صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394
منبع -
مقدمه صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394 به شرح پیوست است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست