صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۶۶۱,۲۸۱ ۱۷.۲۵ % ۸۶۴,۶۵۲ ۲۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۱,۱۰۶ ۵۹.۷۵ % ۱۷,۴۹۶ ۰.۴۶ % ۶۳۰,۱۱۱ ۱۶.۴۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶۶۳,۱۹۵ ۱۷.۲۱ % ۸۶۴,۱۹۲ ۲۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۸,۸۸۸ ۵۹.۹۳ % ۱۶,۵۲۷ ۰.۴۳ % ۶۳۲,۶۱۸ ۱۶.۴۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۶۵۵,۴۵۲ ۱۷.۰۱ % ۸۶۳,۷۳۵ ۲۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۱,۶۷۴ ۶۰ % ۲۱,۷۲۳ ۰.۵۶ % ۶۲۵,۲۴۶ ۱۶.۲۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۶۳۴,۶۱۵ ۱۶.۳۶ % ۸۶۳,۲۷۸ ۲۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۷,۱۸۲ ۶۰.۵۱ % ۳۳,۶۲۱ ۰.۸۷ % ۶۰۵,۶۷۵ ۱۵.۶۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۶۱۱,۸۵۱ ۱۵.۸۷ % ۸۶۲,۸۲۲ ۲۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۲,۶۸۹ ۵۹.۹۹ % ۶۷,۷۷۴ ۱.۷۶ % ۵۸۴,۲۲۸ ۱۵.۱۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۶۱۱,۸۲۵ ۱۵.۹ % ۸۶۲,۳۶۵ ۲۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۶,۰۳۴ ۵۹.۹۴ % ۶۶,۷۸۶ ۱.۷۴ % ۵۸۴,۲۰۲ ۱۵.۱۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۶۱۱,۷۸۶ ۱۵.۹۴ % ۸۶۱,۹۰۹ ۲۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۸,۶۲۱ ۵۹.۶۳ % ۷۶,۰۲۰ ۱.۹۸ % ۵۸۴,۱۶۳ ۱۵.۲۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۶۱۱,۱۱۱ ۱۵.۷۷ % ۸۶۱,۴۵۲ ۲۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۸,۵۵۹ ۵۳.۱۴ % ۳۴۲,۸۰۱ ۸.۸۵ % ۵۸۳,۱۴۰ ۱۵.۰۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۶۴۰,۴۰۷ ۱۶.۵۵ % ۱,۱۲۷,۱۴۲ ۲۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۲,۷۵۰ ۵۳.۳ % ۳۹,۹۰۶ ۱.۰۳ % ۵۸۴,۳۳۰ ۱۵.۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۶۵۸,۰۶۷ ۱۶.۸۳ % ۱,۱۲۶,۵۴۳ ۲۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۹۵۷ ۵۳.۳۵ % ۳۹,۰۳۹ ۱ % ۶۰۱,۸۹۳ ۱۵.۴ %