ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 100,564 5.33 274,183 12.25 88,265 4.1 91,469 4.11
اوراق 767,432 40.7 1,638,258 73.22 1,631,034 75.8 1,577,707 70.97
وجه نقد 487,339 25.84 261,916 11.7 384,415 17.86 503,700 22.65
سایر دارایی ها 11,814 0.62 44,939 2 30,284 1.4 31,224 1.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 83,867 4.44 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد