صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۴,۳۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۶۵,۶۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۳۴,۳۱۷,۷۳۹,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۹۵۷
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۲۰,۲۲۵ ۱,۰۱۸,۲۶۱ ۱۱,۹۵۶ ۸۱۱ ۱۸,۶۹۴,۰۵۰ ۱۵۰ ۱۶,۷۱۴,۵۶۴ ۲,۰۳۴,۳۱۷ ۲,۰۷۱,۴۶۶,۴۰۲,۶۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۰۱,۹۶۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۵۷ ۸۱۱ ۱۸,۶۹۴,۰۵۰ ۱۵۰ ۱۶,۷۱۴,۵۶۴ ۲,۰۳۴,۳۱۷ ۲,۰۳۴,۳۱۷,۷۳۹,۸۷۸
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۸,۳۹۱ ۱,۰۱۶,۴۱۵ ۱۸,۰۶۱ ۳۱۹ ۱۸,۶۹۲,۴۲۸ ۰ ۱۶,۷۱۴,۲۶۴ ۲,۰۳۳,۶۵۶ ۲,۰۶۷,۰۳۸,۹۷۹,۷۹۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۸,۶۲۸ ۱,۰۱۶,۶۸۷ ۲۲,۷۶۱ ۸۰۳ ۱۸,۶۹۲,۱۰۹ ۱,۱۷۴ ۱۶,۷۱۴,۲۶۴ ۲,۰۳۳,۳۳۷ ۲,۰۶۷,۲۶۷,۷۰۷,۳۸۵
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۷,۴۶۶ ۱,۰۱۵,۵۲۴ ۲۱,۷۶۷ ۰ ۱۸,۶۹۱,۳۰۶ ۴,۵۲۵ ۱۶,۷۱۳,۰۹۰ ۲,۰۳۳,۷۰۸ ۲,۰۶۵,۲۷۹,۵۳۹,۷۸۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۶,۵۵۰ ۱,۰۱۴,۶۱۵ ۲۱,۵۰۸ ۰ ۱۸,۶۹۱,۳۰۶ ۰ ۱۶,۷۰۸,۵۶۵ ۲,۰۳۸,۲۳۳ ۲,۰۶۸,۰۲۱,۸۳۶,۶۶۸
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۶,۰۹۲ ۱,۰۱۴,۱۵۷ ۲۱,۵۰۸ ۱,۴۶۱ ۱۸,۶۹۱,۳۰۶ ۰ ۱۶,۷۰۸,۵۶۵ ۲,۰۳۸,۲۳۳ ۲,۰۶۷,۰۸۸,۵۸۱,۹۰۸
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۵,۶۳۵ ۱,۰۱۳,۶۹۹ ۲۱,۵۰۶ ۱۲,۰۳۶ ۱۸,۶۸۹,۸۴۵ ۱,۶۳۷ ۱۶,۷۰۸,۵۶۵ ۲,۰۳۶,۷۷۲ ۲,۰۶۴,۶۷۴,۰۵۵,۳۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۵,۰۹۵ ۱,۰۱۳,۱۵۰ ۲۱,۶۹۷ ۵۹۴ ۱۸,۶۷۷,۸۰۹ ۲,۰۷۶ ۱۶,۷۰۶,۹۲۸ ۲,۰۲۶,۳۷۳ ۲,۰۵۳,۰۱۸,۸۱۰,۸۴۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۱۴,۵۱۷ ۱,۰۱۲,۶۰۵ ۲۲,۰۰۹ ۵۵۵ ۱۸,۶۷۷,۲۱۵ ۱,۱۲۸ ۱۶,۷۰۴,۸۵۲ ۲,۰۲۷,۸۵۵ ۲,۰۵۳,۴۱۵,۲۸۵,۵۸۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۱۴,۳۴۹ ۱,۰۱۲,۴۷۳ ۲۰,۲۵۱ ۵۲۵ ۱۸,۶۷۶,۶۶۰ ۵۲۵ ۱۶,۷۰۳,۷۲۴ ۲,۰۲۸,۴۲۸ ۲,۰۵۳,۷۲۸,۵۲۷,۸۴۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۳,۳۷۵ ۱,۰۱۱,۵۰۲ ۲۰,۳۵۷ ۰ ۱۸,۶۷۶,۱۳۵ ۶,۵۸۶ ۱۶,۷۰۳,۱۹۹ ۲,۰۲۸,۴۲۸ ۲,۰۵۱,۷۵۸,۳۵۷,۴۶۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۲,۸۵۲ ۱,۰۱۱,۰۲۷ ۲۳,۷۰۰ ۰ ۱۸,۶۷۶,۱۳۵ ۰ ۱۶,۶۹۶,۶۱۳ ۲,۰۳۵,۰۱۴ ۲,۰۵۷,۴۵۴,۶۳۴,۳۴۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۲,۴۰۴ ۱,۰۱۰,۵۷۹ ۲۳,۷۰۰ ۷۷۵ ۱۸,۶۷۶,۱۳۵ ۰ ۱۶,۶۹۶,۶۱۳ ۲,۰۳۵,۰۱۴ ۲,۰۵۶,۵۴۲,۴۵۵,۲۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۱,۹۴۲ ۱,۰۱۰,۱۱۷ ۲۳,۷۰۶ ۶,۳۵۷ ۱۸,۶۷۵,۳۶۰ ۲۵۴ ۱۶,۶۹۶,۶۱۳ ۲,۰۳۴,۲۳۹ ۲,۰۵۴,۸۱۸,۶۵۵,۷۸۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۱,۴۱۱ ۱,۰۰۹,۵۷۴ ۲۴,۱۴۶ ۱,۱۲۶ ۱۸,۶۶۹,۰۰۳ ۴,۰۵۰ ۱۶,۶۹۶,۳۵۹ ۲,۰۲۸,۱۳۶ ۲,۰۴۷,۵۵۳,۳۱۴,۲۵۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۰۱۰,۵۱۷ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۲۱,۶۹۱ ۴۳۶ ۱۸,۶۶۷,۸۷۷ ۵۸۵ ۱۶,۶۹۲,۳۰۹ ۲,۰۳۱,۰۶۰ ۲,۰۴۸,۸۶۵,۲۹۶,۵۸۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۰,۳۷۵ ۱,۰۰۸,۶۳۶ ۲۵,۴۳۰ ۰ ۱۸,۶۶۷,۴۴۱ ۱,۶۹۵ ۱۶,۶۹۱,۷۲۴ ۲,۰۳۱,۲۰۹ ۲,۰۴۸,۷۵۱,۲۷۵,۲۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۹,۴۱۲ ۱,۰۰۷,۷۱۵ ۲۵,۶۲۹ ۰ ۱۸,۶۶۷,۴۴۱ ۰ ۱۶,۶۹۰,۰۲۹ ۲,۰۳۲,۹۰۴ ۲,۰۴۸,۵۸۶,۹۷۷,۱۵۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۸,۹۵۳ ۱,۰۰۷,۲۵۵ ۲۵,۶۳۰ ۰ ۱۸,۶۶۷,۴۴۱ ۰ ۱۶,۶۹۰,۰۲۹ ۲,۰۳۲,۹۰۴ ۲,۰۴۷,۶۵۳,۴۹۸,۹۲۳