ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/31 77,613 3.62 % 1,604,338 74.84 % 31,000 1.45 % 412,573 19.25 % 18,155 1.49 % 77,603 3.62 %
2 1397/06/30 76,976 3.59 % 1,500,238 69.88 % 31,509 1.47 % 520,002 24.22 % 18,087 1.48 % 76,966 3.59 %
3 1397/06/29 76,968 3.59 % 1,499,455 69.87 % 31,492 1.47 % 520,002 24.23 % 18,001 1.48 % 76,958 3.59 %
4 1397/06/28 76,964 3.59 % 1,498,673 69.87 % 31,475 1.47 % 520,002 24.24 % 17,859 1.47 % 76,954 3.59 %
5 1397/06/27 76,956 3.59 % 1,497,891 69.88 % 31,458 1.47 % 519,478 24.23 % 17,739 1.47 % 76,945 3.59 %
6 1397/06/26 76,932 3.47 % 1,397,122 63.04 % 31,441 1.42 % 95,978 4.33 % 614,899 28.36 % 76,932 3.47 %
7 1397/06/25 673,604 29.04 % 1,396,400 60.2 % 31,424 1.35 % 119,555 5.15 % 98,611 4.84 % 672,530 28.99 %
8 1397/06/24 670,565 28.94 % 1,479,426 63.84 % 31,407 1.36 % 21,310 0.92 % 114,628 5.54 % 669,536 28.89 %
9 1397/06/23 670,296 28.72 % 1,566,991 67.15 % 31,390 1.35 % 38,065 1.63 % 26,846 1.74 % 669,279 28.68 %