صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۸,۰۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۰۱,۹۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۰۸,۹۰۷,۶۰۴,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۴,۰۵۰ ۱,۰۰۳,۳۰۴ ۲,۲۱۴ ۰ ۲۴,۵۱۱,۷۹۷ ۰ ۲۱,۲۱۳,۷۳۷ ۳,۲۹۸,۰۱۰ ۳,۳۰۸,۹۰۷,۶۰۴,۷۷۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۳,۵۵۶ ۱,۰۰۲,۸۱۱ ۲,۲۲۶ ۸۱۷ ۲۴,۵۱۱,۷۹۷ ۶۳۱ ۲۱,۲۱۳,۷۳۷ ۳,۲۹۸,۰۱۰ ۳,۳۰۷,۲۸۱,۰۲۳,۶۶۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۳,۰۵۲ ۱,۰۰۲,۳۰۶ ۲,۲۳۹ ۱۰,۶۵۰ ۲۴,۵۱۰,۹۸۰ ۸,۴۲۸ ۲۱,۲۱۳,۱۰۶ ۳,۲۹۷,۸۲۴ ۳,۳۰۵,۴۳۰,۱۴۰,۰۹۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۰۰۲,۶۰۷ ۱,۰۰۱,۸۴۷ ۲,۱۶۲ ۸۵۶ ۲۴,۵۰۰,۳۳۰ ۶,۳۵۷ ۲۱,۲۰۴,۶۷۸ ۳,۲۹۵,۶۰۲ ۳,۳۰۱,۶۸۷,۵۹۰,۹۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۰۲,۱۸۳ ۱,۰۰۱,۳۹۳ ۲,۰۱۶ ۵,۰۲۶ ۲۴,۴۹۹,۴۷۴ ۸,۰۹۱ ۲۱,۱۹۸,۳۲۱ ۳,۳۰۱,۱۰۳ ۳,۳۰۵,۷۰۲,۸۰۱,۱۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۰۱,۷۶۴ ۱,۰۰۰,۹۴۵ ۲,۰۷۱ ۰ ۲۴,۴۹۴,۴۴۸ ۰ ۲۱,۱۹۰,۲۳۰ ۳,۳۰۴,۱۶۸ ۳,۳۰۷,۲۹۱,۳۱۴,۳۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۰۱,۳۵۰ ۱,۰۰۰,۵۰۰ ۲,۱۰۴ ۰ ۲۴,۴۹۴,۴۴۸ ۰ ۲۱,۱۹۰,۲۳۰ ۳,۳۰۴,۱۶۸ ۳,۳۰۵,۸۲۱,۳۸۴,۷۴۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۰۰,۸۴۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۱ ۰ ۲۴,۴۹۴,۴۴۸ ۰ ۲۱,۱۹۰,۲۳۰ ۳,۳۰۴,۱۶۸ ۳,۳۰۴,۱۶۷,۲۴۹,۶۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۶,۳۳۹ ۱,۰۱۵,۴۹۰ ۲,۱۵۱ ۰ ۲۴,۴۹۴,۴۴۸ ۰ ۲۱,۱۹۰,۲۳۰ ۳,۳۰۴,۱۶۸ ۳,۳۵۵,۳۴۸,۸۱۱,۹۸۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۵,۸۴۰ ۱,۰۱۴,۹۹۰ ۲,۲۰۰ ۰ ۲۴,۴۹۴,۴۴۸ ۲۰ ۲۱,۱۹۰,۲۳۰ ۳,۳۰۴,۱۶۸ ۳,۳۵۳,۶۹۷,۹۱۹,۰۴۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۵,۳۴۰ ۱,۰۱۴,۴۹۱ ۲,۲۴۸ ۴۲۶ ۲۴,۴۹۴,۴۴۸ ۴۶۵ ۲۱,۱۹۰,۲۱۰ ۳,۳۰۴,۱۸۸ ۳,۳۵۲,۰۶۸,۳۳۸,۴۵۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۴,۸۸۰ ۱,۰۱۴,۰۱۵ ۲,۶۴۴ ۲,۹۵۶ ۲۴,۴۹۴,۰۲۲ ۴۱,۶۱۶ ۲۱,۱۸۹,۷۴۵ ۳,۳۰۴,۲۲۷ ۳,۳۵۰,۵۳۶,۳۱۹,۸۴۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۴,۳۰۲ ۱,۰۱۳,۴۷۲ ۲,۷۱۰ ۴۹۳,۳۶۵ ۲۴,۴۹۱,۰۶۶ ۶,۷۶۶ ۲۱,۱۴۸,۱۲۹ ۳,۳۴۲,۸۸۷ ۳,۳۸۷,۹۲۱,۵۱۲,۰۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۳,۸۴۵ ۱,۰۱۲,۹۷۱ ۵,۰۲۵ ۰ ۲۳,۹۹۷,۷۰۱ ۷,۰۷۵ ۲۱,۱۴۱,۳۶۳ ۲,۸۵۶,۲۸۸ ۲,۸۹۳,۳۳۶,۹۱۵,۰۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۳,۲۶۴ ۱,۰۱۲,۴۲۰ ۵,۰۲۷ ۰ ۲۳,۹۹۷,۷۰۱ ۰ ۲۱,۱۳۴,۲۸۸ ۲,۸۶۳,۳۶۳ ۲,۸۹۸,۹۲۷,۰۱۱,۳۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۲,۷۲۰ ۱,۰۱۱,۸۹۵ ۵,۰۴۱ ۰ ۲۳,۹۹۷,۷۰۱ ۰ ۲۱,۱۳۴,۲۸۸ ۲,۸۶۳,۳۶۳ ۲,۸۹۷,۴۲۳,۶۳۶,۰۹۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۲,۲۲۳ ۱,۰۱۱,۳۹۸ ۵,۰۵۴ ۱۵,۶۶۰ ۲۳,۹۹۷,۷۰۱ ۱,۵۶۷ ۲۱,۱۳۴,۲۸۸ ۲,۸۶۳,۳۶۳ ۲,۸۹۵,۹۹۹,۵۰۷,۱۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۱,۷۲۱ ۱,۰۱۰,۸۹۲ ۵,۰۹۷ ۱,۷۴۱ ۲۳,۹۸۲,۰۴۱ ۷,۵۳۹ ۲۱,۱۳۲,۷۲۱ ۲,۸۴۹,۲۷۰ ۲,۸۸۰,۳۰۳,۹۹۴,۳۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۱,۱۴۳ ۱,۰۱۰,۳۳۸ ۵,۱۰۰ ۱,۰۵۷ ۲۳,۹۸۰,۳۰۰ ۴,۸۸۵ ۲۱,۱۲۵,۱۸۲ ۲,۸۵۵,۰۶۸ ۲,۸۸۴,۵۸۴,۵۶۱,۶۵۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۰,۵۹۱ ۱,۰۰۹,۸۰۵ ۴,۷۴۰ ۶۹ ۲۳,۹۷۹,۲۴۳ ۹,۰۷۹ ۲۱,۱۲۰,۲۹۷ ۲,۸۵۸,۸۹۶ ۲,۸۸۶,۹۲۷,۷۱۵,۵۹۱