ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/22 731,717 32.61 % 1,396,093 62.22 % 63,408 2.83 % 31,546 1.41 % 0 0 %
2 1397/05/21 731,096 32.59 % 1,395,372 62.21 % 62,922 2.81 % 32,817 1.46 % 0 0 %
3 1397/05/20 730,841 32.59 % 1,394,534 62.19 % 62,860 2.8 % 33,197 1.48 % 0 0 %
4 1397/05/19 730,666 32.61 % 1,393,931 62.21 % 60,861 2.72 % 34,338 1.53 % 0 0 %
5 1397/05/18 730,026 32.6 % 1,393,211 62.22 % 60,861 2.72 % 34,321 1.53 % 0 0 %
6 1397/05/17 729,608 32.6 % 1,402,122 62.65 % 44,239 1.98 % 34,309 1.53 % 0 0 %
7 1397/05/16 729,256 32.36 % 1,401,402 62.18 % 10,022 0.44 % 85,205 3.78 % 0 0 %
8 1397/05/15 729,676 32.35 % 1,451,006 64.33 % 7,483 0.33 % 39,789 1.76 % 0 0 %
9 1397/05/14 729,854 31.11 % 1,450,226 61.82 % 99,041 4.22 % 39,177 1.67 % 0 0 %
10 1397/05/13 734,597 31.47 % 1,449,458 62.1 % 88,479 3.79 % 33,632 1.44 % 0 0 %