صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مورخ 89/08/29
منبع -
مقدمه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در بیست و نهم آبان 1389برگزار شد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست