ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 75,851 4.14 795,142 20.6 797,884 22.94 798,936 24.29
اوراق 710,520 38.81 2,455,339 63.62 2,247,623 64.62 2,057,937 62.57
وجه نقد 505,441 27.61 524,139 13.58 354,551 10.19 364,466 11.08
سایر دارایی ها 10,077 0.55 35,132 0.91 29,161 0.83 18,300 0.55
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 73,404 4 780,489 20.22 787,708 22.64 792,945 24.11
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق