صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۶,۱۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۴۳,۸۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۷۶,۴۸۹,۲۳۷,۷۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۳۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۴۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۵۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۷,۳۰۳ ۱,۰۰۶,۴۳۸ ۳,۱۳۱ ۰ ۲۴,۵۸۵,۴۶۳ ۰ ۲۱,۴۲۹,۲۴۳ ۳,۱۵۶,۱۷۰ ۳,۱۷۶,۴۸۹,۲۳۷,۷۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۶,۷۷۷ ۱,۰۰۵,۹۳۹ ۳,۱۲۸ ۰ ۲۴,۵۸۵,۴۶۳ ۰ ۲۱,۴۲۹,۲۴۳ ۳,۱۵۶,۱۷۰ ۳,۱۷۴,۹۱۴,۲۹۸,۹۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۶,۳۲۵ ۱,۰۰۵,۴۸۶ ۳,۱۴۱ ۷,۲۶۲ ۲۴,۵۸۵,۴۶۳ ۲۴,۵۷۳ ۲۱,۴۲۹,۲۴۳ ۳,۱۵۶,۱۷۰ ۳,۱۷۳,۴۸۵,۷۴۴,۷۷۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۵,۸۶۶ ۱,۰۰۵,۰۳۲ ۳,۱۳۶ ۲,۱۴۸ ۲۴,۵۷۸,۲۰۱ ۶۰۰ ۲۱,۴۰۴,۶۷۰ ۳,۱۷۳,۴۸۱ ۳,۱۸۹,۴۵۰,۴۳۰,۱۸۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۵,۲۹۶ ۱,۰۰۴,۴۷۳ ۳,۱۳۶ ۶,۷۲۷ ۲۴,۵۷۶,۰۵۳ ۶,۶۸۹ ۲۱,۴۰۴,۰۷۰ ۳,۱۷۱,۹۳۳ ۳,۱۸۶,۱۲۱,۵۴۷,۲۹۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۴,۸۰۲ ۱,۰۰۳,۹۶۰ ۳,۱۲۲ ۱,۵۷۰ ۲۴,۵۶۹,۳۲۶ ۲,۲۷۳ ۲۱,۳۹۷,۳۸۱ ۳,۱۷۱,۸۹۵ ۳,۱۸۴,۴۵۴,۶۰۰,۹۲۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۴,۱۷۶ ۱,۰۰۳,۳۵۰ ۳,۰۶۳ ۱,۸۳۵ ۲۴,۵۶۷,۷۵۶ ۳۰,۷۳۳ ۲۱,۳۹۵,۱۰۸ ۳,۱۷۲,۵۹۸ ۳,۱۸۳,۲۲۷,۶۴۸,۲۵۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۳,۴۰۷ ۱,۰۰۲,۶۰۸ ۲,۰۴۶ ۰ ۲۴,۵۶۵,۹۲۱ ۰ ۲۱,۳۶۴,۳۷۵ ۳,۲۰۱,۴۹۶ ۳,۲۰۹,۸۴۶,۰۴۴,۱۰۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۳,۱۷۶ ۱,۰۰۲,۴۰۳ ۲,۰۴۱ ۰ ۲۴,۵۶۵,۹۲۱ ۰ ۲۱,۳۶۴,۳۷۵ ۳,۲۰۱,۴۹۶ ۳,۲۰۹,۱۹۰,۷۶۵,۵۳۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۲,۶۴۰ ۱,۰۰۱,۸۶۸ ۲,۰۵۳ ۷۲۱ ۲۴,۵۶۵,۹۲۱ ۵,۶۸۹ ۲۱,۳۶۴,۳۷۵ ۳,۲۰۱,۴۹۶ ۳,۲۰۷,۴۷۵,۱۷۹,۹۲۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۲,۱۲۱ ۱,۰۰۱,۳۵۰ ۲,۰۶۲ ۱,۶۹۶ ۲۴,۵۶۵,۲۰۰ ۹,۳۹۳ ۲۱,۳۵۸,۶۸۶ ۳,۲۰۶,۴۶۴ ۳,۲۱۰,۷۹۲,۸۹۰,۴۸۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۱,۵۳۲ ۱,۰۰۰,۸۷۱ ۲,۳۸۹ ۱۱,۰۷۳ ۲۴,۵۶۳,۵۰۴ ۱۳,۳۱۸ ۲۱,۳۴۹,۲۹۳ ۳,۲۱۴,۱۶۱ ۳,۲۱۶,۹۵۹,۴۴۲,۰۰۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۱,۰۹۱ ۱,۰۰۰,۴۵۰ ۲,۳۲۹ ۱,۰۷۷ ۲۴,۵۵۲,۴۳۱ ۸,۵۹۱ ۲۱,۳۳۵,۹۷۵ ۳,۲۱۶,۴۰۶ ۳,۲۱۷,۸۵۲,۱۸۱,۶۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۰,۶۲۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۲۸ ۱,۰۸۱ ۲۴,۵۵۱,۳۵۴ ۸,۶۰۶ ۲۱,۳۲۷,۳۸۴ ۳,۲۲۳,۹۲۰ ۳,۲۲۳,۹۱۹,۷۱۴,۱۳۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۵,۴۰۷ ۱,۰۱۴,۷۸۰ ۲,۴۲۸ ۱,۰۸۱ ۲۴,۵۵۱,۳۵۴ ۸,۶۰۶ ۲۱,۳۲۷,۳۸۴ ۳,۲۲۳,۹۲۰ ۳,۲۷۱,۵۶۹,۲۵۱,۷۳۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۴,۷۰۴ ۱,۰۱۴,۰۷۳ ۲,۵۸۹ ۰ ۲۴,۵۵۰,۲۷۳ ۰ ۲۱,۳۱۸,۷۷۸ ۳,۲۳۱,۴۴۵ ۳,۲۷۶,۹۲۱,۴۰۷,۹۷۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۴,۱۶۱ ۱,۰۱۳,۵۴۶ ۲,۶۷۹ ۰ ۲۴,۵۵۰,۲۷۳ ۰ ۲۱,۳۱۸,۷۷۸ ۳,۲۳۱,۴۴۵ ۳,۲۷۵,۲۱۹,۶۶۹,۴۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۳,۶۶۵ ۱,۰۱۳,۰۵۱ ۲,۶۹۰ ۱۸۷ ۲۴,۵۵۰,۲۷۳ ۶,۹۹۶ ۲۱,۳۱۸,۷۷۸ ۳,۲۳۱,۴۴۵ ۳,۲۷۳,۶۱۸,۲۶۸,۴۳۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۳,۱۶۹ ۱,۰۱۲,۵۵۵ ۲,۶۹۷ ۷۴۷ ۲۴,۵۵۰,۰۸۶ ۱۸,۴۲۳ ۲۱,۳۱۱,۷۸۲ ۳,۲۳۸,۲۵۴ ۳,۲۷۸,۹۱۱,۸۰۵,۳۷۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۲,۶۸۵ ۱,۰۱۲,۰۶۷ ۲,۶۸۹ ۸۲۸ ۲۴,۵۴۹,۳۳۹ ۳,۲۸۶ ۲۱,۲۹۳,۳۵۹ ۳,۲۵۵,۹۳۰ ۳,۲۹۵,۲۱۹,۱۷۷,۱۲۵