ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 108,239 5.5 291,122 10.61 304,844 12.13 300,768 13.07
اوراق 788,239 40.08 1,032,976 37.65 977,248 38.9 838,256 36.45
وجه نقد 540,167 27.46 1,380,559 50.33 1,190,578 47.39 1,130,681 49.16
سایر دارایی ها 13,491 0.68 48,101 1.75 46,137 1.83 30,934 1.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 105,076 5.34 268,441 9.78 273,198 10.87 272,331 11.84
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد