صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1397/06/07 صندوق امین ملت
منبع -
مقدمه با سلام از کلیه ارکان و دارندگان واحد های ممتاز سرمایه گذاری صندوق امین ملت دعوت میشود در مجمع روز چهارشنبه مورخ 07/06/1397 صندوق امین ملت حضور بهم رسانند. صندوق سرمایه گذاری امین ملت
متن خبر

با سلام
از کلیه ارکان و دارندگان واحد های ممتاز سرمایه گذاری صندوق امین ملت دعوت میشود در مجمع روز چهارشنبه مورخ 07/06/1397 صندوق امین ملت حضور بهم رسانند.
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

پیوست