ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 53,474 3.09 761,270 16.72 778,163 16.24 784,366 16.21
اوراق 656,563 37.94 2,897,377 63.66 2,748,796 57.4 2,678,463 55.37
وجه نقد 505,974 29.24 840,354 18.46 1,208,447 25.23 1,324,262 27.37
سایر دارایی ها 9,287 0.53 28,656 0.62 31,400 0.65 28,326 0.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 51,403 2.97 744,848 16.36 761,625 15.9 767,348 15.86
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق