صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۰,۴۲۹ ۸.۲ ۳۵۲,۰۳۶ ۲۰.۸۴ ۳۱۱,۳۶۰ ۱۸.۸۷ ۲۹۶,۵۳۳ ۱۷.۸۵
اوراق ۷۸۹,۳۱۹ ۵۳.۷۷ ۱,۰۱۱,۶۱۷ ۵۹.۹ ۹۹۷,۲۱۸ ۶۰.۴۴ ۹۸۶,۹۹۷ ۵۹.۴
وجه نقد ۵۳۵,۸۴۶ ۳۶.۵ ۲۹۱,۰۱۴ ۱۷.۲۳ ۳۰۷,۹۴۴ ۱۸.۶۶ ۳۴۶,۸۲۱ ۲۰.۸۷
سایر دارایی ها ۱۵,۲۱۴ ۱.۰۴ ۶۵,۴۵۵ ۳.۸۸ ۶۳,۸۸۳ ۳.۸۷ ۵۹,۸۷۴ ۳.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۳,۹۴۷ ۷.۷۶ ۲۷۴,۵۹۰ ۱۶.۲۶ ۲۲۸,۹۳۲ ۱۳.۸۸ ۲۱۲,۷۶۷ ۱۲.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد