ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 784,366 16.21 % 2,678,463 55.37 % 1,324,262 27.38 % 28,326 0.59 % 767,348 15.86 %
2 1396/12/04 784,062 16.25 % 2,677,104 55.48 % 1,314,744 27.25 % 27,708 0.57 % 767,049 15.9 %
3 1396/12/03 783,763 16.25 % 2,675,745 55.48 % 1,314,744 27.26 % 27,089 0.56 % 766,750 15.9 %
4 1396/12/02 783,412 16.07 % 2,674,387 54.87 % 1,367,578 28.06 % 26,472 0.54 % 766,400 15.72 %
5 1396/12/01 783,019 16.04 % 2,700,966 55.32 % 1,350,474 27.66 % 25,993 0.53 % 766,011 15.69 %
6 1396/11/30 782,689 16.04 % 2,699,608 55.34 % 1,347,082 27.61 % 27,013 0.55 % 765,681 15.7 %
7 1396/11/29 782,223 16.05 % 2,707,865 55.55 % 1,281,079 26.28 % 81,318 1.67 % 765,187 15.7 %
8 1396/11/28 781,835 16.08 % 2,706,508 55.66 % 1,270,787 26.13 % 81,528 1.68 % 764,797 15.73 %
9 1396/11/27 780,612 16.75 % 2,759,035 59.21 % 1,067,541 22.91 % 30,440 0.65 % 764,284 16.4 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق