دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین ملت مورخ 6 دی ماه 96
منبع -
مقدمه 1.آقای عزت اله صیادنیا طیبی به عنوان رئیس مجمع 2.آقای مهرداد بختیاری به عنوان ناظر مجمع 3.خانم بنفشه حمزه میوه رود به عنوان ناظر مجمع 4.خانم فریبا پویانفر به عنوان دبیر مجمع
متن خبر
پیوست