صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۱,۱۳۸ ۹ ۲۱۷,۵۵۱ ۶.۳ ۲۰۰,۳۹۷ ۵.۸۲ ۲۰۵,۳۵۴ ۵.۶۳
اوراق ۸۴۰,۱۶۶ ۵۰.۰۴ ۱,۶۷۲,۲۳۱ ۴۸.۴۶ ۱,۷۹۶,۶۴۲ ۵۲.۱۸ ۱,۸۰۶,۹۴۵ ۴۹.۵۸
وجه نقد ۶۵۸,۴۵۲ ۳۹.۲۲ ۱,۴۳۷,۵۹۹ ۴۱.۶۶ ۱,۳۱۹,۱۱۹ ۳۸.۳۱ ۱,۵۱۲,۹۶۵ ۴۱.۵۲
سایر دارایی ها ۲۱,۵۹۴ ۱.۲۹ ۲۰,۸۹۶ ۰.۶۱ ۱۶,۲۴۷ ۰.۴۷ ۱۷,۴۷۴ ۰.۴۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۶,۷۷۵ ۸.۱۵ ۲۰۲,۴۵۷ ۵.۸۷ ۱۷۷,۹۱۴ ۵.۱۷ ۱۷۲,۴۲۲ ۴.۷۳
صندوق سرمایه گذاری ۸۹,۳۹۷ ۵.۳۲ ۱۰۲,۱۸۸ ۲.۹۶ ۱۱۰,۸۴۷ ۳.۲۲ ۱۰۱,۵۷۹ ۲.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد