صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 11 اسفند 1395
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 11 اسفند 1395 به شرح پیوست می باشد، بدیهی است پس از تایید سبا مصوبات مجمع رسمیت خواهد یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست