صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳۲۳,۵۰۵ ۱۹.۲۵ % ۹۹۹,۳۲۸ ۵۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۵۱۸ ۱۹.۳۱ % ۳۳,۱۴۲ ۱.۹۷ % ۲۲۷,۸۵۱ ۱۳.۵۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳۲۳,۵۰۵ ۱۹.۲۶ % ۹۹۸,۸۳۱ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۵۱۸ ۱۹.۳۲ % ۳۲,۹۷۱ ۱.۹۶ % ۲۲۷,۸۵۱ ۱۳.۵۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳۲۳,۵۰۵ ۱۹.۲۷ % ۱,۰۱۱,۸۴۴ ۶۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۸۰۹ ۱۸.۵۱ % ۳۲,۸۰۸ ۱.۹۵ % ۲۲۷,۸۵۱ ۱۳.۵۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳۲۱,۷۹۶ ۱۹.۲۱ % ۱,۰۰۹,۴۹۳ ۶۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۱۹۹ ۱۸.۵۸ % ۳۲,۷۶۰ ۱.۹۶ % ۲۲۷,۴۱۹ ۱۳.۵۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳۲۰,۶۷۳ ۱۹.۱۶ % ۱,۰۰۸,۹۲۱ ۶۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۱۹۷ ۱۸.۶ % ۳۲,۵۶۱ ۱.۹۵ % ۲۲۷,۰۵۹ ۱۳.۵۷ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳۱۴,۴۶۶ ۱۸.۸۸ % ۱,۰۰۸,۳۳۱ ۶۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۵۸۴ ۱۸.۶۵ % ۳۲,۳۷۱ ۱.۹۴ % ۲۲۳,۹۰۳ ۱۳.۴۴ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳۰۸,۱۲۰ ۱۷.۰۴ % ۱,۰۰۷,۵۹۲ ۵۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۲۷۱ ۲۵.۴۵ % ۳۲,۴۱۸ ۱.۷۹ % ۲۲۱,۰۰۸ ۱۲.۲۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳۰۵,۹۵۷ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۰۶,۵۳۳ ۵۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۸۶۲ ۲۵.۶۱ % ۳۲,۱۵۲ ۱.۷۸ % ۲۲۰,۰۷۵ ۱۲.۱۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳۰۵,۹۵۷ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۰۶,۰۲۵ ۵۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۸۶۲ ۲۵.۶۲ % ۳۱,۸۸۸ ۱.۷۶ % ۲۲۰,۰۷۵ ۱۲.۱۸ %