صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۰.۰۴۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۰.۳۳ (۹.۵۴۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۱.۴۹۸ (۱۲.۳۵۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۴.۵۲۲ (۲۷.۶۷۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۸.۹۹۴ %۷۷.۰۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۱۹.۷۵۱ %۳۶۱.۸۴۴
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۱۸۴.۹۹۹ %۹۹۱۷.۰۵۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۷.۰۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۴)% (۹۹.۸۹)%