ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 100,581 5.31 125,592 5.57 99,405 3.92 97,972 3.43
اوراق 771,646 40.74 1,549,738 68.82 1,457,780 57.54 1,163,275 40.79
وجه نقد 491,844 25.97 514,348 22.84 916,699 36.18 1,528,389 53.59
سایر دارایی ها 12,032 0.63 43,569 1.93 39,454 1.55 38,434 1.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 83,289 4.39 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد