صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/25 1,000,685 1,000,000 3,138 0 0 2,325 0 3,257,573 3,257,571,993,666
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/25 1,014,198 1,013,513 3,138 0 0 2,325 0 3,257,573 3,301,591,577,615
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/24 1,013,771 1,013,082 3,221 324 0 1,307 0 3,259,898 3,302,542,702,344
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/23 1,013,163 1,012,482 3,306 1,381 0 0 0 3,260,881 3,301,582,421,873
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/22 1,012,735 1,011,998 3,395 206,635 0 30,902 0 3,259,500 3,298,607,723,654
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/21 1,012,372 1,011,585 3,680 0 0 0 0 3,083,767 3,119,493,822,881
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/20 1,011,936 1,011,151 3,772 0 0 0 0 3,083,767 3,118,153,901,559
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/19 1,011,498 1,010,713 3,863 206 0 690 0 3,083,767 3,116,803,305,011
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/18 1,011,060 1,010,275 3,953 660 0 3,726 0 3,084,251 3,115,943,065,597
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/17 1,010,706 1,009,928 413 101,400 0 6,193 0 3,087,317 3,117,966,869,051
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/16 1,010,123 1,009,322 436 396 0 208 0 2,992,110 3,020,001,426,833
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/15 1,009,774 1,008,956 450 1,177 0 3,277 0 2,991,922 3,018,717,105,333
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/14 1,009,791 1,008,993 468 0 0 0 0 2,994,022 3,020,947,396,964
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/13 1,009,387 1,008,610 481 0 0 0 0 2,994,022 3,019,799,518,394
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/12 1,008,957 1,008,180 495 338 0 1,172 0 2,994,022 3,018,513,576,810
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/11 1,008,528 1,007,751 530 620 0 728 0 2,994,856 3,018,068,897,501
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/10 1,007,915 1,007,135 3,020 0 0 0 0 2,994,964 3,016,333,211,237
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/09 1,007,364 1,006,582 3,113 2,508 0 248 0 2,994,964 3,014,677,169,199
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/08 1,006,931 1,006,148 3,214 551 0 1,109 0 2,992,704 3,011,104,562,038
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1400/01/07 1,006,387 1,005,602 3,306 0 0 0 0 2,993,262 3,010,028,929,422