صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۱۸,۱۶۴ ۰.۵۳ % ۱,۸۳۸,۲۹۲ ۵۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۶,۴۱۴ ۳۷.۰۵ % ۱۰۱,۱۰۲ ۰.۱۵ % ۱۹۴,۱۵۰ ۵.۶۸ % ۹۵,۹۰۰ ۲.۸۱ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۱۸,۱۶۴ ۰.۵۳ % ۱,۸۳۷,۵۵۲ ۵۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۵,۷۱۲ ۳۶.۷۵ % ۱۱۱,۱۳۸ ۰.۴۵ % ۱۹۴,۱۵۰ ۵.۶۸ % ۹۵,۸۶۱ ۲.۸۱ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۸,۱۶۴ ۰.۵۳ % ۱,۸۳۶,۸۱۲ ۵۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۶,۶۱۸ ۳۶.۷۸ % ۱۱۰,۵۰۸ ۰.۴۳ % ۱۹۴,۱۵۰ ۵.۶۸ % ۹۵,۸۲۲ ۲.۸ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۷,۵۸۴ ۰.۵۱ % ۱,۸۳۶,۲۴۰ ۵۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۸,۸۷۹ ۳۶.۶۹ % ۱۰۹,۵۶۷ ۰.۴۱ % ۱۹۱,۴۸۴ ۵.۶۳ % ۹۵,۴۷۲ ۲.۸ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۷,۳۶۹ ۰.۵۱ % ۱,۸۳۵,۷۵۳ ۵۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷,۶۱۰ ۳۶.۴۳ % ۱۱۸,۲۹۵ ۰.۶۸ % ۱۸۸,۵۹۲ ۵.۵۵ % ۹۵,۲۵۲ ۲.۸ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۷,۲۵۷ ۰.۵۱ % ۱,۸۳۵,۱۰۱ ۵۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷,۳۲۴ ۳۶.۴۴ % ۱۱۷,۴۲۵ ۰.۶۵ % ۱۸۸,۸۶۸ ۵.۵۶ % ۹۵,۱۹۳ ۲.۸ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۶,۹۳۶ ۰.۵ % ۱,۸۳۴,۷۵۶ ۵۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۳,۰۹۳ ۳۶.۵۳ % ۱۱۸,۳۰۶ ۰.۴۲ % ۱۸۹,۵۴۸ ۵.۵۷ % ۱۰۴,۱۶۱ ۳.۰۶ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۶,۲۸۹ ۰.۴۸ % ۱,۸۵۶,۲۳۷ ۵۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹,۷۹۹ ۳۶.۰۸ % ۱۱۷,۶۷۷ ۰.۴ % ۱۸۸,۱۹۳ ۵.۵۲ % ۱۰۳,۹۶۳ ۳.۰۵ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۶,۲۸۹ ۰.۴۸ % ۱,۸۵۵,۴۷۸ ۵۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹,۷۹۹ ۳۶.۱ % ۱۱۷,۰۴۲ ۰.۳۹ % ۱۸۸,۱۹۳ ۵.۵۲ % ۱۰۳,۹۲۴ ۳.۰۵ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۶,۲۸۹ ۰.۴۸ % ۱,۸۵۴,۷۲۰ ۵۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹,۲۶۴ ۳۶.۱ % ۱۱۶,۴۰۸ ۰.۳۷ % ۱۸۸,۱۹۳ ۵.۵۳ % ۱۰۳,۸۸۵ ۳.۰۵ %