صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۸۷,۹۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۱۲,۰۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۸۹,۲۳۹,۱۸۱,۴۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۹۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۰۳,۷۵۴ ۱,۰۰۰,۸۱۱ ۱,۱۸۵ ۰ ۱۹,۱۹۵,۸۰۵ ۰ ۱۷,۶۶۳,۷۱۳ ۱,۵۸۷,۹۵۱ ۱,۵۸۹,۲۳۹,۱۸۱,۴۷۷
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۰۳,۳۴۷ ۱,۰۰۰,۴۰۵ ۱,۱۸۵ ۸۲۱ ۱۹,۱۹۵,۸۰۵ ۱۵۹ ۱۷,۶۶۳,۷۱۳ ۱,۵۸۷,۹۵۱ ۱,۵۸۸,۵۹۳,۸۸۶,۴۴۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۲۰,۶۱۶ ۱,۰۱۷,۶۷۲ ۱,۱۸۶ ۱,۱۱۶ ۱۹,۱۹۴,۹۸۴ ۱,۱۰۴ ۱۷,۶۶۳,۵۵۴ ۱,۵۸۷,۲۸۹ ۱,۶۱۵,۳۳۹,۵۶۷,۵۷۷
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۰۲,۹۴۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۶ ۱,۱۱۶ ۱۹,۱۹۴,۹۸۴ ۱,۱۰۴ ۱۷,۶۶۳,۵۵۴ ۱,۵۸۷,۲۸۹ ۱,۵۸۷,۲۸۸,۹۹۶,۳۶۹
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۱۹,۰۶۲ ۱,۰۱۶,۱۳۶ ۱,۲۶۳ ۱,۶۰۱ ۱۹,۱۹۲,۷۵۲ ۱,۰۰۰ ۱۷,۶۶۱,۳۴۶ ۱,۵۸۷,۲۷۷ ۱,۶۱۲,۸۸۸,۸۶۵,۸۳۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۱۸,۵۸۰ ۱,۰۱۵,۶۶۳ ۳,۶۴۲ ۱,۵۷۰ ۱۹,۱۹۱,۱۵۱ ۱,۰۲۰ ۱۷,۶۶۰,۳۴۶ ۱,۵۸۶,۶۷۶ ۱,۶۱۱,۵۲۸,۶۴۴,۹۴۱
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۱۷,۸۰۱ ۱,۰۱۴,۹۴۰ ۳,۶۲۲ ۱,۲۹۵ ۱۹,۱۸۹,۵۸۱ ۱۴۹,۲۷۹ ۱۷,۶۵۹,۳۲۶ ۱,۵۸۶,۱۲۶ ۱,۶۰۹,۸۲۱,۹۹۸,۴۷۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۱۶,۸۹۰ ۱,۰۱۴,۳۲۷ ۱,۹۳۱ ۰ ۱۹,۱۸۸,۲۸۶ ۰ ۱۷,۵۱۰,۰۴۷ ۱,۷۳۴,۱۱۰ ۱,۷۵۸,۹۵۴,۲۲۰,۵۴۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۱۶,۰۹۰ ۱,۰۱۳,۵۴۵ ۲,۱۱۶ ۰ ۱۹,۱۸۸,۲۸۶ ۰ ۱۷,۵۱۰,۰۴۷ ۱,۷۳۴,۱۱۰ ۱,۷۵۷,۵۹۸,۴۷۵,۱۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۱۵,۶۵۸ ۱,۰۱۳,۱۱۳ ۲,۱۱۶ ۹۹۴ ۱۹,۱۸۸,۲۸۶ ۲,۶۵۸ ۱۷,۵۱۰,۰۴۷ ۱,۷۳۴,۱۱۰ ۱,۷۵۶,۸۴۹,۳۳۱,۰۴۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۱۵,۲۲۱ ۱,۰۱۲,۶۷۸ ۲,۱۱۳ ۲,۷۶۵ ۱۹,۱۸۷,۲۹۲ ۲,۴۷۵ ۱۷,۵۰۷,۳۸۹ ۱,۷۳۵,۷۷۴ ۱,۷۵۷,۷۷۹,۹۵۴,۰۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۱۴,۶۹۱ ۱,۰۱۲,۱۲۹ ۱,۶۳۳ ۱۶۸ ۱۹,۱۸۴,۵۲۷ ۰ ۱۷,۵۰۴,۹۱۴ ۱,۷۳۵,۴۸۴ ۱,۷۵۶,۵۳۴,۲۹۸,۸۰۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۱۴,۰۱۴ ۱,۰۱۱,۴۳۴ ۱,۹۴۴ ۶۴۰ ۱۹,۱۸۴,۳۵۹ ۱,۳۵۳ ۱۷,۵۰۴,۹۱۴ ۱,۷۳۵,۳۱۶ ۱,۷۵۵,۱۵۷,۸۹۵,۱۸۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۱۳,۵۸۰ ۱,۰۱۱,۰۰۱ ۱,۹۴۳ ۸۲۵ ۱۹,۱۸۳,۷۱۹ ۲۶,۱۲۴ ۱۷,۵۰۳,۵۶۱ ۱,۷۳۶,۰۲۹ ۱,۷۵۵,۱۲۶,۸۵۸,۰۱۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۱۳,۰۳۱ ۱,۰۱۰,۵۰۰ ۱,۷۴۵ ۰ ۱۹,۱۸۲,۸۹۴ ۰ ۱۷,۴۷۷,۴۳۷ ۱,۷۶۱,۳۲۸ ۱,۷۷۹,۸۲۱,۸۳۵,۸۲۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۱۲,۲۷۵ ۱,۰۰۹,۶۹۱ ۲,۴۳۶ ۰ ۱۹,۱۸۲,۸۹۴ ۰ ۱۷,۴۷۷,۴۳۷ ۱,۷۶۱,۳۲۸ ۱,۷۷۸,۳۹۶,۴۹۴,۲۳۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۰۱۱,۸۴۶ ۱,۰۰۹,۲۶۱ ۲,۴۳۶ ۳,۷۹۹ ۱۹,۱۸۲,۸۹۴ ۰ ۱۷,۴۷۷,۴۳۷ ۱,۷۶۱,۳۲۸ ۱,۷۷۷,۶۴۰,۰۹۱,۴۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۰۱۱,۴۱۷ ۱,۰۰۸,۸۲۶ ۲,۴۴۲ ۵,۶۲۳ ۱۹,۱۷۹,۰۹۵ ۹۸ ۱۷,۴۷۷,۴۳۷ ۱,۷۵۷,۵۲۹ ۱,۷۷۳,۰۴۱,۷۵۷,۵۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۰۱۰,۸۳۹ ۱,۰۰۸,۲۶۵ ۴,۵۸۰ ۱,۱۱۴ ۱۹,۱۷۳,۴۷۲ ۷۰۰ ۱۷,۴۷۷,۳۳۹ ۱,۷۵۲,۰۰۴ ۱,۷۶۶,۴۸۴,۷۵۵,۷۵۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱,۰۱۰,۳۱۹ ۱,۰۰۷,۷۴۸ ۴,۳۷۳ ۷۹۲ ۱۹,۱۷۲,۳۵۸ ۳۰۰ ۱۷,۴۷۶,۶۳۹ ۱,۷۵۱,۵۹۰ ۱,۷۶۵,۱۶۱,۳۴۴,۵۲۵