ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 101,238 5.29 118,657 4.57 164,686 5.52 209,073 7.9
اوراق 775,630 40.54 1,372,987 52.94 1,113,939 37.4 1,193,163 45.09
وجه نقد 505,012 26.4 1,046,257 40.34 1,642,438 55.14 1,179,913 44.59
سایر دارایی ها 12,273 0.64 34,556 1.33 33,004 1.1 39,510 1.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 98,787 5.16 113,964 4.39 154,906 5.2 192,614 7.28
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد