صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۸,۸۸۹ ۸.۹۵ ۶۵۲,۵۷۶ ۱۵.۲۴ ۷۴۱,۹۶۴ ۱۸.۰۹ ۶۶۱,۲۸۱ ۱۷.۲۵
اوراق ۸۰۶,۱۹۷ ۵۱.۹۵ ۱,۰۱۳,۷۱۷ ۲۳.۶۷ ۹۹۵,۰۲۳ ۲۴.۲۷ ۸۶۴,۶۵۲ ۲۲.۵۵
وجه نقد ۵۸۲,۵۳۷ ۳۷.۵۴ ۲,۵۴۴,۱۴۵ ۵۹.۴۱ ۲,۲۵۴,۶۳۵ ۵۴.۹۸ ۲,۲۹۱,۱۰۶ ۵۹.۷۵
سایر دارایی ها ۲۱,۲۴۵ ۱.۳۷ ۷۱,۶۷۰ ۱.۶۷ ۱۰۸,۹۲۵ ۲.۶۶ ۱۷,۴۹۶ ۰.۴۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲۴,۷۲۸ ۸.۰۴ ۴۶۷,۲۲۹ ۱۰.۹۱ ۶۳۵,۴۷۳ ۱۵.۵ ۶۳۰,۱۱۱ ۱۶.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد