ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 102,977 5.32 184,517 6.23 265,195 8.4 266,475 8.51
اوراق 781,195 40.42 1,236,998 41.76 1,290,164 40.9 1,309,028 41.82
وجه نقد 515,987 26.7 1,482,843 50.06 1,546,999 49.04 1,523,631 48.68
سایر دارایی ها 12,495 0.64 35,282 1.19 31,500 0.99 41,640 1.33
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 100,376 5.19 173,636 5.86 249,189 7.9 250,145 7.99
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد