صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۳,۶۶۹ ۸.۷۹ ۲۳۳,۳۸۱ ۶.۶۵ ۲۵۰,۵۶۵ ۶.۸۹ ۲۵۰,۷۰۵ ۵.۹۱
اوراق ۸۷۸,۵۲۴ ۵۰.۲۵ ۱,۸۴۶,۲۱۴ ۵۲.۵۸ ۱,۸۲۵,۶۹۷ ۵۰.۲ ۲,۰۸۷,۰۲۵ ۴۹.۱۹
وجه نقد ۶۸۳,۵۶۳ ۳۹.۱ ۱,۳۲۲,۳۵۰ ۳۷.۶۶ ۱,۴۴۳,۸۰۴ ۳۹.۷ ۱,۷۸۹,۸۴۳ ۴۲.۱۹
سایر دارایی‌ها ۲۱,۴۲۴ ۱.۲۳ ۱۹,۴۸۶ ۰.۵۵ ۲۸,۳۵۲ ۰.۷۸ ۲۵,۴۱۰ ۰.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۹,۰۵۱ ۷.۹۵ ۲۱۵,۹۱۹ ۶.۱۵ ۲۳۴,۶۱۱ ۶.۴۵ ۲۲۲,۲۸۱ ۵.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۹,۱۴۷ ۲.۸۱ ۸۹,۹۳۳ ۲.۵۶ ۸۸,۷۷۶ ۲.۴۴ ۸۹,۳۸۴ ۲.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد