صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۵۷,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۴۲,۴۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۵۷,۵۷۱,۹۹۳,۶۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۶۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۱۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱,۰۰۰,۶۸۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۳۸ ۰ ۰ ۲,۳۲۵ ۰ ۳,۲۵۷,۵۷۳ ۳,۲۵۷,۵۷۱,۹۹۳,۶۶۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱,۰۱۴,۱۹۸ ۱,۰۱۳,۵۱۳ ۳,۱۳۸ ۰ ۰ ۲,۳۲۵ ۰ ۳,۲۵۷,۵۷۳ ۳,۳۰۱,۵۹۱,۵۷۷,۶۱۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱,۰۱۳,۷۷۱ ۱,۰۱۳,۰۸۲ ۳,۲۲۱ ۳۲۴ ۰ ۱,۳۰۷ ۰ ۳,۲۵۹,۸۹۸ ۳,۳۰۲,۵۴۲,۷۰۲,۳۴۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱,۰۱۳,۱۶۳ ۱,۰۱۲,۴۸۲ ۳,۳۰۶ ۱,۳۸۱ ۰ ۰ ۰ ۳,۲۶۰,۸۸۱ ۳,۳۰۱,۵۸۲,۴۲۱,۸۷۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱,۰۱۲,۷۳۵ ۱,۰۱۱,۹۹۸ ۳,۳۹۵ ۲۰۶,۶۳۵ ۰ ۳۰,۹۰۲ ۰ ۳,۲۵۹,۵۰۰ ۳,۲۹۸,۶۰۷,۷۲۳,۶۵۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱,۰۱۲,۳۷۲ ۱,۰۱۱,۵۸۵ ۳,۶۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۳,۷۶۷ ۳,۱۱۹,۴۹۳,۸۲۲,۸۸۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۰۱۱,۹۳۶ ۱,۰۱۱,۱۵۱ ۳,۷۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۳,۷۶۷ ۳,۱۱۸,۱۵۳,۹۰۱,۵۵۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۰۱۱,۴۹۸ ۱,۰۱۰,۷۱۳ ۳,۸۶۳ ۲۰۶ ۰ ۶۹۰ ۰ ۳,۰۸۳,۷۶۷ ۳,۱۱۶,۸۰۳,۳۰۵,۰۱۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۰۱۱,۰۶۰ ۱,۰۱۰,۲۷۵ ۳,۹۵۳ ۶۶۰ ۰ ۳,۷۲۶ ۰ ۳,۰۸۴,۲۵۱ ۳,۱۱۵,۹۴۳,۰۶۵,۵۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۰۱۰,۷۰۶ ۱,۰۰۹,۹۲۸ ۴۱۳ ۱۰۱,۴۰۰ ۰ ۶,۱۹۳ ۰ ۳,۰۸۷,۳۱۷ ۳,۱۱۷,۹۶۶,۸۶۹,۰۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۰۱۰,۱۲۳ ۱,۰۰۹,۳۲۲ ۴۳۶ ۳۹۶ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲,۹۹۲,۱۱۰ ۳,۰۲۰,۰۰۱,۴۲۶,۸۳۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۰۰۹,۷۷۴ ۱,۰۰۸,۹۵۶ ۴۵۰ ۱,۱۷۷ ۰ ۳,۲۷۷ ۰ ۲,۹۹۱,۹۲۲ ۳,۰۱۸,۷۱۷,۱۰۵,۳۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۰۰۹,۷۹۱ ۱,۰۰۸,۹۹۳ ۴۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۹۹۴,۰۲۲ ۳,۰۲۰,۹۴۷,۳۹۶,۹۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۰۰۹,۳۸۷ ۱,۰۰۸,۶۱۰ ۴۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۹۹۴,۰۲۲ ۳,۰۱۹,۷۹۹,۵۱۸,۳۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۰۰۸,۹۵۷ ۱,۰۰۸,۱۸۰ ۴۹۵ ۳۳۸ ۰ ۱,۱۷۲ ۰ ۲,۹۹۴,۰۲۲ ۳,۰۱۸,۵۱۳,۵۷۶,۸۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۰۰۸,۵۲۸ ۱,۰۰۷,۷۵۱ ۵۳۰ ۶۲۰ ۰ ۷۲۸ ۰ ۲,۹۹۴,۸۵۶ ۳,۰۱۸,۰۶۸,۸۹۷,۵۰۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۰۰۷,۹۱۵ ۱,۰۰۷,۱۳۵ ۳,۰۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۹۹۴,۹۶۴ ۳,۰۱۶,۳۳۳,۲۱۱,۲۳۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۷,۳۶۴ ۱,۰۰۶,۵۸۲ ۳,۱۱۳ ۲,۵۰۸ ۰ ۲۴۸ ۰ ۲,۹۹۴,۹۶۴ ۳,۰۱۴,۶۷۷,۱۶۹,۱۹۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۶,۹۳۱ ۱,۰۰۶,۱۴۸ ۳,۲۱۴ ۵۵۱ ۰ ۱,۱۰۹ ۰ ۲,۹۹۲,۷۰۴ ۳,۰۱۱,۱۰۴,۵۶۲,۰۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۶,۳۸۷ ۱,۰۰۵,۶۰۲ ۳,۳۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۹۹۳,۲۶۲ ۳,۰۱۰,۰۲۸,۹۲۹,۴۲۲
  مشاهده همه