ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 100,679 5.35 479,705 20.76 79,563 3.9 84,846 4.11
اوراق 759,178 40.35 1,609,786 69.69 1,610,110 79.05 1,623,138 78.63
وجه نقد 488,266 25.95 151,929 6.57 296,936 14.58 304,933 14.77
سایر دارایی ها 11,640 0.61 47,695 2.06 32,474 1.59 33,404 1.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 84,668 4.5 23,174 1 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد