صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۷۰,۷۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۲۹,۲۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۷۸,۳۴۶,۳۳۰,۹۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۴۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۷۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۳,۱۹۶ ۱,۰۰۲,۴۷۱ ۱,۰۰۶,۷۴۲ ۴,۲۷۱ ۱,۵۳۰ ۲۵,۴۵۲,۸۷۹ ۸,۱۹۲ ۲۲,۳۸۲,۰۶۹ ۳,۰۷۰,۷۶۰ ۳,۰۷۸,۳۴۶,۳۳۰,۹۱۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱,۰۰۲,۶۸۲ ۱,۰۰۱,۹۵۱ ۱,۰۰۶,۰۵۴ ۴,۱۰۳ ۰ ۲۵,۴۵۱,۳۴۹ ۰ ۲۲,۳۷۳,۸۷۷ ۳,۰۷۷,۴۲۲ ۳,۰۸۳,۴۲۴,۷۳۸,۱۵۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱,۰۰۲,۰۴۹ ۱,۰۰۱,۳۲۲ ۱,۰۰۵,۴۴۱ ۴,۱۱۹ ۰ ۲۵,۴۵۱,۳۴۹ ۰ ۲۲,۳۷۳,۸۷۷ ۳,۰۷۷,۴۲۲ ۳,۰۸۱,۴۹۱,۴۶۷,۹۹۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱,۰۰۱,۶۰۷ ۱,۰۰۰,۸۸۱ ۱,۰۰۵,۰۱۲ ۴,۱۳۱ ۶,۷۳۳ ۲۵,۴۵۱,۳۴۹ ۱,۹۰۵ ۲۲,۳۷۳,۸۷۷ ۳,۰۷۷,۴۲۲ ۳,۰۸۰,۱۳۲,۱۲۴,۴۴۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱,۰۰۱,۱۶۵ ۱,۰۰۰,۴۳۸ ۱,۰۰۴,۶۱۹ ۴,۱۸۱ ۱,۰۱۹ ۲۵,۴۴۴,۶۱۶ ۱۶,۶۵۶ ۲۲,۳۷۱,۹۷۲ ۳,۰۷۲,۵۹۴ ۳,۰۷۳,۹۳۸,۶۶۷,۸۳۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱,۰۰۰,۷۲۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۴,۱۴۲ ۴,۱۴۲ ۵۷۱ ۲۵,۴۴۳,۵۹۷ ۱,۲۳۷ ۲۲,۳۵۵,۳۱۶ ۳,۰۸۸,۲۳۱ ۳,۰۸۸,۲۲۹,۷۰۸,۶۰۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱,۰۱۶,۰۳۹ ۱,۰۱۵,۳۱۶ ۱,۰۱۹,۴۵۸ ۴,۱۴۲ ۵۷۱ ۲۵,۴۴۳,۵۹۷ ۱,۲۳۷ ۲۲,۳۵۵,۳۱۶ ۳,۰۸۸,۲۳۱ ۳,۱۳۵,۵۲۹,۰۵۴,۶۰۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱,۰۱۵,۴۹۸ ۱,۰۱۴,۷۷۶ ۱,۰۱۸,۹۶۱ ۴,۱۸۵ ۵۳۸ ۲۵,۴۴۳,۰۲۶ ۹۰۰ ۲۲,۳۵۴,۰۷۹ ۳,۰۸۸,۸۹۷ ۳,۱۳۴,۵۳۷,۲۷۱,۷۸۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۰۱۴,۹۵۷ ۱,۰۱۴,۲۴۱ ۱,۰۱۸,۴۰۷ ۴,۱۶۶ ۱,۸۵۷ ۲۵,۴۴۲,۴۸۸ ۵,۸۳۰ ۲۲,۳۵۳,۱۷۹ ۳,۰۸۹,۲۵۹ ۳,۱۳۳,۲۵۲,۸۶۴,۲۹۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۰۱۴,۳۰۵ ۱,۰۱۳,۵۹۱ ۱,۰۱۷,۷۶۹ ۴,۱۷۸ ۰ ۲۵,۴۴۰,۶۳۱ ۰ ۲۲,۳۴۷,۳۴۹ ۳,۰۹۳,۲۳۲ ۳,۱۳۵,۲۷۱,۸۴۵,۵۸۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۰۱۳,۹۶۵ ۱,۰۱۳,۲۴۹ ۱,۰۱۷,۴۸۱ ۴,۲۳۲ ۰ ۲۵,۴۴۰,۶۳۱ ۰ ۲۲,۳۴۷,۳۴۹ ۳,۰۹۳,۲۳۲ ۳,۱۳۴,۲۱۴,۵۶۴,۴۰۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۰۱۳,۵۱۸ ۱,۰۱۲,۸۰۲ ۱,۰۱۷,۰۴۷ ۴,۲۴۵ ۱,۰۸۵ ۲۵,۴۴۰,۶۳۱ ۵,۷۳۲ ۲۲,۳۴۷,۳۴۹ ۳,۰۹۳,۲۳۲ ۳,۱۳۲,۸۳۲,۱۹۴,۸۸۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۰۱۳,۰۷۰ ۱,۰۱۲,۳۵۶ ۱,۰۱۶,۶۳۷ ۴,۲۸۱ ۲,۱۵۲ ۲۵,۴۳۹,۵۴۶ ۱,۶۱۵ ۲۲,۳۴۱,۶۱۷ ۳,۰۹۷,۸۷۹ ۳,۱۳۶,۱۵۵,۰۲۴,۴۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۰۱۲,۵۹۷ ۱,۰۱۱,۸۸۰ ۱,۰۲۲,۳۷۱ ۱۰,۴۹۱ ۴۹ ۲۵,۴۳۷,۳۹۴ ۴,۱۹۶ ۲۲,۳۴۰,۰۰۲ ۳,۰۹۷,۳۴۲ ۳,۱۳۴,۱۳۷,۲۰۳,۱۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۰۱۲,۱۶۸ ۱,۰۱۱,۴۵۰ ۱,۰۲۱,۹۰۹ ۱۰,۴۵۹ ۰ ۲۵,۴۳۷,۳۴۵ ۰ ۲۲,۳۳۵,۸۰۶ ۳,۱۰۱,۴۸۹ ۳,۱۳۶,۹۹۹,۹۸۱,۲۱۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۰۱۱,۴۶۹ ۱,۰۱۰,۷۵۳ ۱,۰۲۱,۲۲۹ ۱۰,۴۷۶ ۰ ۲۵,۴۳۷,۳۴۵ ۰ ۲۲,۳۳۵,۸۰۶ ۳,۱۰۱,۴۸۹ ۳,۱۳۴,۸۳۸,۱۶۸,۴۱۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۰۱۱,۰۲۵ ۱,۰۱۰,۳۰۹ ۱,۰۲۰,۷۹۸ ۱۰,۴۸۹ ۰ ۲۵,۴۳۷,۳۴۵ ۰ ۲۲,۳۳۵,۸۰۶ ۳,۱۰۱,۴۸۹ ۳,۱۳۳,۴۶۱,۶۰۴,۰۹۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۰۱۰,۵۸۲ ۱,۰۰۹,۸۶۵ ۱,۰۲۰,۳۶۷ ۱۰,۵۰۲ ۰ ۲۵,۴۳۷,۳۴۵ ۰ ۲۲,۳۳۵,۸۰۶ ۳,۱۰۱,۴۸۹ ۳,۱۳۲,۰۸۶,۵۷۴,۱۱۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۰۱۰,۱۳۹ ۱,۰۰۹,۴۲۲ ۱,۰۱۹,۹۳۷ ۱۰,۵۱۵ ۱,۵۱۷ ۲۵,۴۳۷,۳۴۵ ۱۰,۰۲۷ ۲۲,۳۳۵,۸۰۶ ۳,۱۰۱,۴۸۹ ۳,۱۳۰,۷۱۲,۲۲۹,۹۱۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۰۰۹,۵۹۷ ۱,۰۰۸,۸۸۳ ۱,۰۱۹,۳۸۱ ۱۰,۴۹۸ ۴۸۹ ۲۵,۴۳۵,۸۲۸ ۵,۱۵۶ ۲۲,۳۲۵,۷۷۹ ۳,۱۰۹,۹۹۹ ۳,۱۳۷,۶۲۳,۶۴۴,۸۰۹
  مشاهده همه