صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۸,۲۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۲۱,۷۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۷۹,۸۹۲,۲۶۷,۱۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۲۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۰۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۸,۹۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۰۳,۲۹۳ ۱,۰۰۱,۰۳۹ ۲,۱۲۹- ۸,۸۱۴ ۱۸,۹۱۵,۳۷۸ ۱,۲۲۴ ۱۷,۳۳۷,۰۷۶ ۱,۵۷۸,۲۵۲ ۱,۵۷۹,۸۹۲,۲۶۷,۱۸۱
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۰۲,۷۷۵ ۱,۰۰۰,۵۵۱ ۲,۵۶۹- ۰ ۱۸,۹۰۶,۵۶۴ ۰ ۱۷,۳۳۵,۸۵۲ ۱,۵۷۰,۶۶۲ ۱,۵۷۱,۵۲۶,۹۰۳,۳۴۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۰۲,۲۲۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰- ۰ ۱۸,۹۰۶,۵۶۴ ۰ ۱۷,۳۳۵,۸۵۲ ۱,۵۷۰,۶۶۲ ۱,۵۷۰,۶۶۱,۴۵۱,۵۵۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۹,۴۸۴ ۱,۰۱۷,۲۶۳ ۲,۴۷۰- ۰ ۱۸,۹۰۶,۵۶۴ ۰ ۱۷,۳۳۵,۸۵۲ ۱,۵۷۰,۶۶۲ ۱,۵۹۷,۷۷۵,۷۸۹,۶۵۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۸,۱۶۹ ۱,۰۱۵,۹۴۹ ۱,۵۹۳- ۳,۸۳۱ ۱۸,۹۰۶,۵۶۴ ۵,۱۳۰ ۱۷,۳۳۵,۸۵۲ ۱,۵۷۰,۶۶۲ ۱,۵۹۵,۷۱۱,۸۳۵,۰۰۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۷,۷۲۵ ۱,۰۱۵,۵۰۷ ۱,۵۹۲- ۰ ۱۸,۹۰۲,۷۳۳ ۰ ۱۷,۳۳۰,۷۲۲ ۱,۵۷۱,۹۶۱ ۱,۵۹۶,۳۳۶,۸۴۶,۲۷۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۷,۰۰۱ ۱,۰۱۴,۸۲۵ ۸۰۴- ۲,۶۲۰ ۱۸,۹۰۲,۷۳۳ ۱,۴۷۸ ۱۷,۳۳۰,۷۲۲ ۱,۵۷۱,۹۶۱ ۱,۵۹۵,۲۶۶,۰۸۷,۸۱۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۶,۵۶۰ ۱,۰۱۴,۳۸۳ ۸۰۵- ۱,۵۶۹ ۱۸,۹۰۰,۱۱۳ ۶,۷۸۱ ۱۷,۳۲۹,۲۴۴ ۱,۵۷۰,۸۱۹ ۱,۵۹۳,۴۱۱,۵۷۱,۴۷۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۶,۰۴۳ ۱,۰۱۳,۸۴۷ ۶۷۳- ۲,۳۰۶ ۱۸,۸۹۸,۵۴۴ ۱۱,۲۷۶ ۱۷,۳۲۲,۴۶۳ ۱,۵۷۶,۰۳۱ ۱,۵۹۷,۸۵۴,۸۲۸,۸۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۵,۴۶۰ ۱,۰۱۳,۲۸۴ ۷۶۲- ۰ ۱۸,۸۹۶,۲۳۸ ۰ ۱۷,۳۱۱,۱۸۷ ۱,۵۸۵,۰۰۱ ۱,۶۰۶,۰۵۶,۸۱۹,۸۲۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۱۴,۵۸۴ ۱,۰۱۲,۴۲۸ ۱,۰۸۶ ۰ ۱۸,۸۹۶,۲۳۸ ۰ ۱۷,۳۱۱,۱۸۷ ۱,۵۸۵,۰۰۱ ۱,۶۰۴,۶۹۸,۹۷۱,۵۱۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۴,۱۴۹ ۱,۰۱۱,۹۹۳ ۱,۰۸۶ ۲۴۶ ۱۸,۸۹۶,۲۳۸ ۲۲۴ ۱۷,۳۱۱,۱۸۷ ۱,۵۸۵,۰۰۱ ۱,۶۰۴,۰۰۹,۵۶۶,۳۱۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۰۱۳,۷۲۸ ۱,۰۱۱,۵۷۲ ۱,۰۸۷ ۱,۰۵۴ ۱۸,۸۹۵,۹۹۲ ۷۰۰ ۱۷,۳۱۰,۹۶۳ ۱,۵۸۴,۹۷۹ ۱,۶۰۳,۳۲۱,۰۵۲,۶۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۰۱۳,۲۳۱ ۱,۰۱۱,۰۹۰ ۲,۶۸۴- ۳۹۶ ۱۸,۸۹۴,۹۳۸ ۳,۱۲۸ ۱۷,۳۱۰,۲۶۳ ۱,۵۸۴,۶۲۵ ۱,۶۰۲,۱۹۷,۹۵۵,۱۶۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۰۱۲,۵۹۹ ۱,۰۱۰,۴۶۳ ۲,۴۵۲- ۶ ۱۸,۸۹۴,۵۴۲ ۱,۵۹۳ ۱۷,۳۰۷,۱۳۵ ۱,۵۸۷,۳۵۷ ۱,۶۰۳,۹۶۶,۰۵۲,۹۸۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۰۱۲,۵۷۶ ۱,۰۰۹,۹۶۸ ۱,۹۵۲- ۱,۰۲۴ ۱۸,۸۹۴,۵۳۶ ۳,۵۹۹ ۱۷,۳۰۵,۵۴۲ ۱,۵۸۸,۹۴۴ ۱,۶۰۴,۷۸۲,۱۱۲,۷۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۰۱۲,۰۰۸ ۱,۰۰۹,۴۱۰ ۵ ۰ ۱۸,۸۹۳,۵۱۲ ۰ ۱۷,۳۰۱,۹۴۳ ۱,۵۹۱,۵۱۹ ۱,۶۰۶,۴۹۴,۶۰۴,۲۵۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۰۱۰,۹۹۸ ۱,۰۰۸,۳۹۰ ۶۲۵ ۰ ۱۸,۸۹۳,۵۱۲ ۰ ۱۷,۳۰۱,۹۴۳ ۱,۵۹۱,۵۱۹ ۱,۶۰۴,۸۷۲,۵۳۵,۸۲۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۰۱۰,۵۸۱ ۱,۰۰۷,۹۷۴ ۶۲۴ ۰ ۱۸,۸۹۳,۵۱۲ ۰ ۱۷,۳۰۱,۹۴۳ ۱,۵۹۱,۵۱۹ ۱,۶۰۴,۲۰۹,۱۷۳,۰۹۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱,۰۱۰,۱۶۵ ۱,۰۰۷,۵۵۸ ۶۲۴ ۱,۳۷۲ ۱۸,۸۹۳,۵۱۲ ۲,۰۶۷ ۱۷,۳۰۱,۹۴۳ ۱,۵۹۱,۵۱۹ ۱,۶۰۳,۵۴۶,۹۵۴,۴۴۳