صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۱۲,۶۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۸۷,۳۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۳۶,۵۲۸,۱۱۰,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۸۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۸۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۸,۸۱۰ ۱,۰۰۷,۹۳۲ ۱,۰۱۷,۸۷۲ ۹,۹۴۰ ۱,۳۹۷ ۲۵,۶۲۵,۶۰۱ ۴,۱۷۸ ۲۲,۶۱۲,۹۲۰ ۳,۰۱۲,۶۳۱ ۳,۰۳۶,۵۲۸,۱۱۰,۵۳۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۸,۲۹۹ ۱,۰۰۷,۴۲۱ ۱,۰۱۷,۴۴۵ ۱۰,۰۲۴ ۰ ۲۵,۶۲۴,۲۰۴ ۰ ۲۲,۶۰۸,۷۴۲ ۳,۰۱۵,۴۱۲ ۳,۰۳۷,۷۹۰,۸۴۵,۲۷۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۷,۶۹۷ ۱,۰۰۶,۸۳۰ ۱,۰۱۶,۷۳۶ ۹,۹۰۶ ۰ ۲۵,۶۲۴,۲۰۴ ۰ ۲۲,۶۰۸,۷۴۲ ۳,۰۱۵,۴۱۲ ۳,۰۳۶,۰۰۶,۴۷۷,۵۹۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۷,۲۵۴ ۱,۰۰۶,۳۸۶ ۱,۰۱۶,۳۸۵ ۹,۹۹۹ ۴۸۰ ۲۵,۶۲۴,۲۰۴ ۵۰ ۲۲,۶۰۸,۷۴۲ ۳,۰۱۵,۴۱۲ ۳,۰۳۴,۶۶۹,۱۲۶,۹۶۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۶,۸۱۰ ۱,۰۰۵,۹۴۳ ۱,۰۱۶,۰۳۶ ۱۰,۰۹۳ ۲,۳۴۲ ۲۵,۶۲۳,۷۲۴ ۳,۸۲۶ ۲۲,۶۰۸,۶۹۲ ۳,۰۱۴,۹۸۲ ۳,۰۳۲,۸۹۹,۴۵۴,۰۷۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۶,۳۰۵ ۱,۰۰۵,۴۴۲ ۱,۰۱۵,۱۹۱ ۹,۷۴۹ ۲۹۱ ۲۵,۶۲۱,۳۸۲ ۵,۸۶۱ ۲۲,۶۰۴,۸۶۶ ۳,۰۱۶,۴۶۶ ۳,۰۳۲,۸۸۰,۸۰۳,۹۵۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۵,۸۰۷ ۱,۰۰۴,۹۳۷ ۱,۰۱۰,۲۸۱ ۵,۳۴۴ ۰ ۲۵,۶۲۱,۰۹۱ ۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۲,۰۳۶ ۳,۰۳۶,۹۵۴,۵۵۹,۷۵۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۵,۰۲۵ ۱,۰۰۴,۱۵۶ ۱,۰۰۹,۳۰۲ ۵,۱۴۶ ۰ ۲۵,۶۲۱,۰۹۱ ۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۲,۰۳۶ ۳,۰۳۴,۵۹۴,۶۵۹,۵۱۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۴,۵۸۱ ۱,۰۰۳,۷۱۱ ۱,۰۰۸,۹۵۰ ۵,۲۳۹ ۰ ۲۵,۶۲۱,۰۹۱ ۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۲,۰۳۶ ۳,۰۳۳,۲۵۱,۶۸۵,۱۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۴,۱۳۶ ۱,۰۰۳,۲۶۷ ۱,۰۰۸,۵۹۸ ۵,۳۳۱ ۰ ۲۵,۶۲۱,۰۹۱ ۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۲,۰۳۶ ۳,۰۳۱,۹۰۹,۷۷۳,۴۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۳,۶۷۵ ۱,۰۰۲,۸۰۶ ۱,۰۰۸,۲۲۹ ۵,۴۲۳ ۰ ۲۵,۶۲۱,۰۹۱ ۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۲,۰۳۶ ۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۳,۰۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۰۰۳,۱۴۶ ۱,۰۰۲,۲۷۷ ۱,۰۰۷,۷۹۳ ۵,۵۱۶ ۴۴۶ ۲۵,۶۲۱,۰۹۱ ۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۲,۰۳۶ ۳,۰۲۸,۹۱۸,۳۳۴,۴۷۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۰۰۲,۶۹۸ ۱,۰۰۱,۸۲۹ ۱,۰۰۷,۴۴۲ ۵,۶۱۳ ۱,۳۶۶ ۲۵,۶۲۰,۶۴۵ ۱۶,۲۹۹ ۲۲,۵۹۹,۰۰۵ ۳,۰۲۱,۵۹۰ ۳,۰۲۷,۱۱۶,۷۲۸,۳۵۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱,۰۰۲,۲۸۶ ۱,۰۰۱,۴۲۰ ۱,۰۰۷,۰۹۸ ۵,۶۷۸ ۵۱۰ ۲۵,۶۱۹,۲۷۹ ۱۲,۹۱۸ ۲۲,۵۸۲,۷۰۶ ۳,۰۳۶,۵۲۳ ۳,۰۴۰,۸۳۴,۷۱۲,۵۷۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱,۰۰۱,۸۰۲ ۱,۰۰۰,۹۳۱ ۱,۰۰۶,۶۷۷ ۵,۷۴۶ ۶,۳۴۲ ۲۵,۶۱۸,۷۶۹ ۱۲,۶۸۵ ۲۲,۵۶۹,۷۸۸ ۳,۰۴۸,۹۳۱ ۳,۰۵۱,۷۶۹,۲۰۸,۶۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱,۰۰۱,۳۶۸ ۱,۰۰۰,۴۹۷ ۱,۰۰۶,۳۲۲ ۵,۸۲۵ ۰ ۲۵,۶۱۲,۴۲۷ ۰ ۲۲,۵۵۷,۱۰۳ ۳,۰۵۵,۲۷۴ ۳,۰۵۶,۷۹۰,۹۷۶,۰۲۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۰۰۰,۸۶۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۸۷۸ ۵,۸۷۸ ۰ ۲۵,۶۱۲,۴۲۷ ۰ ۲۲,۵۵۷,۱۰۳ ۳,۰۵۵,۲۷۴ ۳,۰۵۵,۲۷۴,۷۴۰,۵۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۶,۲۰۶ ۱,۰۱۵,۳۴۳ ۱,۰۲۱,۲۲۱ ۵,۸۷۸ ۰ ۲۵,۶۱۲,۴۲۷ ۰ ۲۲,۵۵۷,۱۰۳ ۳,۰۵۵,۲۷۴ ۳,۱۰۲,۱۵۱,۸۰۹,۵۲۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۵,۷۵۰ ۱,۰۱۴,۸۸۷ ۱,۰۲۰,۸۵۶ ۵,۹۶۹ ۱,۰۶۳ ۲۵,۶۱۲,۴۲۷ ۱۰۹,۳۷۹ ۲۲,۵۵۷,۱۰۳ ۳,۰۵۵,۲۷۴ ۳,۱۰۰,۷۵۸,۱۰۲,۸۳۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۵,۲۶۱ ۱,۰۱۴,۴۲۸ ۱,۰۲۰,۲۸۵ ۵,۸۵۷ ۴۹۱ ۲۵,۶۱۱,۳۶۴ ۶۲۵ ۲۲,۴۴۷,۷۲۴ ۳,۱۶۳,۵۹۰ ۳,۲۰۹,۲۳۳,۲۹۶,۱۷۱
  مشاهده همه