صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۶,۵۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۴۳,۴۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۹۱,۱۰۹,۵۷۸,۹۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۹۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۰۱۱,۶۱۷ ۱,۰۱۰,۹۴۳ ۱,۰۱۶,۹۶۱ ۶,۰۱۸ ۰ ۲۵,۴۰۷,۴۴۰ ۰ ۲۲,۲۵۰,۸۲۲ ۳,۱۵۶,۵۶۸ ۳,۱۹۱,۱۰۹,۵۷۸,۹۳۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۰۱۰,۹۸۵ ۱,۰۱۰,۳۰۸ ۱,۰۱۶,۳۳۸ ۶,۰۳۰ ۰ ۲۵,۴۰۷,۴۴۰ ۰ ۲۲,۲۵۰,۸۲۲ ۳,۱۵۶,۵۶۸ ۳,۱۸۹,۱۰۴,۳۹۷,۰۱۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۰۱۰,۵۴۳ ۱,۰۰۹,۸۶۶ ۱,۰۱۵,۹۰۹ ۶,۰۴۳ ۱۰,۴۱۷ ۲۵,۴۰۷,۴۴۰ ۵,۲۹۹ ۲۲,۲۵۰,۸۲۲ ۳,۱۵۶,۵۶۸ ۳,۱۸۷,۷۰۹,۶۰۰,۴۲۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۰۱۰,۰۹۶ ۱,۰۰۹,۴۱۸ ۱,۰۱۵,۴۸۷ ۶,۰۶۹ ۰ ۲۵,۳۹۷,۰۲۳ ۰ ۲۲,۲۴۵,۵۲۳ ۳,۱۵۱,۴۵۰ ۳,۱۸۱,۱۲۹,۲۷۲,۹۰۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۰۰۹,۶۶۵ ۱,۰۰۸,۹۸۸ ۱,۰۱۵,۰۷۰ ۶,۰۸۲ ۶۵,۱۸۹ ۲۵,۳۹۷,۰۲۳ ۲,۱۱۸ ۲۲,۲۴۵,۵۲۳ ۳,۱۵۱,۴۵۰ ۳,۱۷۹,۷۷۵,۶۵۱,۸۷۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۰۰۹,۲۲۲ ۱,۰۰۸,۵۳۱ ۱,۰۱۴,۷۷۶ ۶,۲۴۵ ۱۱۰,۱۹۱ ۲۵,۳۳۱,۸۳۴ ۵۰ ۲۲,۲۴۳,۴۰۵ ۳,۰۸۸,۳۷۹ ۳,۱۱۴,۷۲۷,۱۴۷,۰۳۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۰۰۸,۸۱۸ ۱,۰۰۸,۰۹۹ ۱,۰۱۴,۵۸۸ ۶,۴۸۹ ۶۷۲ ۲۵,۲۲۱,۶۴۳ ۲,۷۹۳ ۲۲,۲۴۳,۳۵۵ ۲,۹۷۸,۲۳۸ ۳,۰۰۲,۳۵۹,۳۹۰,۱۴۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۰۰۸,۴۴۹ ۱,۰۰۷,۷۲۳ ۱,۰۱۴,۱۸۳ ۶,۴۶۰ ۰ ۲۵,۲۲۰,۹۷۱ ۰ ۲۲,۲۴۰,۵۶۲ ۲,۹۸۰,۳۵۹ ۳,۰۰۳,۳۷۵,۸۱۵,۲۸۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۰۰۷,۹۴۵ ۱,۰۰۷,۲۱۴ ۱,۰۱۳,۶۹۸ ۶,۴۸۴ ۰ ۲۵,۲۲۰,۹۷۱ ۰ ۲۲,۲۴۰,۵۶۲ ۲,۹۸۰,۳۵۹ ۳,۰۰۱,۸۵۹,۳۶۶,۴۸۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۰۰۷,۵۰۳ ۱,۰۰۶,۷۷۲ ۱,۰۱۳,۲۷۳ ۶,۵۰۱ ۱,۶۳۸ ۲۵,۲۲۰,۹۷۱ ۵,۶۲۹ ۲۲,۲۴۰,۵۶۲ ۲,۹۸۰,۳۵۹ ۳,۰۰۰,۵۴۱,۳۶۴,۴۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۰۰۷,۰۶۴ ۱,۰۰۶,۳۳۴ ۱,۰۱۲,۸۶۶ ۶,۵۳۲ ۵۶۵ ۲۵,۲۱۹,۳۳۳ ۷,۶۸۶ ۲۲,۲۳۴,۹۳۳ ۲,۹۸۴,۳۵۰ ۳,۰۰۳,۲۵۲,۹۲۷,۷۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱,۰۰۶,۵۵۳ ۱,۰۰۵,۸۲۷ ۱,۰۱۲,۳۳۱ ۶,۵۰۴ ۱۶۹ ۲۵,۲۱۸,۷۶۸ ۲,۵۵۶ ۲۲,۲۲۷,۲۴۷ ۲,۹۹۱,۴۷۱ ۳,۰۰۸,۹۰۳,۷۹۰,۶۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۲۸۳ ۱,۰۱۱,۸۲۱ ۶,۵۳۸ ۹۲۰ ۲۵,۲۱۸,۵۹۹ ۹۵۷ ۲۲,۲۲۴,۶۹۱ ۲,۹۹۳,۸۵۸ ۳,۰۰۹,۶۷۵,۷۳۵,۷۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱,۰۰۵,۵۴۸ ۱,۰۰۴,۸۳۵ ۱,۰۱۱,۳۸۳ ۶,۵۴۸ ۹۴۲ ۲۵,۲۱۷,۶۷۹ ۳,۳۱۹ ۲۲,۲۲۳,۷۳۴ ۲,۹۹۳,۸۹۵ ۳,۰۰۸,۳۶۹,۸۳۶,۸۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱,۰۰۵,۱۰۹ ۱,۰۰۴,۳۹۰ ۱,۰۱۰,۹۴۵ ۶,۵۵۵ ۰ ۲۵,۲۱۶,۷۳۷ ۰ ۲۲,۲۲۰,۴۱۵ ۲,۹۹۶,۲۷۲ ۳,۰۰۹,۴۲۷,۰۹۸,۱۹۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱,۰۰۴,۴۵۰ ۱,۰۰۳,۷۳۰ ۱,۰۱۰,۲۷۴ ۶,۵۴۴ ۰ ۲۵,۲۱۶,۷۳۷ ۰ ۲۲,۲۲۰,۴۱۵ ۲,۹۹۶,۲۷۲ ۳,۰۰۷,۴۴۷,۴۶۰,۸۸۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱,۰۰۴,۰۰۸ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۱,۰۰۹,۸۴۹ ۶,۵۶۱ ۱۲,۵۹۱ ۲۵,۲۱۶,۷۳۷ ۶۵۰ ۲۲,۲۲۰,۴۱۵ ۲,۹۹۶,۲۷۲ ۳,۰۰۶,۱۲۴,۲۵۹,۳۱۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱,۰۰۳,۵۷۱ ۱,۰۰۲,۸۴۸ ۱,۰۰۹,۴۷۴ ۶,۶۲۶ ۵۶۰ ۲۵,۲۰۴,۱۴۶ ۵,۴۷۰ ۲۲,۲۱۹,۷۶۵ ۲,۹۸۴,۳۳۱ ۲,۹۹۲,۸۳۱,۰۱۵,۹۹۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱,۰۰۳,۱۰۶ ۱,۰۰۲,۳۷۸ ۱,۰۱۲,۶۲۲ ۱۰,۲۴۴ ۱۵۳ ۲۵,۲۰۳,۵۸۶ ۱۰,۲۰۰ ۲۲,۲۱۴,۲۹۵ ۲,۹۸۹,۲۴۱ ۲,۹۹۶,۳۵۰,۱۲۵,۱۳۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱,۰۰۲,۵۶۲ ۱,۰۰۱,۸۳۷ ۱,۰۰۱,۷۷۷ -۶۰ ۱۲۸ ۲۵,۲۰۳,۴۳۳ ۹۹,۵۰۱ ۲۲,۲۰۴,۰۹۵ ۲,۹۹۹,۲۸۸ ۳,۰۰۴,۷۹۶,۲۶۴,۹۵۵
  مشاهده همه