صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲۹۶,۵۳۳ ۱۷.۸۵ % ۹۸۶,۹۹۷ ۵۹.۴ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۸۲۱ ۲۰.۸۷ % ۳۱,۳۱۹ ۳.۶ % ۲۱۲,۷۶۷ ۱۲.۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲۹۵,۳۸۱ ۱۷.۷۵ % ۹۸۶,۲۸۲ ۵۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۴۳۹ ۲۱.۱۲ % ۳۱,۱۱۰ ۳.۵۹ % ۲۱۲,۱۹۴ ۱۲.۷۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۹۴,۸۲۲ ۱۷.۷۱ % ۹۸۵,۷۷۴ ۵۹.۲ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۴۲۸ ۲۱.۰۴ % ۳۴,۱۶۵ ۳.۸۵ % ۲۱۲,۱۰۶ ۱۲.۷۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۹۳,۳۱۲ ۱۷.۶۴ % ۹۸۵,۰۸۶ ۵۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۹۹۱ ۲۱.۰۵ % ۳۳,۹۴۹ ۳.۸۴ % ۲۱۱,۵۷۵ ۱۲.۷۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲۹۰,۶۶۰ ۱۷.۵۲ % ۹۸۴,۵۶۲ ۵۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۳۴۱ ۲۱.۱۱ % ۳۳,۷۳۵ ۳.۸۴ % ۲۰۹,۹۸۱ ۱۲.۶۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲۹۰,۶۶۰ ۱۷.۵۲ % ۹۸۴,۰۵۷ ۵۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۵۰,۳۴۱ ۲۱.۱۲ % ۳۳,۵۱۹ ۳.۸۳ % ۲۰۹,۹۸۱ ۱۲.۶۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۹۰,۶۶۰ ۱۷.۵۷ % ۹۸۳,۵۵۱ ۵۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۰۰۹ ۲۰.۹۷ % ۳۳,۳۱۳ ۳.۸۲ % ۲۰۹,۹۸۱ ۱۲.۶۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲۹۰,۵۶۰ ۱۷.۵۷ % ۹۸۲,۶۲۷ ۵۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۳۰۷ ۲۰.۹۴ % ۳۴,۳۰۷ ۳.۸۸ % ۲۰۹,۸۱۳ ۱۲.۶۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲۹۰,۸۳۵ ۱۷.۵۸ % ۹۸۱,۹۶۰ ۵۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۲۲۶ ۲۰.۹۹ % ۳۴,۱۹۶ ۳.۸۸ % ۲۰۹,۷۳۶ ۱۲.۶۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲۹۰,۰۷۶ ۱۷.۵۵ % ۹۸۱,۴۵۴ ۵۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۶۹۵ ۲۱.۰۳ % ۳۴,۰۱۸ ۳.۸۷ % ۲۰۹,۳۴۹ ۱۲.۶۶ %