دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر برگزاری مجمع مورخ 1397/06/07 صندوق امین ملت
منبع -
مقدمه مجمع صندوق امین ملت با حضور صد درصد سهام داران صندوق تشکیل شد. به پیوست فایل صورتجلسه ارسال میگردد:
متن خبر

·         کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

مطابق با جدول بند 10-3 امید نامه صندوق

·         هزینه حق­ پذیرش و عضویت درکانون­ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور به تصویب رسید.

 

پیوست
مشاهده پیوست