صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۶,۶۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۹۳,۳۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۰۹,۳۵۱,۵۹۷,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۶۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۵۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۴,۲۰۲ ۱,۰۰۱,۶۵۶ ۳۹,۸۵۶ ۵,۷۶۰ ۱۸,۹۰۲,۵۰۲ ۷۶۷ ۱۷,۳۵۰,۴۰۳ ۱,۶۰۶,۶۹۱ ۱,۶۰۹,۳۵۱,۵۹۷,۴۴۱
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۳,۶۵۲ ۱,۰۰۱,۱۰۲ ۳۶,۵۹۳ ۴,۹۷۰ ۱۸,۸۹۶,۷۴۲ ۶۷۰ ۱۷,۳۴۹,۶۳۶ ۱,۶۰۱,۶۹۸ ۱,۶۰۳,۴۶۳,۴۰۵,۳۵۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۳,۱۰۴ ۱,۰۰۰,۵۵۱ ۳۶,۴۹۹ ۷۱ ۱۸,۸۹۱,۷۷۲ ۳۳۲ ۱۷,۳۴۸,۹۶۶ ۱,۵۹۷,۳۹۸ ۱,۵۹۸,۲۷۷,۹۵۳,۰۱۴
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۲۰,۶۸۶ ۱,۰۱۸,۱۲۱ ۴۱,۰۶۹ ۰ ۱۸,۸۹۱,۷۰۱ ۰ ۱۷,۳۴۸,۶۳۴ ۱,۵۹۷,۶۵۹ ۱,۶۲۶,۶۰۹,۵۸۵,۶۳۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۲,۵۶۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۶۹ ۰ ۱۸,۸۹۱,۷۰۱ ۰ ۱۷,۳۴۸,۶۳۴ ۱,۵۹۷,۶۵۹ ۱,۵۹۷,۶۵۸,۴۰۶,۸۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۸,۱۹۳ ۱,۰۱۵,۶۴۲ ۴۰,۳۸۸ ۰ ۱۸,۸۹۱,۷۰۱ ۰ ۱۷,۳۴۸,۶۳۴ ۱,۵۹۷,۶۵۹ ۱,۶۲۲,۶۵۰,۰۰۹,۸۷۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۷,۷۹۰ ۱,۰۱۵,۲۴۰ ۴۰,۴۱۸ ۲۴۷ ۱۸,۸۹۱,۷۰۱ ۸۸ ۱۷,۳۴۸,۶۳۴ ۱,۵۹۷,۶۵۹ ۱,۶۲۲,۰۰۷,۲۴۶,۵۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۷,۳۸۸ ۱,۰۱۴,۸۳۷ ۴۰,۴۵۳ ۱,۲۲۰ ۱۸,۸۹۱,۴۵۴ ۰ ۱۷,۳۴۸,۵۴۶ ۱,۵۹۷,۵۰۰ ۱,۶۲۱,۲۰۲,۷۴۰,۹۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۶,۹۶۵ ۱,۰۱۴,۴۱۰ ۳۸,۶۳۹ ۲,۸۴۴ ۱۸,۸۹۰,۲۳۴ ۱۵۴ ۱۷,۳۴۸,۵۴۶ ۱,۵۹۶,۲۸۰ ۱,۶۱۹,۲۸۲,۹۲۶,۶۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۶,۴۱۱ ۱,۰۱۳,۸۶۱ ۳۸,۴۸۸ ۱,۴۲۵ ۱۸,۸۸۷,۳۹۰ ۴۳۳ ۱۷,۳۴۸,۳۹۲ ۱,۵۹۳,۵۹۰ ۱,۶۱۵,۶۷۹,۴۵۴,۱۵۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۵,۷۷۱ ۱,۰۱۳,۲۲۱ ۳۹,۷۰۸ ۱۹۶ ۱۸,۸۸۵,۹۶۵ ۳۷۰ ۱۷,۳۴۷,۹۵۹ ۱,۵۹۲,۵۹۸ ۱,۶۱۳,۶۵۴,۳۵۷,۳۸۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۵,۲۴۷ ۱,۰۱۲,۶۹۰ ۴۰,۴۲۴ ۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۲,۹۸۴,۳۴۸,۲۲۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۱۴,۲۶۰ ۱,۰۱۱,۷۱۰ ۳۹,۱۴۸ ۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۱,۴۲۳,۳۱۴,۹۰۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۱۳,۸۴۸ ۱,۰۱۱,۲۹۹ ۳۹,۱۷۹ ۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۰,۷۶۷,۹۸۴,۸۵۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۳,۴۴۶ ۱,۰۱۰,۸۹۷ ۳۹,۲۱۰ ۲,۱۴۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۱ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۰,۱۲۸,۸۶۰,۹۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۳,۰۴۵ ۱,۰۱۰,۴۹۳ ۳۹,۲۹۳ ۵,۷۱۷ ۱۸,۸۸۳,۶۲۹ ۶۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۸ ۱,۵۹۰,۶۳۳ ۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۵۹,۹۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۲,۴۹۶ ۱,۰۰۹,۹۳۹ ۳۹,۱۰۳ ۱۷۸ ۱۸,۸۷۷,۹۱۲ ۲۰۸ ۱۷,۳۴۷,۵۲۸ ۱,۵۸۴,۹۷۶ ۱,۶۰۰,۷۲۸,۵۰۵,۰۹۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۱,۹۵۳ ۱,۰۰۹,۳۸۵ ۴۲,۷۵۰ ۱,۰۶۰ ۱۸,۸۷۷,۷۳۴ ۲,۶۱۲ ۱۷,۳۴۷,۳۲۰ ۱,۵۸۵,۰۰۶ ۱,۵۹۹,۸۸۱,۱۵۴,۰۸۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۱,۴۲۲ ۱,۰۰۸,۸۵۱ ۴۲,۸۶۸ ۰ ۱۸,۸۷۶,۶۷۴ ۰ ۱۷,۳۴۴,۷۰۸ ۱,۵۸۶,۵۵۸ ۱,۶۰۰,۶۰۱,۰۰۵,۸۱۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۰,۶۹۲ ۱,۰۰۸,۱۱۶ ۴۵,۰۰۶ ۰ ۱۸,۸۷۶,۶۷۴ ۰ ۱۷,۳۴۴,۷۰۸ ۱,۵۸۶,۵۵۸ ۱,۵۹۹,۴۳۴,۲۸۵,۹۸۳