صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۸,۹۰۴ ۸.۰۲ ۳۶۱,۴۶۳ ۱۹.۹ ۳۷۴,۹۸۲ ۲۲.۰۶ ۳۷۱,۹۸۵ ۲۳.۲۵
اوراق ۷۹۵,۸۸۲ ۵۳.۷۴ ۹۹۶,۱۴۲ ۵۴.۸۵ ۱,۰۱۳,۹۳۶ ۵۹.۶۷ ۱,۰۳۰,۵۵۵ ۶۴.۴۳
وجه نقد ۵۴۳,۳۲۷ ۳۶.۶۹ ۴۲۸,۳۰۱ ۲۳.۵۸ ۲۷۴,۹۸۰ ۱۶.۱۸ ۱۶۳,۰۴۹ ۱۰.۱۹
سایر دارایی ها ۱۴,۶۹۹ ۰.۹۹ ۵۴,۹۰۹ ۳.۰۲ ۶۶,۸۹۹ ۳.۹۳ ۶۵,۱۱۹ ۴.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۳,۵۱۰ ۷.۶۶ ۲۹۹,۳۹۰ ۱۶.۴۸ ۳۰۴,۴۹۰ ۱۷.۹۲ ۲۸۱,۰۹۵ ۱۷.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد