صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تایید تغییرات اسانامه ای مجمع ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ مجمع ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ آگهی مجمع ۱۲ خرداد ۹۷-اسانامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ مجمع ۱۲ خرداد ۹۷ - اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷-اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مجمع ۱۹ مهر ۹۶- اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مجمع ۱۹ مهر ۹۶- اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ مجوز تمدید فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع ۱۱ اسفند ۹۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مجمع ۹ اسفند ۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ مجمع ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه