صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۲,۴۴۸ ۸.۳۲ ۳۲۵,۹۹۵ ۱۹.۰۸ ۳۱۰,۸۶۲ ۱۷.۲۸ ۳۲۳,۵۰۵ ۱۹.۲۵
اوراق ۷۹۱,۵۶۳ ۵۳.۷۹ ۱,۰۰۶,۷۱۸ ۵۸.۹۲ ۱,۰۰۰,۴۸۴ ۵۵.۶۲ ۹۹۹,۳۲۸ ۵۹.۴۷
وجه نقد ۵۳۵,۰۹۹ ۳۶.۳۶ ۳۴۲,۳۱۴ ۲۰.۰۴ ۴۵۳,۶۶۲ ۲۵.۲۲ ۳۲۴,۵۱۸ ۱۹.۳۱
سایر دارایی ها ۱۹,۳۵۶ ۱.۳۲ ۳۳,۴۶۷ ۱.۹۶ ۳۳,۸۳۳ ۱.۸۸ ۳۳,۱۴۲ ۱.۹۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۵,۰۹۵ ۷.۸۲ ۲۳۹,۲۱۸ ۱۴ ۲۲۲,۴۰۲ ۱۲.۳۶ ۲۲۷,۸۵۱ ۱۳.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد