دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود آبان ماه صندوق امین ملت به حساب سرمایه گذاران واریز شد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین ملت میرساند سود آبان ماه صندوق امین ملت با ضریب 18.083 ریال معادل 22% ساالانه امروز به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. باتشکر
متن خبر

با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین ملت میرساند سود آبان ماه صندوق امین ملت با ضریب 18.083 ریال معادل 22% ساالانه امروز به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

باتشکر

پیوست