رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه امین 9000
2 کارگزاری امین آوید 1000