صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۷۸,۳۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۲۱,۶۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۰۸,۸۳۵,۶۰۱,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۲۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۹۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۱۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۱,۲۸۲ ۱,۰۰۹,۹۰۲ ۴,۲۵۳ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۷۷ ۱۸,۴۰۰ ۲۰,۷۰۵,۹۷۲ ۳,۰۷۸,۳۵۵ ۳,۱۰۸,۸۳۵,۶۰۱,۳۴۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۰,۷۶۹ ۱,۰۰۹,۳۹۲ ۴,۲۴۰ ۲۵ ۲۳,۷۸۴,۳۷۷ ۸,۱۶۳ ۲۰,۶۸۷,۵۷۲ ۳,۰۹۶,۷۵۵ ۳,۱۲۵,۸۴۱,۰۱۵,۳۱۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۰,۲۸۵ ۱,۰۰۸,۸۶۱ ۴,۲۲۷ ۱۲ ۲۳,۷۸۴,۳۵۲ ۲۹,۲۷۲ ۲۰,۶۷۹,۴۰۹ ۳,۱۰۴,۸۹۳ ۳,۱۳۲,۴۰۶,۳۶۷,۸۲۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۹,۴۷۰ ۱,۰۰۸,۱۰۸ ۴,۱۹۳ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۰ ۲۰,۶۵۰,۱۳۷ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۵۹,۵۶۳,۳۶۹,۴۸۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۸,۹۴۹ ۱,۰۰۷,۶۴۰ ۴,۲۱۰ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۰ ۲۰,۶۵۰,۱۳۷ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۵۸,۰۹۷,۲۹۶,۴۰۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۸,۴۹۴ ۱,۰۰۷,۱۸۴ ۴,۲۱۹ ۰ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۶,۳۵۹ ۲۰,۶۵۰,۱۳۷ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۵۶,۶۶۹,۸۷۵,۰۰۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۷,۹۸۹ ۱,۰۰۶,۶۸۲ ۴,۲۲۳ ۳۴۹ ۲۳,۷۸۴,۳۴۰ ۳۷,۳۴۵ ۲۰,۶۴۳,۷۷۸ ۳,۱۴۰,۵۱۲ ۳,۱۶۱,۴۹۶,۳۷۹,۱۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۷,۴۴۱ ۱,۰۰۶,۱۵۱ ۴,۱۹۰ ۱,۴۷۲ ۲۳,۷۸۳,۹۹۱ ۵,۲۱۹ ۲۰,۶۰۶,۴۳۳ ۳,۱۷۷,۵۰۸ ۳,۱۹۷,۰۵۲,۱۸۱,۲۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۷,۱۷۵ ۱,۰۰۵,۷۱۰ ۴,۷۳۸ ۲۵۷ ۲۳,۷۸۲,۵۱۹ ۲۴,۶۷۰ ۲۰,۶۰۱,۲۱۴ ۳,۱۸۱,۲۵۵ ۳,۱۹۹,۴۱۸,۷۵۶,۸۶۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۶,۷۳۷ ۱,۰۰۵,۲۴۲ ۴,۷۱۲ ۶۳ ۲۳,۷۸۲,۲۶۲ ۱۸,۱۰۴ ۲۰,۵۷۶,۵۴۴ ۳,۲۰۵,۶۶۸ ۳,۲۲۲,۴۷۲,۶۹۸,۶۶۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۶,۳۵۰ ۱,۰۰۴,۸۳۵ ۴,۷۰۰ ۰ ۲۳,۷۸۲,۱۹۹ ۰ ۲۰,۵۵۸,۴۴۰ ۳,۲۲۳,۷۰۹ ۳,۲۳۹,۲۹۴,۹۰۹,۶۴۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۵,۷۲۴ ۱,۰۰۴,۲۴۱ ۴,۷۰۰ ۰ ۲۳,۷۸۲,۱۹۹ ۰ ۲۰,۵۵۸,۴۴۰ ۳,۲۲۳,۷۰۹ ۳,۲۳۷,۳۸۱,۰۹۴,۳۴۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۵,۲۳۸ ۱,۰۰۳,۷۵۶ ۴,۷۰۷ ۴۲۹ ۲۳,۷۸۲,۱۹۹ ۶۱,۱۷۶ ۲۰,۵۵۸,۴۴۰ ۳,۲۲۳,۷۰۹ ۳,۲۳۵,۸۱۵,۷۱۰,۷۴۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۴,۷۲۲ ۱,۰۰۳,۲۶۶ ۴,۶۳۳ ۲۴۴ ۲۳,۷۸۱,۷۷۰ ۱۲,۷۹۴ ۲۰,۴۹۷,۲۶۴ ۳,۲۸۴,۴۵۶ ۳,۲۹۵,۱۸۳,۴۲۱,۷۵۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۴,۳۴۶ ۱,۰۰۲,۷۹۴ ۴,۶۰۲ ۴۲۸ ۲۳,۷۸۱,۵۲۶ ۲۴,۵۶۶ ۲۰,۴۸۴,۴۷۰ ۳,۲۹۷,۰۰۶ ۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۰۴,۰۹۲ ۱,۰۰۲,۴۸۳ ۳,۹۲۰ ۴۳۱ ۲۳,۷۸۱,۰۹۸ ۶۵,۷۴۱ ۲۰,۴۵۹,۹۰۴ ۳,۳۲۱,۱۴۴ ۳,۳۲۹,۳۹۱,۰۱۱,۹۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۰۳,۷۸۰ ۱,۰۰۱,۹۱۵ ۸۱- ۲,۰۰۲ ۲۳,۷۸۰,۶۶۷ ۹۳,۹۲۵ ۲۰,۳۹۴,۱۶۳ ۳,۳۸۶,۴۵۴ ۳,۳۹۲,۹۴۰,۰۳۵,۶۹۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۰۳,۱۳۱ ۱,۰۰۱,۳۶۰ ۸۳- ۰ ۲۳,۷۷۸,۶۶۵ ۰ ۲۰,۳۰۰,۲۳۸ ۳,۴۷۸,۳۷۷ ۳,۴۸۳,۱۰۶,۹۵۱,۰۱۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۰۰۲,۷۶۳ ۱,۰۰۰,۹۵۷ ۵۳- ۰ ۲۳,۷۷۸,۶۶۵ ۰ ۲۰,۳۰۰,۲۳۸ ۳,۴۷۸,۳۷۷ ۳,۴۸۱,۷۰۷,۰۸۳,۰۷۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۰۰۲,۲۸۶ ۱,۰۰۰,۴۸۰ ۴۵- ۰ ۲۳,۷۷۸,۶۶۵ ۵,۷۱۳ ۲۰,۳۰۰,۲۳۸ ۳,۴۷۸,۳۷۷ ۳,۴۸۰,۰۴۸,۰۳۲,۳۵۳