صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱-اصلاحیه دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به۳۱ تیر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورت های مالی دوره۹ماهه صندوق امین ملت منتهی به۱۳۹۸/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰صندوق امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت های مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ صورتهاي مالي سالانه منتهي به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمايه گذاري امين ملت(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به۱۳۹۷/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورتهاي مالي دوره مالي نه ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۶ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۶ صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۶ صندوق امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ صورت مالی دوره مالی ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ گزارش سه ماهه عملکرد صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ صورت مالی دوره مالی ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۴/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۴/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۳۹۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین ملت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گاری امین ملت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری امین ملت برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه صندوق منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ صندوق دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۳۰/۷/۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ صورت مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ صورت مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد۹ماهه۳۱/۰۱/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۱/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ صورت مالی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۸/۰۲/۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ گزارش عملکردسالانه ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ صورت مالی نه ماهه صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه۱۸/۱۱/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ صورت مالی دوره مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ صورت مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ صورت مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه۱۸/۰۸/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ گزارش سه ماهه عملکرد صندوق امین ملت منتهی به ۳۰/۰۷/۹۲ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه۱۸/۰۵/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ صورتهای مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به۱۸/۰۲/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ صورت های مالی نه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ صورت های مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۸/۰۸/۱۳۸۹ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۹ دانلود