ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/30 296,711 10.78 % 965,324 35.09 % 0 0 % 1,453,840 52.84 % 35,457 1.77 % 271,959 9.88 %
2 1398/01/29 296,657 10.79 % 964,829 35.09 % 0 0 % 1,453,840 52.87 % 34,626 1.74 % 271,906 9.89 %
3 1398/01/28 297,668 10.83 % 964,334 35.08 % 0 0 % 1,452,990 52.86 % 33,740 1.71 % 272,916 9.93 %
4 1398/01/27 298,687 10.87 % 962,758 35.05 % 0 0 % 1,452,533 52.88 % 32,854 1.68 % 273,658 9.96 %
5 1398/01/26 295,824 10.75 % 962,038 34.97 % 0 0 % 1,460,726 53.1 % 32,165 1.65 % 273,740 9.95 %
6 1398/01/25 293,463 10.54 % 963,830 34.62 % 0 0 % 1,462,607 52.53 % 64,181 1.59 % 271,796 9.76 %
7 1398/01/24 293,214 10.53 % 961,713 34.55 % 0 0 % 1,498,017 53.82 % 30,505 1.57 % 271,633 9.76 %
8 1398/01/23 293,273 10.54 % 961,219 34.55 % 0 0 % 1,497,785 53.84 % 29,653 1.54 % 271,865 9.77 %
9 1398/01/22 293,277 10.55 % 960,725 34.55 % 0 0 % 1,497,785 53.87 % 28,755 1.51 % 271,869 9.78 %