صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۲۵,۲۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۷۴,۷۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۶۷,۵۰۲,۹۱۸,۲۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۹۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱,۰۱۵,۲۶۱ ۱,۰۱۳,۹۷۰ ۳,۹۵۴ ۰ ۲۳,۷۸۸,۴۳۸ ۰ ۲۰,۷۶۳,۱۴۹ ۳,۰۲۵,۲۳۹ ۳,۰۶۷,۵۰۲,۹۱۸,۲۳۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۴,۷۸۶ ۱,۰۱۳,۴۹۵ ۳,۹۶۶ ۵۴۱ ۲۳,۷۸۸,۴۳۸ ۲,۳۴۹ ۲۰,۷۶۳,۱۴۹ ۳,۰۲۵,۲۳۹ ۳,۰۶۶,۰۶۵,۴۹۲,۸۹۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۴,۳۱۱ ۱,۰۱۳,۰۲۰ ۳,۹۷۷ ۰ ۲۳,۷۸۷,۸۹۷ ۳,۲۲۵ ۲۰,۷۶۰,۸۰۰ ۳,۰۲۷,۰۴۷ ۳,۰۶۶,۴۵۹,۹۵۴,۸۷۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۳,۸۸۲ ۱,۰۱۲,۵۸۲ ۴,۰۳۴ ۱۷۳ ۲۳,۷۸۷,۸۹۷ ۱۰,۱۲۶ ۲۰,۷۵۷,۵۷۵ ۳,۰۳۰,۲۷۲ ۳,۰۶۸,۴۰۰,۰۱۵,۷۱۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۴,۱۴۰ ۱,۰۱۲,۶۹۲ ۴,۲۵۱ ۳,۰۵۱ ۲۳,۷۸۷,۷۲۴ ۱۱,۳۹۴ ۲۰,۷۴۷,۴۴۹ ۳,۰۴۰,۲۲۵ ۳,۰۷۸,۸۱۲,۱۷۴,۱۳۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۳,۷۴۶ ۱,۰۱۲,۳۰۶ ۴,۲۴۷ ۰ ۲۳,۷۸۴,۶۷۳ ۰ ۲۰,۷۳۶,۰۵۵ ۳,۰۴۸,۵۶۸ ۳,۰۸۶,۰۸۴,۰۵۷,۱۷۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۳,۲۹۶ ۱,۰۱۱,۸۶۲ ۴,۲۷۹ ۰ ۲۳,۷۸۴,۶۷۳ ۰ ۲۰,۷۳۶,۰۵۵ ۳,۰۴۸,۵۶۸ ۳,۰۸۴,۷۳۰,۶۰۳,۶۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۲,۸۳۱ ۱,۰۱۱,۳۹۷ ۴,۲۸۷ ۰ ۲۳,۷۸۴,۶۷۳ ۰ ۲۰,۷۳۶,۰۵۵ ۳,۰۴۸,۵۶۸ ۳,۰۸۳,۳۱۳,۶۷۸,۸۴۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۲,۳۶۳ ۱,۰۱۰,۹۲۹ ۴,۲۹۹ ۲۹۶ ۲۳,۷۸۴,۶۷۳ ۱۵,۳۶۱ ۲۰,۷۳۶,۰۵۵ ۳,۰۴۸,۵۶۸ ۳,۰۸۱,۸۸۴,۸۴۰,۹۹۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۱,۹۰۸ ۱,۰۱۰,۴۸۱ ۴,۲۹۱ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۷۷ ۱۴,۷۲۲ ۲۰,۷۲۰,۶۹۴ ۳,۰۶۳,۶۳۳ ۳,۰۹۵,۷۴۲,۸۶۶,۰۲۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۱,۲۸۲ ۱,۰۰۹,۹۰۲ ۴,۲۵۳ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۷۷ ۱۸,۴۰۰ ۲۰,۷۰۵,۹۷۲ ۳,۰۷۸,۳۵۵ ۳,۱۰۸,۸۳۵,۶۰۱,۳۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۰,۷۶۹ ۱,۰۰۹,۳۹۲ ۴,۲۴۰ ۲۵ ۲۳,۷۸۴,۳۷۷ ۸,۱۶۳ ۲۰,۶۸۷,۵۷۲ ۳,۰۹۶,۷۵۵ ۳,۱۲۵,۸۴۱,۰۱۵,۳۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۰,۲۸۵ ۱,۰۰۸,۸۶۱ ۴,۲۲۷ ۱۲ ۲۳,۷۸۴,۳۵۲ ۲۹,۲۷۲ ۲۰,۶۷۹,۴۰۹ ۳,۱۰۴,۸۹۳ ۳,۱۳۲,۴۰۶,۳۶۷,۸۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۹,۴۷۰ ۱,۰۰۸,۱۰۸ ۴,۱۹۳ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۰ ۲۰,۶۵۰,۱۳۷ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۵۹,۵۶۳,۳۶۹,۴۸۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۸,۹۴۹ ۱,۰۰۷,۶۴۰ ۴,۲۱۰ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۰ ۲۰,۶۵۰,۱۳۷ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۵۸,۰۹۷,۲۹۶,۴۰۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۸,۴۹۴ ۱,۰۰۷,۱۸۴ ۴,۲۱۹ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۶,۳۵۹ ۲۰,۶۵۰,۱۳۷ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۵۶,۶۶۹,۸۷۵,۰۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۷,۹۸۹ ۱,۰۰۶,۶۸۲ ۴,۲۲۳ ۳۴۹ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۳۷,۳۴۵ ۲۰,۶۴۳,۷۷۸ ۳,۱۴۰,۵۱۲ ۳,۱۶۱,۴۹۶,۳۷۹,۱۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۷,۴۴۱ ۱,۰۰۶,۱۵۱ ۴,۱۹۰ ۱,۴۷۲ ۲۳,۷۸۳,۹۹۱ ۵,۲۱۹ ۲۰,۶۰۶,۴۳۳ ۳,۱۷۷,۵۰۸ ۳,۱۹۷,۰۵۲,۱۸۱,۲۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۷,۱۷۵ ۱,۰۰۵,۷۱۰ ۴,۷۳۸ ۲۵۷ ۲۳,۷۸۲,۵۱۹ ۲۴,۶۷۰ ۲۰,۶۰۱,۲۱۴ ۳,۱۸۱,۲۵۵ ۳,۱۹۹,۴۱۸,۷۵۶,۸۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۶,۷۳۷ ۱,۰۰۵,۲۴۲ ۴,۷۱۲ ۶۳ ۲۳,۷۸۲,۲۶۲ ۱۸,۱۰۴ ۲۰,۵۷۶,۵۴۴ ۳,۲۰۵,۶۶۸ ۳,۲۲۲,۴۷۲,۶۹۸,۶۶۱