صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/27 1,002,231 1,000,897 1,006,165 5,268 10,720 27,052,983 188 23,512,135 3,540,798 3,543,972,786,819
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/26 1,001,676 1,000,358 1,005,734 5,376 2,094 27,042,263 336 23,511,947 3,530,266 3,531,529,183,107
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/25 1,001,315 1,000,000 1,005,323 5,323 570 27,040,169 2,151 23,511,611 3,528,508 3,528,506,867,485
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/25 1,016,619 1,015,304 1,020,627 5,323 570 27,040,169 2,151 23,511,611 3,528,508 3,582,507,153,917
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/24 1,015,475 1,014,157 1,020,451 6,294 0 27,039,599 0 23,509,460 3,530,089 3,580,064,488,030
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/23 1,014,821 1,013,519 1,020,212 6,693 0 27,039,599 0 23,509,460 3,530,089 3,577,812,660,233
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/22 1,014,401 1,013,099 1,019,884 6,785 917 27,039,599 0 23,509,460 3,530,089 3,576,330,338,781
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/21 1,013,981 1,012,679 1,019,557 6,878 3,282 27,038,682 269 23,509,460 3,529,172 3,573,919,518,028
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/20 1,013,561 1,012,238 1,019,214 6,976 1,321 27,035,400 20 23,509,191 3,526,159 3,569,312,979,841
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/19 1,013,193 1,011,862 1,018,932 7,070 9,182 27,034,079 1,286 23,509,171 3,524,858 3,566,669,794,130
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/18 1,012,658 1,011,640 1,018,847 7,207 1,326 27,024,897 778 23,507,885 3,516,962 3,557,899,321,782
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/17 1,012,194 1,011,166 1,016,662 5,496 0 27,023,571 0 23,507,107 3,516,414 3,555,677,969,610
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/16 1,011,791 1,010,756 1,018,260 7,504 0 27,023,571 0 23,507,107 3,516,414 3,554,236,853,228
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/15 1,011,361 1,010,326 1,017,976 7,650 2,254 27,023,571 385 23,507,107 3,516,414 3,552,724,063,045
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/14 1,010,931 1,009,895 1,017,695 7,800 0 27,021,317 0 23,506,722 3,514,545 3,549,322,490,446
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/13 1,010,287 1,009,259 1,017,205 7,946 1,619 27,021,317 238 23,506,722 3,514,545 3,547,087,273,035
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/12 1,009,858 1,008,829 1,016,924 8,095 10,568 27,019,698 199 23,506,484 3,513,164 3,544,183,057,789
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/11 1,009,451 1,008,425 1,016,690 8,265 1,020 27,009,130 833 23,506,285 3,502,795 3,532,306,731,160
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/10 1,008,869 1,007,844 1,016,742 8,898 0 27,008,110 0 23,505,452 3,502,608 3,530,082,692,442
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/07/09 1,008,400 1,007,385 1,016,440 9,055 0 27,008,110 0 23,505,452 3,502,608 3,528,474,683,559