ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,442 5.36 235,396 7.78 274,138 9.11 284,229 10.41
اوراق 784,622 40.31 1,197,131 39.58 1,199,899 39.9 950,712 34.82
وجه نقد 524,150 26.93 1,539,403 50.9 1,485,328 49.4 1,424,286 52.17
سایر دارایی ها 12,883 0.66 40,178 1.32 55,921 1.85 83,697 3.06
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 101,749 5.22 222,282 7.35 260,377 8.66 264,073 9.67
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد