صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۰,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۹۹,۸۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۲۱,۳۵۰,۳۶۰,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۹۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۲۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۷,۵۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۰۱۵,۹۴۹ ۱,۰۱۳,۲۷۲ ۴۴,۲۵۶ ۱,۱۸۶ ۱۸,۹۲۱,۴۲۰ ۷,۵۴۲ ۱۷,۳۷۵,۸۹۹ ۱,۶۰۰,۱۱۳ ۱,۶۲۱,۳۵۰,۳۶۰,۰۷۳
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۰۱۵,۳۳۵ ۱,۰۱۲,۶۷۹ ۳۹,۵۷۲ ۱,۷۲۴ ۱۸,۹۲۰,۲۳۴ ۱,۲۰۷ ۱۷,۳۶۸,۳۵۷ ۱,۶۰۶,۴۶۹ ۱,۶۲۶,۸۳۸,۱۲۴,۴۱۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۰۱۴,۷۸۳ ۱,۰۱۲,۱۳۲ ۳۶,۸۹۱ ۳,۲۸۲ ۱۸,۹۱۸,۵۱۰ ۱,۶۴۵ ۱۷,۳۶۷,۱۵۰ ۱,۶۰۵,۹۵۲ ۱,۶۲۵,۴۳۶,۰۸۹,۳۷۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۰۱۴,۱۵۹ ۱,۰۱۱,۵۱۹ ۳۴,۵۰۱ ۰ ۱۸,۹۱۵,۲۲۸ ۰ ۱۷,۳۶۵,۵۰۵ ۱,۶۰۴,۳۱۵ ۱,۶۲۲,۷۹۵,۵۵۷,۵۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۳,۵۹۰ ۱,۰۱۰,۹۷۴ ۳۳,۱۸۲ ۰ ۱۸,۹۱۵,۲۲۸ ۰ ۱۷,۳۶۵,۵۰۵ ۱,۶۰۴,۳۱۵ ۱,۶۲۱,۹۲۱,۱۷۷,۸۹۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۰۱۳,۱۵۴ ۱,۰۱۰,۵۳۹ ۳۳,۱۸۱ ۱۹۷ ۱۸,۹۱۵,۲۲۸ ۰ ۱۷,۳۶۵,۵۰۵ ۱,۶۰۴,۳۱۵ ۱,۶۲۱,۲۲۲,۲۰۰,۷۴۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۰۱۲,۷۲۵ ۱,۰۱۰,۱۰۹ ۳۳,۱۸۵ ۲ ۱۸,۹۱۵,۰۳۱ ۷۰۲ ۱۷,۳۶۵,۵۰۵ ۱,۶۰۴,۱۱۸ ۱,۶۲۰,۳۳۳,۲۶۸,۵۲۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۱۲,۰۰۴ ۱,۰۰۹,۳۹۰ ۳۳,۶۰۹ ۰ ۱۸,۹۱۵,۰۲۹ ۹۱۳ ۱۷,۳۶۴,۸۰۳ ۱,۶۰۴,۸۱۸ ۱,۶۱۹,۸۸۷,۲۴۴,۰۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۱۱,۵۰۸ ۱,۰۰۸,۸۹۴ ۳۴,۹۰۰ ۱,۸۷۷ ۱۸,۹۱۵,۰۲۹ ۸۲۱ ۱۷,۳۶۳,۸۹۰ ۱,۶۰۵,۷۳۱ ۱,۶۲۰,۰۱۱,۸۵۹,۴۵۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۱۱,۰۳۴ ۱,۰۰۸,۴۲۴ ۳۳,۵۰۶ ۴۹۴ ۱۸,۹۱۳,۱۵۲ ۷,۵۰۰ ۱۷,۳۶۳,۰۶۹ ۱,۶۰۴,۶۷۵ ۱,۶۱۸,۱۹۳,۴۵۶,۴۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۱۰,۳۱۴ ۱,۰۰۷,۷۳۰ ۳۳,۱۸۷ ۰ ۱۸,۹۱۲,۶۵۸ ۰ ۱۷,۳۵۵,۵۶۹ ۱,۶۱۱,۶۸۱ ۱,۶۲۴,۱۳۸,۸۲۲,۴۵۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۹,۴۸۹ ۱,۰۰۶,۹۲۱ ۳۳,۸۳۷ ۰ ۱۸,۹۱۲,۶۵۸ ۰ ۱۷,۳۵۵,۵۶۹ ۱,۶۱۱,۶۸۱ ۱,۶۲۲,۸۳۵,۱۴۶,۹۰۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۹,۰۶۶ ۱,۰۰۶,۴۹۸ ۳۳,۸۳۷ ۱,۶۱۹ ۱۸,۹۱۲,۶۵۸ ۲۷۰ ۱۷,۳۵۵,۵۶۹ ۱,۶۱۱,۶۸۱ ۱,۶۲۲,۱۵۳,۸۳۳,۲۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۸,۶۴۳ ۱,۰۰۶,۰۷۳ ۳۳,۸۶۶ ۱,۳۲۴ ۱۸,۹۱۱,۰۳۹ ۴۰ ۱۷,۳۵۵,۲۹۹ ۱,۶۱۰,۳۳۲ ۱,۶۲۰,۱۱۱,۵۱۱,۴۳۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۸,۰۰۶ ۱,۰۰۵,۴۳۸ ۳۴,۴۰۴ ۱,۹۸۱ ۱۸,۹۰۹,۷۱۵ ۰ ۱۷,۳۵۵,۲۵۹ ۱,۶۰۹,۰۴۸ ۱,۶۱۷,۷۹۷,۵۸۸,۹۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۷,۵۱۵ ۱,۰۰۴,۹۴۹ ۳۷,۳۴۱ ۱,۲۷۰ ۱۸,۹۰۷,۷۳۴ ۰ ۱۷,۳۵۵,۲۵۹ ۱,۶۰۷,۰۶۷ ۱,۶۱۵,۰۲۱,۰۶۶,۸۵۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۶,۸۵۷ ۱,۰۰۴,۲۹۷ ۳۷,۷۵۶ ۱,۳۹۰ ۱۸,۹۰۶,۴۶۴ ۱,۳۵۱ ۱۷,۳۵۵,۲۵۹ ۱,۶۰۵,۷۹۷ ۱,۶۱۲,۶۹۶,۸۷۴,۶۳۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۶,۴۱۶ ۱,۰۰۳,۸۶۰ ۳۵,۷۱۰ ۰ ۱۸,۹۰۵,۰۷۴ ۰ ۱۷,۳۵۳,۹۰۸ ۱,۶۰۵,۷۵۸ ۱,۶۱۱,۹۵۶,۷۵۵,۹۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۵,۶۳۹ ۱,۰۰۳,۰۸۹ ۳۶,۱۸۷ ۰ ۱۸,۹۰۵,۰۷۴ ۰ ۱۷,۳۵۳,۹۰۸ ۱,۶۰۵,۷۵۸ ۱,۶۱۰,۷۱۸,۰۹۶,۱۸۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۵,۲۰۶ ۱,۰۰۲,۶۵۶ ۳۶,۱۸۷ ۵۲۷ ۱۸,۹۰۵,۰۷۴ ۱,۵۵۸ ۱۷,۳۵۳,۹۰۸ ۱,۶۰۵,۷۵۸ ۱,۶۱۰,۰۲۲,۶۲۳,۹۰۹