صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به تاريخ 1397/12/29 دانلود
1397/12/20 1397/12/20 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1397/10/30صندوق امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امين ملت منتهي به تاريخ 1397/10/30 دانلود
1397/12/06 1397/12/06 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1397/10/30صندوق امین ملت دانلود
1397/11/28 1397/11/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/08 1397/11/08 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 صورت های مالی 3ماهه منتهی به 1397/07/30صندوق امین ملت دانلود
1397/08/07 1397/08/07 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/09 1397/07/09 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/19 1397/06/19 صورتهاي مالي سالانه منتهي به 1397/04/31 صندوق سرمايه گذاري امين ملت(حسابرسي شده) دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/28 1397/05/28 صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به1397/04/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/05/27 1397/05/27 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/05/08 1397/05/08 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/07 1397/03/07 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورتهاي مالي دوره مالي نه ماهه منتهي به 1397/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/01/19 1397/01/19 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/12/20 1396/12/20 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/10/30 حسابرسی شده دانلود
1396/12/15 1396/12/15 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/10/30 حسابرسی نشده دانلود
1396/11/29 1396/11/29 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/03 1396/11/03 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/08/29 1396/08/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 مهر 1396 حسابرسی نشده دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30-07-96 صندوق امین ملت دانلود
1396/06/14 1396/06/14 صورت های مالی سالانه منتهی به 31/04/96 صندوق امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
1396/06/05 1396/06/05 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/04/1396 (اصلاحیه) دانلود
1396/06/05 1396/06/05 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/04/1396 (اصلاحیه) دانلود
1396/05/25 1396/05/25 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1396/04/31 حسابرسی نشده دانلود
1396/05/21 1396/05/21 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/04/1396 دانلود
1396/02/26 1396/02/26 صورت مالی دوره مالی 9 ماهه صندوق امین ملت منتهی به 1396/01/31 حسابرسی نشده دانلود
1396/02/06 1396/02/06 گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 31 فروردین 1396 دانلود
1395/12/22 1395/12/22 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1395/10/30 حسابرسی شده دانلود
1395/11/26 1395/11/26 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1395/10/30 حسابرسی نشده دانلود
1395/11/05 1395/11/05 گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 30 دی 1395 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1395/07/30 دانلود
1395/08/22 1395/08/22 گزارش سه ماهه عملکرد صندوق امین ملت منتهی به 30 مهر 1395 دانلود
1395/07/14 1395/07/14 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1395/04/31 حسابرسی شده دانلود
1395/07/14 1395/07/14 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1395 دانلود
1395/05/30 1395/05/30 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1395/04/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/05/03 1395/05/03 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1395 دانلود
1395/02/29 1395/02/29 صورت مالی دوره مالی 9 ماهه صندوق امین ملت منتهی به 1395/01/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/02/13 1395/02/13 گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395 دانلود
1394/12/18 1394/12/18 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به1394/10/30 حسابرسی شده دانلود
1394/11/25 1394/11/25 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به1394/10/30 حسابرسی نشده دانلود
1394/11/04 1394/11/04 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 دی 1394 دانلود
1394/08/18 1394/08/18 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به1394/07/30 صندوق سرمایه گذاری امین ملت دانلود
1394/08/18 1394/08/18 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1394/07/30 صندوق سرمایه گاری امین ملت دانلود
1394/08/13 1394/08/13 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30 مهر 1394 دانلود
1394/07/01 1394/07/01 صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری امین ملت برای دوره مالی منتهی به 31/04/1394 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1394/04/31 دانلود
1394/05/17 1394/05/17 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 تیر 1394 دانلود
1394/02/30 1394/02/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31-01-1394 دانلود
1394/02/20 1394/02/20 گزارش عملکرد دوره 9 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 31 فروردین 1394 دانلود
1393/12/19 1393/12/19 صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به 30/10/1393 دانلود
1393/11/29 1393/11/29 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1393/10/30 دانلود
1393/11/14 1393/11/14 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 دی 1393 دانلود
1393/09/01 1393/09/01 صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 1393/07/30 دانلود
1393/08/08 1393/08/08 گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماه منتهی به 30 مهر 1393 دانلود
1393/06/19 1393/06/19 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/04/31 حسابرسی شده دانلود
1393/05/21 1393/05/21 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1393/04/31 حسابرسی نشده دانلود
1393/05/11 1393/05/11 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31/04/1393 دانلود
1393/02/28 1393/02/28 صورت مالی نه ماهه منتهی به 1393/01/31 حسابرسی نشده دانلود
1393/02/10 1393/02/10 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/01/1393 صندوق دانلود
1392/12/14 1392/12/14 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1392/10/30 حسابرسی شده دانلود
1392/11/16 1392/11/16 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30/10/1392 حسابرسی نشده دانلود
1392/11/07 1392/11/07 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1392/10/30 دانلود
1392/08/27 1392/08/27 گزارش عملکرد صندوق امین ملت منتهی به تاریخ 30/7/92 دانلود
1392/08/27 1392/08/27 صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ 1392/07/30 دانلود
1392/06/18 1392/06/18 صورت مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 1392/04/31 دانلود
1392/05/29 1392/05/29 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1392/04/31 دانلود
1392/05/29 1392/05/29 صورت های مالی سالیانه منتهی به 1392/04/31 دانلود
1392/02/23 1392/02/23 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1392/01/31 دانلود
1392/02/23 1392/02/23 صورت مالی 9ماهه منتهی به 1392/01/31 دانلود
1392/01/31 1392/01/31 گزارش عملکرد9ماهه31/01/1392 دانلود
1391/12/19 1391/12/19 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به1391/10/30 حسابرسی شده دانلود
1391/11/29 1391/11/29 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1391/10/30 دانلود
1391/11/29 1391/11/29 صورت های مالی 6 ماهه منتهی 1391/10/30 حسابرسی نشده دانلود
1391/08/28 1391/08/28 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1390/7/30 دانلود
1391/08/28 1391/08/28 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1391/07/30 دانلود
1391/08/01 1391/08/01 صورت مالی دوره منتهی به 1391/04/31 دانلود
1391/04/11 1391/04/11 صورت مالی سالانه منتهی به 1391/02/18 حسابرسی شده دانلود
1391/03/06 1391/03/06 صورت مالی سالانه منتهی به 18/02/91 دانلود
1391/02/18 1391/02/18 گزارش عملکردسالانه 18/02/1391 دانلود
1390/11/26 1390/11/26 صورت مالی نه ماهه صندوق امین ملت دانلود
1390/11/18 1390/11/18 گزارش عملکرد 9 ماهه18/11/1390 دانلود
1390/10/14 1390/10/14 صورت مالی دوره مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به 1390/08/18 حسابرسی شده دانلود
1390/09/27 1390/09/27 صورت مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به 1390/05/18 دانلود
1390/09/27 1390/09/27 صورت مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به 1390/08/18 دانلود
1390/08/18 1390/08/18 گزارش عملکرد 6 ماهه18/08/1390 دانلود
1390/07/27 1390/07/27 گزارش سه ماهه عملکرد صندوق امین ملت منتهی به 30/07/92 دانلود
1390/05/18 1390/05/18 گزارش عملکرد سه ماهه18/05/1390 دانلود
1390/03/18 1390/03/18 صورتهای مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به 1390/02/18 دانلود
1390/02/18 1390/02/18 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به18/02/1390 دانلود
1389/12/18 1389/12/18 صورت های مالی نه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ 1389/11/18 دانلود
1389/10/11 1389/10/11 صورت های مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ 18/08/1389 دانلود
1389/10/08 1389/10/08 صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ 18/05/1389 دانلود