صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۶۱,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۳۸,۲۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۷۳,۷۶۷,۹۴۵,۶۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۸,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۱۰,۰۱۹ ۱,۰۰۷,۶۷۸ ۹,۳۰۶- ۴۵۶ ۱۹,۳۳۴,۸۵۳ ۱۵ ۱۷,۷۷۳,۰۲۷ ۱,۵۶۱,۷۷۶ ۱,۵۷۳,۷۶۷,۹۴۵,۶۴۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۹,۴۸۳ ۱,۰۰۷,۱۹۶ ۹,۳۷۲- ۰ ۱۹,۳۳۴,۳۹۷ ۰ ۱۷,۷۷۳,۰۱۲ ۱,۵۶۱,۳۳۵ ۱,۵۷۲,۵۷۰,۰۷۶,۴۳۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۸,۵۹۶ ۱,۰۰۶,۳۵۷ ۹,۰۵۱- ۰ ۱۹,۳۳۴,۳۹۷ ۰ ۱۷,۷۷۳,۰۱۲ ۱,۵۶۱,۳۳۵ ۱,۵۷۱,۲۶۰,۶۲۹,۸۹۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۸,۱۶۰ ۱,۰۰۵,۹۲۱ ۹,۰۵۱- ۳۸۶ ۱۹,۳۳۴,۳۹۷ ۱,۴۰۰ ۱۷,۷۷۳,۰۱۲ ۱,۵۶۱,۳۳۵ ۱,۵۷۰,۵۷۹,۶۹۷,۸۵۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۷,۷۲۲ ۱,۰۰۵,۴۸۵ ۹,۰۴۶- ۰ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۳۰۰ ۱۷,۷۷۱,۶۱۲ ۱,۵۶۲,۳۴۹ ۱,۵۷۰,۹۱۷,۷۷۴,۷۸۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۷,۱۷۰ ۱,۰۰۴,۹۸۳ ۹,۰۵۷- ۰ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۶۲,۶۴۹ ۱,۵۷۰,۴۳۶,۱۰۶,۰۳۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۵,۹۸۱ ۱,۰۰۳,۷۸۶ ۸,۳۵۵- ۰ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۶۲,۶۴۹ ۱,۵۶۸,۵۶۴,۹۷۹,۶۱۵
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۵,۵۴۶ ۱,۰۰۳,۳۵۱ ۸,۳۵۵- ۰ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۶۲,۶۴۹ ۱,۵۶۷,۸۸۴,۹۹۷,۷۰۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۵,۱۱۱ ۱,۰۰۲,۹۱۶ ۸,۳۵۵- ۰ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۶۲,۶۴۹ ۱,۵۶۷,۲۰۵,۳۲۱,۸۵۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۴,۶۷۷ ۱,۰۰۲,۴۸۱ ۸,۳۵۵- ۰ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۶۲,۶۴۹ ۱,۵۶۶,۵۲۶,۰۴۳,۲۶۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۴,۲۲۸ ۱,۰۰۲,۰۳۳ ۸,۳۵۵- ۲,۹۴۳ ۱۹,۳۳۴,۰۱۱ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۶۲,۶۴۹ ۱,۵۶۵,۸۲۵,۴۴۷,۱۹۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۰۳,۷۸۵ ۱,۰۰۱,۵۸۵ ۸,۳۷۰- ۱,۰۵۸ ۱۹,۳۳۱,۰۶۸ ۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۵۹,۷۰۶ ۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۵۸,۰۴۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۰۳,۲۷۳ ۱,۰۰۱,۱۰۵ ۸,۴۳۷- ۵,۹۵۱ ۱۹,۳۳۰,۰۱۰ ۱,۵۰۰ ۱۷,۷۷۱,۳۱۲ ۱,۵۵۸,۶۴۸ ۱,۵۶۰,۳۷۰,۹۷۴,۷۷۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۰۲,۷۲۱ ۱,۰۰۰,۵۵۲ ۸,۴۲۲- ۲۸۶ ۱۹,۳۲۴,۰۵۹ ۰ ۱۷,۷۶۹,۸۱۲ ۱,۵۵۴,۱۹۷ ۱,۵۵۵,۰۵۵,۶۲۸,۳۲۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۰۲,۱۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۱۷- ۶۲۱ ۱۹,۳۲۳,۷۷۳ ۱,۵۰۰ ۱۷,۷۶۹,۸۱۲ ۱,۵۵۳,۹۱۱ ۱,۵۵۳,۹۱۱,۴۸۹,۰۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۱۹,۳۷۱ ۱,۰۱۷,۲۶۱ ۸,۷۱۷- ۶۲۱ ۱۹,۳۲۳,۷۷۳ ۱,۵۰۰ ۱۷,۷۶۹,۸۱۲ ۱,۵۵۳,۹۱۱ ۱,۵۸۰,۷۳۳,۵۴۶,۸۳۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۱۷,۹۴۵ ۱,۰۱۶,۰۵۰ ۷,۶۱۱- ۰ ۱۹,۳۲۳,۱۵۲ ۰ ۱۷,۷۶۸,۳۱۲ ۱,۵۵۴,۷۹۰ ۱,۵۷۹,۷۴۳,۶۷۰,۴۲۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۱۶,۹۴۰ ۱,۰۱۴,۹۷۴ ۶,۸۳۷- ۰ ۱۹,۳۲۳,۱۵۲ ۰ ۱۷,۷۶۸,۳۱۲ ۱,۵۵۴,۷۹۰ ۱,۵۷۸,۰۷۱,۲۳۵,۹۲۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۱۶,۶۳۸ ۱,۰۱۴,۶۷۱ ۶,۸۳۷- ۳۹۴,۳۴۵ ۱۹,۳۲۳,۱۵۲ ۰ ۱۷,۷۶۸,۳۱۲ ۱,۵۵۴,۷۹۰ ۱,۵۷۷,۶۰۰,۴۲۴,۷۷۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۱۶,۳۳۵ ۱,۰۱۳,۷۰۰ ۹,۱۶۱- ۲۵۵ ۱۸,۹۲۸,۸۰۷ ۳۵۰,۵۸۶ ۱۷,۷۶۸,۳۱۲ ۱,۱۶۰,۴۴۵ ۱,۱۷۶,۳۴۳,۰۳۵,۰۰۰