صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۲,۵۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۰۷,۴۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۱۳,۶۵۴,۳۵۷,۳۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۲۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۲,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۵,۷۷۱ ۱,۰۱۳,۲۲۱ ۳۹,۷۰۸ ۱۹۶ ۱۸,۸۸۵,۹۶۵ ۳۷۰ ۱۷,۳۴۷,۹۵۹ ۱,۵۹۲,۵۹۸ ۱,۶۱۳,۶۵۴,۳۵۷,۳۸۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۵,۲۴۷ ۱,۰۱۲,۶۹۰ ۴۰,۴۲۴ ۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۲,۹۸۴,۳۴۸,۲۲۷
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۱۴,۲۶۰ ۱,۰۱۱,۷۱۰ ۳۹,۱۴۸ ۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۱,۴۲۳,۳۱۴,۹۰۳
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۱۳,۸۴۸ ۱,۰۱۱,۲۹۹ ۳۹,۱۷۹ ۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۰,۷۶۷,۹۸۴,۸۵۵
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۳,۴۴۶ ۱,۰۱۰,۸۹۷ ۳۹,۲۱۰ ۲,۱۴۰ ۱۸,۸۸۵,۷۶۹ ۱ ۱۷,۳۴۷,۵۸۹ ۱,۵۹۲,۷۷۲ ۱,۶۱۰,۱۲۸,۸۶۰,۹۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۳,۰۴۵ ۱,۰۱۰,۴۹۳ ۳۹,۲۹۳ ۵,۷۱۷ ۱۸,۸۸۳,۶۲۹ ۶۰ ۱۷,۳۴۷,۵۸۸ ۱,۵۹۰,۶۳۳ ۱,۶۰۷,۳۲۳,۰۵۹,۹۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۲,۴۹۶ ۱,۰۰۹,۹۳۹ ۳۹,۱۰۳ ۱۷۸ ۱۸,۸۷۷,۹۱۲ ۲۰۸ ۱۷,۳۴۷,۵۲۸ ۱,۵۸۴,۹۷۶ ۱,۶۰۰,۷۲۸,۵۰۵,۰۹۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۱,۹۵۳ ۱,۰۰۹,۳۸۵ ۴۲,۷۵۰ ۱,۰۶۰ ۱۸,۸۷۷,۷۳۴ ۲,۶۱۲ ۱۷,۳۴۷,۳۲۰ ۱,۵۸۵,۰۰۶ ۱,۵۹۹,۸۸۱,۱۵۴,۰۸۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۱,۴۲۲ ۱,۰۰۸,۸۵۱ ۴۲,۸۶۸ ۰ ۱۸,۸۷۶,۶۷۴ ۰ ۱۷,۳۴۴,۷۰۸ ۱,۵۸۶,۵۵۸ ۱,۶۰۰,۶۰۱,۰۰۵,۸۱۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۰,۶۹۲ ۱,۰۰۸,۱۱۶ ۴۵,۰۰۶ ۰ ۱۸,۸۷۶,۶۷۴ ۰ ۱۷,۳۴۴,۷۰۸ ۱,۵۸۶,۵۵۸ ۱,۵۹۹,۴۳۴,۲۸۵,۹۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۱۰,۲۹۹ ۱,۰۰۷,۷۲۳ ۴۵,۰۳۷ ۱۱,۳۰۹ ۱۸,۸۷۶,۶۷۴ ۱,۷۴۷ ۱۷,۳۴۴,۷۰۸ ۱,۵۸۶,۵۵۸ ۱,۵۹۸,۸۱۰,۸۶۶,۹۲۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۰۹,۸۷۱ ۱,۰۰۷,۲۸۱ ۴۵,۳۷۲ ۰ ۱۸,۸۶۵,۳۶۵ ۰ ۱۷,۳۴۲,۹۶۱ ۱,۵۷۶,۹۹۶ ۱,۵۸۸,۴۷۷,۵۴۵,۶۹۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۰۹,۳۱۳ ۱,۰۰۶,۷۳۲ ۴۴,۷۸۵ ۵,۳۶۹ ۱۸,۸۶۵,۳۶۵ ۲۲۳ ۱۷,۳۴۲,۹۶۱ ۱,۵۷۶,۹۹۶ ۱,۵۸۷,۶۱۲,۹۵۱,۵۶۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۰۸,۹۱۸ ۱,۰۰۶,۳۲۹ ۴۴,۹۶۳ ۰ ۱۸,۸۵۹,۹۹۶ ۰ ۱۷,۳۴۲,۷۳۸ ۱,۵۷۱,۸۵۰ ۱,۵۸۱,۷۹۸,۳۰۷,۷۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۰۷,۹۱۴ ۱,۰۰۵,۳۳۵ ۴۴,۵۴۴ ۴,۷۷۴ ۱۸,۸۵۹,۹۹۶ ۴۸ ۱۷,۳۴۲,۷۳۸ ۱,۵۷۱,۸۵۰ ۱,۵۸۰,۲۳۵,۴۹۹,۱۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۰۷,۵۱۸ ۱,۰۰۴,۹۳۱ ۴۴,۷۱۱ ۰ ۱۸,۸۵۵,۲۲۲ ۰ ۱۷,۳۴۲,۶۹۰ ۱,۵۶۷,۱۲۴ ۱,۵۷۴,۸۵۲,۱۹۹,۸۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۰۶,۵۴۴ ۱,۰۰۳,۹۵۹ ۴۷,۵۰۵ ۰ ۱۸,۸۵۵,۲۲۲ ۰ ۱۷,۳۴۲,۶۹۰ ۱,۵۶۷,۱۲۴ ۱,۵۷۳,۳۲۸,۶۴۸,۱۲۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۶,۱۴۷ ۱,۰۰۳,۵۶۳ ۴۷,۵۳۶ ۴,۵۰۱ ۱۸,۸۵۵,۲۲۲ ۹۸۴ ۱۷,۳۴۲,۶۹۰ ۱,۵۶۷,۱۲۴ ۱,۵۷۲,۷۰۷,۵۵۹,۲۴۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۵,۷۴۵ ۱,۰۰۳,۱۵۶ ۴۷,۶۷۴ ۵۴۹ ۱۸,۸۵۰,۷۲۱ ۱,۸۶۰ ۱۷,۳۴۱,۷۰۶ ۱,۵۶۳,۶۰۷ ۱,۵۶۸,۵۴۱,۵۲۲,۰۹۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۵,۳۸۴ ۱,۰۰۲,۷۹۰ ۴۴,۸۹۱ ۱۷,۰۱۶ ۱۸,۸۵۰,۱۷۲ ۱,۰۴۹ ۱۷,۳۳۹,۸۴۶ ۱,۵۶۴,۹۱۸ ۱,۵۶۹,۲۸۳,۷۰۶,۹۴۳