ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 93,592 5.01 724,329 26.82 729,958 31.51 731,717 32.61
اوراق 738,071 39.56 1,746,167 64.65 1,460,990 63.08 1,396,093 62.22
وجه نقد 495,455 26.55 160,964 5.96 58,031 2.5 63,408 2.82
سایر دارایی ها 10,748 0.57 33,454 1.23 34,605 1.49 31,546 1.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 86,653 4.64 574,861 21.28 294,780 12.72 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد