صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۴۰۴,۳۱۷ ۱۰.۰۲ % ۹۹۰,۸۳۹ ۲۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۲,۴۸۴ ۶۴.۹۹ % ۱۷,۷۶۵ ۰.۴۴ % ۲۵۳,۷۴۸ ۶.۲۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۳۹۳,۵۹۹ ۹.۵۹ % ۹۹۰,۳۲۱ ۲۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵,۳۰۸ ۶۵.۶۶ % ۲۵,۹۴۵ ۰.۶۳ % ۲۴۷,۷۲۵ ۶.۰۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳۹۴,۰۲۷ ۹.۵۳ % ۹۸۹,۸۰۳ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۳,۳۵۲ ۶۵.۳۹ % ۴۶,۸۵۸ ۱.۱۳ % ۲۴۷,۴۷۶ ۵.۹۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۳۸۰,۲۷۲ ۹.۲ % ۹۸۹,۲۸۶ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۷,۷۸۶ ۶۵.۷۶ % ۴۵,۵۲۱ ۱.۱ % ۲۳۸,۹۹۵ ۵.۷۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۳۸۰,۲۳۳ ۹.۲ % ۹۸۸,۷۶۸ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۷,۷۸۶ ۶۵.۷۹ % ۴۴,۱۷۹ ۱.۰۷ % ۲۳۸,۹۵۶ ۵.۷۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳۸۰,۲۰۷ ۹.۲۱ % ۹۸۸,۲۵۱ ۲۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۷,۸۸۷ ۶۵.۸۲ % ۴۲,۸۳۷ ۱.۰۴ % ۲۳۸,۹۳۰ ۵.۷۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳۷۸,۲۴۷ ۹.۰۳ % ۹۸۷,۷۳۴ ۲۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۳,۱۲۶ ۶۶.۴۱ % ۴۱,۶۶۹ ۰.۹۹ % ۲۳۶,۹۶۸ ۵.۶۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳۹۲,۳۸۱ ۹.۱۹ % ۹۸۷,۲۱۷ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۰,۰۰۹ ۶۶.۷۵ % ۴۰,۲۹۲ ۰.۹۴ % ۲۴۵,۲۳۵ ۵.۷۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳۹۲,۳۵۵ ۹.۱۹ % ۹۸۶,۷۰۰ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۰,۰۰۹ ۶۶.۷۸ % ۳۸,۸۸۲ ۰.۹۱ % ۲۴۵,۲۰۹ ۵.۷۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳۹۲,۳۱۶ ۹.۲ % ۹۸۶,۱۸۳ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۹,۵۶۷ ۶۶.۸ % ۳۷,۴۷۳ ۰.۸۸ % ۲۴۵,۱۷۰ ۵.۷۵ %