صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۶۲,۲۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۳۷,۷۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۹۶,۴۵۶,۳۹۷,۰۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۰۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۸۶۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۱,۱۱۷ ۱,۰۰۹,۰۸۸ ۷۷۵ ۰ ۲۳,۷۷۴,۳۰۳ ۰ ۲۰,۰۱۱,۹۸۸ ۳,۷۶۲,۲۶۵ ۳,۷۹۶,۴۵۶,۳۹۷,۰۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۰,۷۰۸ ۱,۰۰۸,۶۷۹ ۷۸۲ ۵۹ ۲۳,۷۷۴,۳۰۳ ۳۱,۶۳۱ ۲۰,۰۱۱,۹۸۸ ۳,۷۶۲,۲۶۵ ۳,۷۹۴,۹۱۷,۱۸۳,۶۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۰,۲۸۲ ۱,۰۰۸,۲۷۰ ۷۸۶ ۱,۴۴۸ ۲۳,۷۷۴,۲۴۴ ۱۷,۸۸۸ ۱۹,۹۸۰,۳۵۷ ۳,۷۹۳,۸۳۷ ۳,۸۲۵,۲۱۱,۸۷۵,۴۴۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۰۹,۷۶۵ ۱,۰۰۷,۸۴۵ ۷۹۳ ۸۹۹ ۲۳,۷۷۲,۷۹۶ ۳۳,۱۴۶ ۱۹,۹۶۲,۴۶۹ ۳,۸۱۰,۲۷۷ ۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۹۳,۶۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۰۹,۱۴۴ ۱,۰۰۷,۳۱۵ ۷۹۱ ۲۱,۱۸۷ ۲۳,۷۷۱,۸۹۷ ۳۵,۲۵۵ ۱۹,۹۲۹,۳۲۳ ۳,۸۴۲,۵۲۴ ۳,۸۷۰,۶۳۲,۴۷۹,۴۳۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۸,۶۷۴ ۱,۰۰۶,۹۶۰ ۷۹۹ ۳,۱۸۸ ۲۳,۷۵۰,۷۱۰ ۱۱۰,۹۵۰ ۱۹,۸۹۴,۰۶۸ ۳,۸۵۶,۵۹۲ ۳,۸۸۳,۴۳۳,۴۳۷,۴۳۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۸,۰۶۸ ۱,۰۰۶,۴۵۶ ۷۸۴ ۰ ۲۳,۷۴۷,۵۲۲ ۰ ۱۹,۷۸۳,۱۱۸ ۳,۹۶۴,۳۵۴ ۳,۹۸۹,۹۴۷,۲۶۴,۵۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۰۷,۵۴۴ ۱,۰۰۵,۹۹۲ ۸۱۳ ۰ ۲۳,۷۴۷,۵۲۲ ۰ ۱۹,۷۸۳,۱۱۸ ۳,۹۶۴,۳۵۴ ۳,۹۸۸,۱۰۶,۴۷۸,۹۵۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۰۷,۱۵۴ ۱,۰۰۵,۶۰۱ ۸۲۴ ۱۸۹,۲۲۰ ۲۳,۷۴۷,۵۲۲ ۴,۰۳۹ ۱۹,۷۸۳,۱۱۸ ۳,۹۶۴,۳۵۴ ۳,۹۸۶,۵۶۰,۱۲۳,۷۴۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۰۶,۷۶۴ ۱,۰۰۵,۱۳۶ ۸۷۰ ۱۳۰,۰۵۴ ۲۳,۵۵۸,۳۰۲ ۲۰,۵۲۸ ۱۹,۷۷۹,۰۷۹ ۳,۷۷۹,۱۷۳ ۳,۷۹۸,۵۸۱,۱۵۲,۶۸۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۰۶,۳۳۷ ۱,۰۰۴,۷۱۱ ۹۰۴ ۱۰۲,۱۲۸ ۲۳,۴۲۸,۲۴۸ ۴۴,۵۴۸ ۱۹,۷۵۸,۵۵۱ ۳,۶۶۹,۶۴۷ ۳,۶۸۶,۹۳۲,۹۷۰,۷۱۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۰۵,۸۰۸ ۱,۰۰۴,۲۰۵ ۱,۰۱۳ ۲۷,۱۷۸ ۲۳,۳۲۶,۱۲۰ ۷۳,۴۱۱ ۱۹,۷۱۴,۰۰۳ ۳,۶۱۲,۰۶۷ ۳,۶۲۷,۲۵۴,۲۰۶,۵۹۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۵,۲۹۰ ۱,۰۰۳,۶۵۰ ۶۷۲ ۷,۳۹۳ ۲۳,۲۹۸,۹۴۲ ۸۰,۵۴۷ ۱۹,۶۴۰,۵۹۲ ۳,۶۵۸,۳۰۰ ۳,۶۷۱,۶۵۳,۶۶۰,۳۲۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۴,۹۱۵ ۱,۰۰۳,۱۷۸ ۸۴ ۰ ۲۳,۲۹۱,۵۴۹ ۰ ۱۹,۵۶۰,۰۴۵ ۳,۷۳۱,۴۵۴ ۳,۷۴۳,۳۱۳,۶۹۰,۲۷۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۴,۲۵۶ ۱,۰۰۲,۵۷۹ ۵۴ ۰ ۲۳,۲۹۱,۵۴۹ ۰ ۱۹,۵۶۰,۰۴۵ ۳,۷۳۱,۴۵۴ ۳,۷۴۱,۰۷۷,۴۰۴,۵۵۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۰۰۳,۷۱۳ ۱,۰۰۲,۰۳۶ ۶۴ ۰ ۲۳,۲۹۱,۵۴۹ ۰ ۱۹,۵۶۰,۰۴۵ ۳,۷۳۱,۴۵۴ ۳,۷۳۹,۰۵۱,۸۷۹,۹۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۰۰۳,۱۷۴ ۱,۰۰۱,۴۹۷ ۷۱ ۸۷,۴۰۴ ۲۳,۲۹۱,۵۴۹ ۲۷,۰۷۷ ۱۹,۵۶۰,۰۴۵ ۳,۷۳۱,۴۵۴ ۳,۷۳۷,۰۴۱,۰۶۷,۴۱۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۰۰۲,۶۲۰ ۱,۰۰۰,۹۱۵ ۸۳ ۳۹,۱۰۳ ۲۳,۲۰۴,۱۴۵ ۲۷,۵۰۵ ۱۹,۵۳۲,۹۶۸ ۳,۶۷۱,۱۲۷ ۳,۶۷۴,۴۸۷,۱۵۴,۳۳۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱,۰۰۲,۰۰۶ ۱,۰۰۰,۴۲۶ ۸۸ ۴,۰۲۸ ۲۳,۱۶۵,۰۴۲ ۳۶,۴۷۵ ۱۹,۵۰۵,۴۶۳ ۳,۶۵۹,۵۲۹ ۳,۶۶۱,۰۸۸,۸۱۸,۲۸۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱,۰۰۱,۵۹۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶ ۵۲,۰۹۲ ۲۳,۱۶۱,۰۱۴ ۴۳,۴۳۷ ۱۹,۴۶۸,۹۸۸ ۳,۶۹۱,۹۷۶ ۳,۶۹۱,۹۷۵,۲۳۸,۹۶۷