صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر موارد مصوب در مجمع مورخ 15 اسفند 1394
منبع -
مقدمه بر اساس مصوبه مجمع صندوق امین ملت مورخ 15/12/1394، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به تغییر رکن مدیر ثبت از بانک ملت به شرکت کارگزاری امین آوید رأی موافق دادند. بدیهی است صورت‌جلسه مجمع مذکور پس از تائید سازمان معتبر می‌باشد و پس از تائید در تارنما بارگذاری خواهد شد.
متن خبر
پیوست