صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۵۱ ۲۳.۱۳ ۵۴۸.۵۱
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ (۲.۰۵) ۱۸.۶۵ (۹۹.۹۵)
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۵۵) ۱۹.۴۴ (۹۹.۹۹)
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ (۱.۴۶) ۰ (۹۹.۵۴) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱.۵۵ ۰ ۲۷,۳۷۳.۷۶ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰.۱ (۰.۵۸) ۴۲.۶۴ (۸۸.۲۳)
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۴۷ ۳۴.۱۱ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰.۰۳ (۰.۹۹) ۱۳.۴۸ (۹۷.۳۶)
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۰.۰۴ (۲.۶۴) ۱۴.۹۳ (۹۹.۹۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۹ ۲۱.۸۱ ۱۸۹.۶۹
۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۰۲ ۰.۱۹ ۷.۵۳ ۱۰۲.۵۷
۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ (۱) ۱۸.۵۵ (۹۷.۴۸)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۱۳.۳۶ ۳۶.۴۸
۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ (۰.۲۵) ۱۷.۳۳ (۵۹.۹۵)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰.۰۶ ۱.۳۴ ۲۶.۱۴ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۳ ۰