ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 106,290 5.42 276,636 9.35 290,980 10.54 296,711 10.78
اوراق 786,337 40.15 1,140,962 38.56 957,721 34.69 965,324 35.08
وجه نقد 533,637 27.25 1,498,279 50.64 1,481,488 53.67 1,453,840 52.84
سایر دارایی ها 13,166 0.67 43,022 1.45 41,160 1.49 48,754 1.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 103,409 5.28 259,423 8.76 269,338 9.75 271,959 9.88
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد