ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 798,936 24.29 % 2,057,937 62.57 % 364,466 11.08 % 18,300 0.56 % 792,945 24.11 %
2 1397/02/31 798,355 24.1 % 2,060,818 62.21 % 385,026 11.62 % 19,447 0.59 % 792,388 23.92 %
3 1397/02/30 797,915 24.25 % 2,108,607 64.1 % 260,037 7.9 % 73,991 2.25 % 791,980 24.07 %
4 1397/02/29 797,501 24.26 % 2,161,513 65.75 % 259,370 7.89 % 19,707 0.6 % 791,590 24.08 %
5 1397/02/28 797,042 24.25 % 2,160,418 65.73 % 260,454 7.92 % 19,602 0.6 % 791,129 24.07 %
6 1397/02/27 796,704 24.26 % 2,159,325 65.74 % 259,903 7.91 % 19,546 0.6 % 790,791 24.08 %
7 1397/02/26 796,207 23.91 % 2,158,232 64.82 % 306,631 9.21 % 19,440 0.58 % 790,294 23.73 %
8 1397/02/25 795,859 23.47 % 2,162,323 63.76 % 364,563 10.75 % 19,321 0.57 % 789,986 23.29 %
9 1397/02/25 795,859 23.47 % 2,162,323 63.76 % 364,563 10.75 % 19,321 0.57 % 789,986 23.29 %
10 1397/02/24 794,053 23.44 % 2,159,027 63.74 % 362,009 10.69 % 23,065 0.68 % 788,180 23.27 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق