ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/19 101,876 3.58 % 1,162,705 40.87 % 31,322 1.1 % 1,523,054 53.54 % 25,751 1.18 % 0 0 %
2 1397/09/18 106,620 3.77 % 1,162,420 41.1 % 31,305 1.11 % 1,508,594 53.34 % 19,536 0.97 % 0 0 %
3 1397/09/17 106,848 3.78 % 1,161,850 41.06 % 31,288 1.11 % 1,510,968 53.4 % 18,658 0.94 % 0 0 %
4 1397/09/16 107,430 3.83 % 1,161,281 41.4 % 31,271 1.11 % 1,487,168 53.02 % 17,781 0.91 % 0 0 %
5 1397/09/15 107,422 3.83 % 1,160,711 41.4 % 31,254 1.11 % 1,487,168 53.05 % 16,904 0.88 % 0 0 %
6 1397/09/14 107,410 3.83 % 1,160,142 41.41 % 31,237 1.11 % 1,486,890 53.07 % 16,027 0.85 % 0 0 %
7 1397/09/13 107,271 3.83 % 1,159,573 41.42 % 31,220 1.12 % 1,486,395 53.09 % 15,161 0.82 % 0 0 %
8 1397/09/12 107,288 3.85 % 1,159,004 41.64 % 31,203 1.12 % 1,472,102 52.89 % 13,808 0.78 % 0 0 %
9 1397/09/11 109,577 3.94 % 1,158,436 41.62 % 31,186 1.12 % 1,070,196 38.45 % 413,772 15.15 % 0 0 %
10 1397/09/10 109,147 3.93 % 1,563,081 56.25 % 31,169 1.12 % 1,067,531 38.42 % 7,806 0.74 % 0 0 %