ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 100,582 5.31 131,749 5.86 99,149 3.94 101,876 3.58
اوراق 771,523 40.74 1,554,007 69.18 1,472,676 58.61 1,162,705 40.87
وجه نقد 491,519 25.95 498,785 22.2 881,750 35.09 1,523,054 53.53
سایر دارایی ها 12,024 0.63 43,494 1.93 39,208 1.56 33,616 1.18
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 83,315 4.4 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد