صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۳۲,۹۳۲ ۰.۹ % ۱,۸۰۶,۹۴۵ ۴۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۲,۹۶۵ ۴۱.۵۲ % ۱۱۹,۰۵۴ ۰.۴۸ % ۱۷۲,۴۲۲ ۴.۷۳ % ۱۰۱,۵۷۹ ۲.۷۹ %
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۳۲,۸۰۸ ۰.۹ % ۱,۸۰۵,۸۶۹ ۴۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۵,۵۱۳ ۴۱.۲۹ % ۱۲۷,۷۰۳ ۰.۷۱ % ۱۷۴,۴۴۴ ۴.۷۸ % ۱۰۱,۸۴۰ ۲.۷۹ %
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۳۱,۸۱۸ ۰.۸۸ % ۱,۸۰۵,۱۵۶ ۴۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۶,۸۳۸ ۴۱.۳۷ % ۱۲۶,۶۵۹ ۰.۷ % ۱۷۲,۰۸۴ ۴.۷۲ % ۱۰۱,۳۰۱ ۲.۷۸ %
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۳۱,۶۵۴ ۰.۸۷ % ۱,۸۰۴,۳۴۷ ۴۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۶,۵۱۰ ۴۱.۳۵ % ۱۲۵,۷۵۹ ۰.۴۲ % ۱۷۴,۹۴۸ ۴.۸ % ۱۱۰,۴۱۲ ۳.۰۳ %
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۳۱,۸۹۷ ۰.۸۶ % ۱,۸۰۳,۴۷۲ ۴۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۶,۳۷۳ ۴۱.۸۱ % ۱۲۵,۲۹۸ ۰.۴ % ۱۷۷,۶۸۸ ۴.۸۴ % ۱۱۰,۶۷۱ ۳.۰۱ %
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۳۲,۱۸۳ ۰.۸۸ % ۱,۸۰۲,۴۴۳ ۴۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۸,۵۷۲ ۴۱.۷۱ % ۱۲۴,۹۲۲ ۰.۳۸ % ۱۷۶,۵۲۰ ۴.۸۲ % ۱۱۰,۹۱۷ ۳.۰۳ %
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۳۲,۱۸۳ ۰.۸۸ % ۱,۸۰۱,۷۱۹ ۴۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۸,۵۷۲ ۴۱.۷۳ % ۱۲۴,۲۶۱ ۰.۳۷ % ۱۷۶,۵۲۰ ۴.۸۲ % ۱۱۰,۸۷۸ ۳.۰۳ %
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۳۲,۱۸۳ ۰.۹۳ % ۱,۸۰۰,۹۹۶ ۵۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۷,۸۷۷ ۳۸.۳۶ % ۱۲۳,۶۰۱ ۰.۳۷ % ۱۷۶,۵۲۰ ۵.۱ % ۱۱۰,۸۳۹ ۳.۲ %
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۳۲,۴۶۰ ۰.۹۴ % ۱,۸۰۰,۴۴۶ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۸,۹۳۱ ۳۸.۳۹ % ۱۲۵,۵۰۱ ۰.۴۲ % ۱۷۳,۹۲۷ ۵.۰۲ % ۱۱۰,۸۶۰ ۳.۲ %