صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۳,۵۶۸ ۸.۳۹ ۲۸۶,۰۶۲ ۱۶.۶ ۲۵۷,۹۴۴ ۱۵.۴۲ ۲۳۱,۴۸۸ ۱۳.۸۹
اوراق ۷۹۳,۴۰۵ ۵۳.۸۵ ۹۹۸,۶۵۵ ۵۷.۹۵ ۱,۰۱۰,۳۶۸ ۶۰.۴ ۱,۰۲۲,۰۱۲ ۶۱.۳۴
وجه نقد ۵۳۳,۶۰۲ ۳۶.۲۲ ۳۹۹,۷۵۸ ۲۳.۲ ۳۵۵,۸۹۵ ۲۱.۲۷ ۳۸۶,۹۶۶ ۲۳.۲۳
سایر دارایی ها ۱۹,۶۰۷ ۱.۳۳ ۳۸,۷۳۸ ۲.۲۵ ۴۸,۶۸۸ ۲.۹۱ ۲۵,۶۰۰ ۱.۵۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۵,۵۰۳ ۷.۸۴ ۱۹۸,۹۱۷ ۱۱.۵۴ ۱۶۵,۶۹۵ ۹.۹ ۱۴۰,۱۶۴ ۸.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد