صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
هزینه‌های صندوق

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر است:

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 2 در هزار (0.002) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 3 در هزار (0.003) از متوسط روزانة ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 10 درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده بعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولي

سالانه 2 در ده هزار (0.0002) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 300 میلیون ریال

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 140 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

1-   سالانه مبلغ 250,000,000 ریال به‌عنوان هزینه ثابت،

2-     سالانه 5,000 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،

3-     مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30،000

از 30،000 تا 50،000

بالای 50,000

ضریب

0،00005

0,00003

0,000001

 

- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

معادل مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه­گذاری.

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

معادل مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه­ گذاری.

مدیر ثبت