صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/12/13 - تغییر زمان پرداخت سود
منبع -
مقدمه به پیوست تقدیم می گردد.
متن خبر

به پیوست تقدیم می گردد.

پیوست
مشاهده پیوست