صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۰.۰۵۵ %۰.۲۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۰.۴۸۶ (۵.۵۳۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱.۷۶۶ %۱.۴۹۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۵.۲۸۵ %۲۰.۲۵۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۰.۶۱۷ %۴۸.۲۸۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۲۱.۳۱ %۵۹.۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۶۵.۰۴۷ %۲۰۴۳.۱۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۵۰.۷۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۴۸)% (۹۳.۹۹)%