ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/29 84,846 4.11 % 1,623,138 78.64 % 31,492 1.53 % 304,933 14.77 % 19,617 1.62 % 0 0 %
2 1397/07/28 84,038 4.11 % 1,622,290 79.3 % 31,475 1.54 % 288,485 14.1 % 19,536 1.63 % 0 0 %
3 1397/07/27 84,030 4.07 % 1,621,443 78.48 % 31,458 1.52 % 309,682 14.99 % 19,466 1.61 % 0 0 %
4 1397/07/26 84,022 4.07 % 1,620,596 78.47 % 31,441 1.52 % 309,682 15 % 19,379 1.61 % 0 0 %
5 1397/07/25 84,013 4.07 % 1,619,750 78.47 % 31,424 1.52 % 309,464 14.99 % 19,470 1.6 % 0 0 %
6 1397/07/24 81,055 3.94 % 1,618,904 78.64 % 31,407 1.53 % 307,604 14.94 % 19,604 1.6 % 0 0 %
7 1397/07/23 81,047 4 % 1,618,059 79.8 % 31,390 1.55 % 278,003 13.71 % 19,113 1.62 % 0 0 %
8 1397/07/22 79,929 3.95 % 1,617,214 79.87 % 31,373 1.55 % 277,182 13.69 % 19,035 1.62 % 0 0 %
9 1397/07/21 79,921 3.95 % 1,616,369 79.87 % 31,356 1.55 % 277,052 13.69 % 18,957 1.62 % 0 0 %