صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۵,۷۸۵ ۹.۱۴ ۴۸۸,۹۱۲ ۱۳.۴۱ ۳۷۰,۶۷۹ ۱۰.۴۸ ۳۰۳,۸۹۸ ۸.۱۸
اوراق ۸۰۹,۳۲۲ ۵۰.۷۴ ۹۵۲,۹۳۳ ۲۶.۱۳ ۱,۰۷۶,۰۲۱ ۳۰.۴۳ ۱,۳۸۲,۹۳۵ ۳۷.۲۳
وجه نقد ۶۱۵,۴۵۵ ۳۸.۵۸ ۲,۱۶۳,۲۸۶ ۵۹.۳۳ ۲,۰۳۸,۴۱۸ ۵۷.۶۵ ۱,۹۲۳,۹۷۸ ۵۱.۷۹
سایر دارایی ها ۲۱,۳۴۴ ۱.۳۴ ۳۱,۱۶۷ ۰.۸۵ ۲۱,۴۴۷ ۰.۶۱ ۲۸,۱۸۶ ۰.۷۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۱,۴۳۳ ۸.۲۴ ۴۶۴,۰۴۷ ۱۲.۷۳ ۳۵۱,۶۳۶ ۹.۹۵ ۲۹۳,۲۵۰ ۷.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد