صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۵۱,۵۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۴۸,۴۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۸۳,۹۳۸,۱۵۱,۸۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۰۰۹,۳۹۸ ۱,۰۰۸,۶۴۴ ۲,۴۹۷- ۱۱,۲۹۰ ۲۲,۹۴۴,۹۶۶ ۸۴,۴۲۶ ۱۹,۱۹۳,۴۰۷ ۳,۷۵۱,۵۰۹ ۳,۷۸۳,۹۳۸,۱۵۱,۸۰۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۰۰۸,۸۰۰ ۱,۰۰۸,۰۸۳ ۲,۴۴۴- ۸۸ ۲۲,۹۳۳,۶۷۶ ۴۱,۲۶۲ ۱۹,۱۰۸,۹۸۱ ۳,۸۲۴,۶۴۵ ۳,۸۵۵,۵۵۷,۷۸۸,۶۴۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۰۰۸,۳۲۷ ۱,۰۰۷,۶۱۶ ۴۳۹- ۰ ۲۲,۹۳۳,۵۸۸ ۰ ۱۹,۰۶۷,۷۱۹ ۳,۸۶۵,۸۱۹ ۳,۸۹۵,۲۶۱,۳۲۲,۷۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۰۰۷,۷۷۶ ۱,۰۰۷,۰۹۳ ۴۳۷- ۰ ۲۲,۹۳۳,۵۸۸ ۰ ۱۹,۰۶۷,۷۱۹ ۳,۸۶۵,۸۱۹ ۳,۸۹۳,۲۴۰,۶۴۶,۲۶۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۰۰۷,۲۹۶ ۱,۰۰۶,۶۱۴ ۴۲۸- ۱,۰۷۴ ۲۲,۹۳۳,۵۸۸ ۱۴,۳۴۱ ۱۹,۰۶۷,۷۱۹ ۳,۸۶۵,۸۱۹ ۳,۸۹۱,۳۸۵,۹۷۵,۴۰۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۶,۸۱۸ ۱,۰۰۶,۱۳۷ ۴۱۹- ۴,۴۱۱ ۲۲,۹۳۲,۵۱۴ ۶۵,۹۴۷ ۱۹,۰۵۳,۳۷۸ ۳,۸۷۹,۰۸۶ ۳,۹۰۲,۸۹۳,۴۵۹,۷۱۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۶,۳۴۹ ۱,۰۰۵,۶۸۳ ۴۱۱- ۰ ۲۲,۹۲۸,۱۰۳ ۰ ۱۸,۹۸۷,۴۳۱ ۳,۹۴۰,۶۲۲ ۳,۹۶۳,۰۱۷,۶۶۹,۰۷۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۵,۹۳۴ ۱,۰۰۵,۲۴۰ ۳۹۹- ۰ ۲۲,۹۲۸,۱۰۳ ۰ ۱۸,۹۸۷,۴۳۱ ۳,۹۴۰,۶۲۲ ۳,۹۶۱,۲۷۰,۸۷۴,۰۱۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۵,۴۵۰ ۱,۰۰۴,۷۵۶ ۳۹۲- ۱۳۵ ۲۲,۹۲۸,۱۰۳ ۷۰,۴۷۸ ۱۸,۹۸۷,۴۳۱ ۳,۹۴۰,۶۲۲ ۳,۹۵۹,۳۶۳,۳۰۳,۲۳۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۰۴,۹۵۱ ۱,۰۰۴,۲۶۹ ۳۷۶- ۰ ۲۲,۹۲۷,۹۶۸ ۰ ۱۸,۹۱۶,۹۵۳ ۴,۰۱۰,۹۶۵ ۴,۰۲۸,۰۸۷,۵۵۳,۳۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۰۴,۵۳۵ ۱,۰۰۳,۸۲۸ ۳۷۸- ۰ ۲۲,۹۲۷,۹۶۸ ۰ ۱۸,۹۱۶,۹۵۳ ۴,۰۱۰,۹۶۵ ۴,۰۲۶,۳۲۰,۸۵۳,۴۶۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۰۴,۰۵۶ ۱,۰۰۳,۳۵۰ ۳۶۹- ۳,۲۸۶ ۲۲,۹۲۷,۹۶۸ ۱۱,۱۳۹ ۱۸,۹۱۶,۹۵۳ ۴,۰۱۰,۹۶۵ ۴,۰۲۴,۳۹۹,۹۵۶,۵۴۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۳,۵۷۵ ۱,۰۰۲,۸۷۰ ۳۵۸- ۵۲,۸۸۱ ۲۲,۹۲۴,۶۸۲ ۲۸,۷۲۶ ۱۸,۹۰۵,۸۱۴ ۴,۰۱۸,۸۱۸ ۴,۰۳۰,۳۵۲,۱۰۴,۱۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۰۳,۱۱۱ ۱,۰۰۲,۳۹۵ ۳۶۱- ۰ ۲۲,۸۷۱,۸۰۱ ۴۴,۲۶۹ ۱۸,۸۷۷,۰۸۸ ۳,۹۹۴,۶۶۳ ۴,۰۰۴,۲۳۱,۶۱۷,۱۰۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۰۲,۵۶۵ ۱,۰۰۱,۸۷۳ ۴۰۰- ۹۹۶ ۲۲,۸۷۱,۸۰۱ ۱۰۱,۸۹۲ ۱۸,۸۳۲,۸۱۹ ۴,۰۳۸,۹۳۲ ۴,۰۴۶,۴۹۷,۵۱۱,۶۹۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۰۲,۰۳۴ ۱,۰۰۱,۳۷۸ ۳۸۶- ۶,۵۱۰ ۲۲,۸۷۰,۸۰۵ ۵۱,۱۷۵ ۱۸,۷۳۰,۹۲۷ ۴,۱۳۹,۸۲۸ ۴,۱۴۵,۵۳۰,۹۵۸,۶۸۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۰۱,۵۸۷ ۱,۰۰۰,۹۲۰ ۳۷۳- ۰ ۲۲,۸۶۴,۲۹۵ ۰ ۱۸,۶۷۹,۷۵۲ ۴,۱۸۴,۴۹۳ ۴,۱۸۸,۳۴۲,۳۲۴,۵۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۰۱,۱۷۱ ۱,۰۰۰,۴۷۹ ۳۷۱- ۰ ۲۲,۸۶۴,۲۹۵ ۰ ۱۸,۶۷۹,۷۵۲ ۴,۱۸۴,۴۹۳ ۴,۱۸۶,۴۹۵,۶۱۴,۵۴۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۰۰,۶۹۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۱- ۱۳۷ ۲۲,۸۶۴,۲۹۵ ۱۹,۸۳۱ ۱۸,۶۷۹,۷۵۲ ۴,۱۸۴,۴۹۳ ۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۸۷,۹۶۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۱۶,۶۲۶ ۱,۰۱۵,۹۳۳ ۳۶۱- ۱۳۷ ۲۲,۸۶۴,۲۹۵ ۱۹,۸۳۱ ۱۸,۶۷۹,۷۵۲ ۴,۱۸۴,۴۹۳ ۴,۲۵۱,۱۶۵,۱۱۴,۹۳۳