مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع 14 مهر ماه صندوق امین ملت دریافت خبر 1397/07/29
2 اعمال تغییرات مجمع 12 خرداد امین ملت دریافت خبر 1397/07/21
3 آگهی تغییرات صند.ق امین ملت مجمع 970312 دریافت خبر 1397/06/14
4 دعوت به مجمع مورخ 1397/06/07 صندوق امین ملت دریافت خبر 1397/06/06
5 اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/03/12 صندوق امین ملت دریافت خبر 1397/03/20
6 تصویب مجمع مورخ 13 اسفند 96 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/12/22
7 صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/12/13 - تغییر زمان پرداخت سود دریافت خبر 1396/12/13
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 13-12-96 دریافت خبر 1396/12/12
9 اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین ملت مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/12
10 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 06-10-96 دریافت خبر 1396/09/27
11 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا امیدنامه ای دریافت خبر 1396/08/20
12 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا دریافت خبر 1396/08/07
13 صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع 96/07/19 - امیدنامه ای دریافت خبر 1396/07/25
14 صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع 96/07/19 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/07/25
15 تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت تا 1399/05/06 دریافت خبر 1396/05/22
16 مجوز سازمان برای صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/04/28 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1396/05/21
17 صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/05/10
18 صورتجلسه مجمع مورخ 29 خرداد 96 دریافت خبر 1396/03/31
19 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1396/03/31
20 صورتجلسه مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1395/12/15
21 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 11 اسفند 1395 به شرح پیوست است. دریافت خبر 1395/12/15
22 صورتجلسه مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/08/25
23 موارد مصوب در مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
24 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
25 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 مبنی بر تغییر بخشی از کارمزد مدیر دریافت خبر 1395/06/02
26 موارد مصوب در مجمع مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
27 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
28 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 مبنی بر تصویب تغییر مدیر ثبت صندوق دریافت خبر 1395/01/31
29 موارد مصوب در مجمع مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
30 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
31 موارد مصوب در مجمع مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/09
32 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/12/05
33 صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394 دریافت خبر 1394/12/01
34 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/01
35 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
36 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
37 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/08/24
38 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 دریافت خبر 1394/07/26
39 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/07/26
40 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 دریافت خبر 1394/05/21
41 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/04/15
42 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 9 اسفند 1393 دریافت خبر 1394/01/23
43 صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1393/03/11
44 صورتجلسه مجمع صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تمدید فعالیت دریافت خبر 1393/03/11
45 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ 30/09/1392 دریافت خبر 1392/11/15
46 صورتجلسه صندوق مورخ 23/05/1392 دریافت خبر 1392/07/06
47 صورتجلسه مجمع عادی صندوق امین ملت در 24/4/91 دریافت خبر 1391/04/31
48 صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده صندوق امین ملت در 16/12/1390 دریافت خبر 1390/12/17
49 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق امین ملت در 17/11/1390 دریافت خبر 1390/11/30
50 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت دریافت خبر 1390/06/07
51 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مورخ 89/08/29 دریافت خبر 1389/09/24