ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 266,475 8.51 % 1,309,028 41.83 % 0 0 % 1,523,631 48.69 % 30,400 1.33 % 250,145 7.99 %
2 1397/11/29 265,635 8.36 % 1,308,347 41.18 % 31,000 0.98 % 1,542,722 48.56 % 29,522 1.28 % 249,641 7.86 %
3 1397/11/28 264,716 8.31 % 1,307,666 41.03 % 31,000 0.97 % 1,554,819 48.79 % 28,559 1.25 % 248,815 7.81 %
4 1397/11/27 265,141 8.3 % 1,306,985 40.92 % 31,458 0.98 % 1,562,816 48.93 % 27,550 1.21 % 249,223 7.8 %
5 1397/11/26 267,378 8.27 % 1,306,305 40.39 % 31,441 0.97 % 1,602,567 49.55 % 26,590 1.17 % 251,521 7.78 %
6 1397/11/25 267,322 8.27 % 1,305,625 40.39 % 31,424 0.97 % 1,602,567 49.58 % 25,631 1.14 % 251,466 7.78 %
7 1397/11/24 267,229 8.28 % 1,299,640 40.29 % 31,407 0.97 % 1,602,562 49.68 % 24,673 1.11 % 251,372 7.79 %
8 1397/11/23 267,954 8.31 % 1,302,905 40.39 % 31,390 0.97 % 1,599,583 49.59 % 23,716 1.08 % 251,929 7.81 %
9 1397/11/22 268,145 8.28 % 1,302,223 40.21 % 31,373 0.97 % 1,614,126 49.84 % 22,761 1.05 % 252,202 7.79 %