵۱۲ ۲۷,۶۰۶,۷۰۹ ۷,۴۷۹ ۲۴,۱۷۸,۴۵۰ ۳,۴۲۸,۲۰۹ ۳,۴۵۲,۷۰۹,۶۲۰,۷۰۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۸,۰۶۷ ۱,۰۰۶,۶۲۸ ۱,۰۰۹,۵۸۶ ۲,۹۵۸ ۳,۸۳۴ ۲۷,۶۰۱,۱۹۷ ۲۳,۷۱۷ ۲۴,۱۷۰,۹۷۱ ۳,۴۳۰,۱۷۶ ۳,۴۵۲,۹۱۰,۴۶۵,۹۷۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۷,۴۲۵ ۱,۰۰۵,۹۹۸ ۱,۰۱۰,۳۵۴ ۴,۳۵۶ ۶۱۴ ۲۷,۵۹۷,۳۶۳ ۴,۶۳۳ ۲۴,۱۴۷,۲۵۴ ۳,۴۵۰,۰۵۹ ۳,۴۷۰,۷۵۳,۵۶۱,۵۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۷,۰۲۵ ۱,۰۰۵,۶۰۳ ۱,۰۱۱,۱۲۳ ۵,۵۲۰ ۱,۵۵۰ ۲۷,۵۹۶,۷۴۹ ۹,۴۳۰ ۲۴,۱۴۲,۶۲۱ ۳,۴۵۴,۰۷۸ ۳,۴۷۳,۴۳۰,۳۸۳,۱۷۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۶,۴۷۹ ۱,۰۰۵,۰۶۷ ۱,۰۱۰,۷۳۸ ۵,۶۷۱ ۰ ۲۷,۵۹۵,۱۹۹ ۰ ۲۴,۱۳۳,۱۹۱ ۳,۴۶۱,۹۵۸ ۳,۴۷۹,۴۹۸,۹۰۳,۰۸۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۶,۲۳۴ ۱,۰۰۴,۸۲۵ ۱,۰۰۹,۳۵۰ ۴,۵۲۵ ۰ ۲۷,۵۹۵,۱۹۹ ۰ ۲۴,۱۳۳,۱۹۱ ۳,۴۶۱,۹۵۸ ۳,۴۷۸,۶۶۱,۹۰۴,۲۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۵,۶۳۹ ۱,۰۰۴,۲۳۱ ۱,۰۰۸,۹۱۹ ۴,۶۸۸ ۱,۱۱۴ ۲۷,۵۹۵,۱۹۹ ۱,۷۸۵ ۲۴,۱۳۳,۱۹۱ ۳,۴۶۱,۹۵۸ ۳,۴۷۶,۶۰۴,۵۳۶,۱۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۴,۹۹۴ ۱,۰۰۳,۵۸۶ ۱,۰۰۸,۴۳۶ ۴,۸۵۰ ۱,۷۷۸ ۲۷,۵۹۴,۰۸۵ ۴۹۱ ۲۴,۱۳۱,۴۰۶ ۳,۴۶۲,۶۲۹ ۳,۴۷۵,۰۴۴,۵۵۳,۰۲۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۴,۶۷۲ ۱,۰۰۳,۲۷۰ ۱,۰۰۸,۲۸۵ ۵,۰۱۵ ۴۹۹ ۲۷,۵۹۲,۳۰۷ ۳,۰۴۳ ۲۴,۱۳۰,۹۱۵ ۳,۴۶۱,۳۴۲ ۳,۴۷۲,۶۵۹,۷۰۷,۵۱۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۴,۰۲۷ ۱,۰۰۲,۶۲۰ ۱,۰۰۸,۷۱۶ ۶,۰۹۶ ۱,۰۴۱ ۲۷,۵۹۱,۸۰۸ ۲,۱۷۴ ۲۴,۱۲۷,۸۷۲ ۳,۴۶۳,۸۸۶ ۳,۴۷۲,۹۶۰,۰۴۰,۱۸۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۳,۸۰۷ ۱,۰۰۲,۴۰۸ ۱,۰۰۸,۶۶۵ ۶,۲۵۷ ۵۳۸ ۲۷,۵۹۰,۷۶۷ ۱۱,۸۱۱ ۲۴,۱۲۵,۶۹۸ ۳,۴۶۵,۰۱۹ ۳,۴۷۳,۳۶۱,۵۰۳,۴۰۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۳,۱۸۳ ۱,۰۰۱,۷۹۳ ۱,۰۰۸,۱۹۳ ۶,۴۰۰ ۰ ۲۷,۵۹۰,۲۲۹ ۰ ۲۴,۱۱۳,۸۸۷ ۳,۴۷۶,۲۹۲ ۳,۴۸۲,۵۲۴,۵۳۶,۸۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۲,۷۱۵ ۱,۰۰۱,۳۳۵ ۱,۰۰۵,۴۸۵ ۴,۱۵۰ ۰ ۲۷,۵۹۰,۲۲۹ ۰ ۲۴,۱۱۳,۸۸۷ ۳,۴۷۶,۲۹۲ ۳,۴۸۰,۹۳۳,۲۰۷,۸۴۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۲,۲۸۰ ۱,۰۰۰,۹۰۰ ۱,۰۰۵,۱۴۳ ۴,۲۴۳ ۸,۶۰۶ ۲۷,۵۹۰,۲۲۹ ۵۲۶ ۲۴,۱۱۳,۸۸۷ ۳,۴۷۶,۲۹۲ ۳,۴۷۹,۴۲۱,۲۵۱,۴۸۷
  مشاهده همه