صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۳۷۱,۹۸۵ ۲۳.۲۶ % ۱,۰۳۰,۵۵۵ ۶۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۰۴۹ ۱۰.۱۹ % ۳۳,۸۲۴ ۴.۰۷ % ۲۸۱,۰۹۵ ۱۷.۵۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۳۷۰,۸۰۰ ۲۳.۳۲ % ۱,۰۳۰,۵۱۷ ۶۴.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۵۱۱ ۹.۷۸ % ۳۳,۳۶۵ ۴.۰۴ % ۲۸۰,۰۵۲ ۱۷.۶۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳۷۶,۵۴۳ ۲۳.۴۱ % ۱,۰۲۵,۵۷۰ ۶۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۲۴۶ ۱۰.۷۷ % ۳۳,۲۷۶ ۳.۹۹ % ۲۸۴,۲۸۰ ۱۷.۶۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳۷۶,۴۹۶ ۲۳.۴۱ % ۱,۰۲۵,۰۶۵ ۶۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۲۴۶ ۱۰.۷۷ % ۳۳,۱۸۸ ۳.۹۸ % ۲۸۴,۲۳۳ ۱۷.۶۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳۷۶,۴۴۹ ۲۳.۴۲ % ۱,۰۲۴,۵۵۹ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۲۴۶ ۱۰.۷۸ % ۳۳,۰۹۹ ۳.۹۸ % ۲۸۴,۱۸۶ ۱۷.۶۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳۷۶,۴۰۳ ۲۳.۴۷ % ۱,۰۲۲,۰۶۵ ۶۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۲۹۶ ۱۰.۷۴ % ۳۳,۰۱۰ ۳.۹۸ % ۲۸۴,۱۴۰ ۱۷.۷۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۷۶,۲۰۳ ۲۳.۴۴ % ۱,۰۲۰,۹۲۹ ۶۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۵۹۷ ۱۰.۸۸ % ۳۲,۹۲۲ ۳.۹۸ % ۲۸۴,۴۷۲ ۱۷.۷۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳۸۳,۴۳۶ ۲۳.۸۹ % ۱,۰۱۵,۲۴۵ ۶۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۲۶۳ ۱۰.۸ % ۳۲,۸۳۴ ۳.۹۷ % ۲۸۹,۱۵۷ ۱۸.۰۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳۸۶,۰۰۶ ۲۴.۱۵ % ۱,۰۱۲,۲۶۶ ۶۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۲۱۰ ۱۰.۴۶ % ۳۲,۷۴۶ ۳.۹۸ % ۳۰۹,۰۲۰ ۱۹.۳۴ %