صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳۰۳,۸۹۸ ۸.۱۸ % ۱,۳۸۲,۹۳۵ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۳,۹۷۸ ۵۱.۷۹ % ۱۰۳,۸۹۵ ۰.۷۶ % ۲۹۳,۲۵۰ ۷.۸۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳۰۳,۸۹۸ ۸.۱۸ % ۱,۳۸۲,۲۴۶ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۳,۹۲۸ ۵۱.۸۲ % ۱۰۲,۹۱۷ ۰.۷۳ % ۲۹۳,۲۵۰ ۷.۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳۰۳,۸۹۸ ۸.۱۹ % ۱,۳۸۱,۵۵۷ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۰,۸۵۴ ۵۱.۷۶ % ۱۰۴,۸۸۴ ۰.۷۹ % ۲۹۳,۲۵۰ ۷.۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳۱۰,۹۵۷ ۸.۳۵ % ۱,۳۸۰,۸۶۸ ۳۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۸,۰۳۶ ۵۱.۷۷ % ۱۰۴,۳۴۸ ۰.۷۷ % ۳۰۰,۳۳۸ ۸.۰۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳۲۵,۴۷۷ ۸.۷۱ % ۱,۳۸۰,۱۷۹ ۳۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۸,۰۹۶ ۵۱.۳۳ % ۱۱۳,۳۶۳ ۱.۰۱ % ۳۱۴,۸۳۴ ۸.۴۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳۳۹,۵۶۱ ۹.۰۵ % ۱,۳۷۹,۴۹۰ ۳۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۰,۹۹۹ ۵۱.۴۶ % ۱۰۲,۳۸۲ ۰.۷۲ % ۳۲۸,۸۷۲ ۸.۷۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳۵۴,۵۰۸ ۹.۲۹ % ۱,۳۷۸,۷۹۹ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۲,۹۶۶ ۵۱.۹۵ % ۱۰۱,۰۸۶ ۰.۶۷ % ۳۴۳,۷۸۸ ۹.۰۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۵۴,۵۰۸ ۹.۲۹ % ۱,۳۷۸,۱۱۱ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۲,۹۶۴ ۵۱.۹۷ % ۱۰۰,۰۸۰ ۰.۶۵ % ۳۴۳,۷۸۸ ۹.۰۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۵۴,۵۰۸ ۹.۲۹ % ۱,۳۷۸,۱۱۱ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۲,۹۶۴ ۵۱.۹۷ % ۱۰۰,۰۸۰ ۰.۶۵ % ۳۴۳,۷۸۸ ۹.۰۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳۵۴,۵۰۸ ۹.۳ % ۱,۳۷۷,۴۲۳ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۲,۹۶۴ ۵۱.۹۹ % ۹۹,۰۷۵ ۰.۶۲ % ۳۴۳,۷۸۸ ۹.۰۱ %