صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۸,۱۲۰ ۸.۵۱ ۲۹۵,۷۴۹ ۱۰.۸۴ ۴۰۵,۲۸۲ ۹.۱۵ ۴۰۴,۳۱۷ ۱۰.۰۲
اوراق ۸۰۲,۵۱۶ ۵۳.۳۲ ۱,۱۱۹,۷۳۵ ۴۱.۰۵ ۱,۰۱۰,۶۱۶ ۲۲.۸۲ ۹۹۰,۸۳۹ ۲۴.۵۵
وجه نقد ۵۵۱,۳۵۹ ۳۶.۶۳ ۱,۲۷۷,۵۹۰ ۴۶.۸۴ ۲,۹۸۳,۷۲۴ ۶۷.۳۶ ۲,۶۲۲,۴۸۴ ۶۴.۹۹
سایر دارایی ها ۲۰,۰۷۴ ۱.۳۳ ۳۴,۴۸۳ ۱.۲۶ ۲۹,۶۱۰ ۰.۶۷ ۱۷,۷۶۵ ۰.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۷,۲۰۱ ۷.۷۹ ۱۸۴,۷۱۹ ۶.۷۷ ۲۵۶,۳۸۰ ۵.۷۹ ۲۵۳,۷۴۸ ۶.۲۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد